Oferta

Usługi przeładunku

Oferujemy Przeładunek Kontenerów, Towarów Sypkich

 • Kontenerów, tankkontenerów, naczep samochodowych, nadwozi wymiennych, (możliwość kontroli technicznej);
 • Towarów sypkich luzem (węgiel, koks, antracyt);
 • Towarów sypkich z wagonów dolnozsypowych typu Hopper (sól, pellet, ziarno);
 • Wyrobów hutniczych;
 • Surówki żelaza;
 • Szkła;
 • Drewna w pakietach i luzem (papierówka);
 • Towarów paletyzowanych, w big-bagach, workach;
 • Płynnych produktów chemicznych przewożonych w cysternach, w tym podgrzewanych.

Realizujemy przeładunki w różnych relacjach bezpośrednich i pośrednich (przez place składowe i magazyny):

  • wagon szerokotorowy-wagon normalnotorowy;
  • wagon szeroko-/normalnotorowy-samochód;
  • samochód-samochód.

Zdolności przeładunkowe „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.         

 

Towar

Ilość/rok

Kontenery

284 tyś TEU/rok

Wyroby hutnicze

380 000 ton

Towary paletyzowane

200 000 ton

Towary masowe (węgiel, koks, antracyt)

2 000 000 ton

 Towary masowe (sól, biomasa, ziarno)

365 000ton

Przeładunki realizowane są przy pomocy suwnic, dźwigów, koparek, ładowarek. Posiadamy dwa punkty przeładunkowe do rozładunku towarów sypkich (pellet, sól, ziarno) z wagonów dolnozsypowych typu Hopper w relacji na samochody.

Dla zapewnienia kontroli ilościowej ładunków dysponujemy wagą samochodową i kolejową.

Obsługa celna

Godziny pracy – od godziny 07:00 do 19:00 (zgłoszenia przyjmowane są do godziny 18:00)

Numer telefonu 032 714 24 51

Główny specjalista ds. celnych Pan Jacek Pasternak tel. kom. 603822096
Specjalista ds. celnych Pan Piotr Gierczak tel. kom. 607230010
Specjalista ds. celnych Pan Kazimierz Ziarno

Zakres usług:

 • Dokonywanie odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu,
 • Dokonywanie odpraw celnych w procedurze eksportu,
 • Dokonywanie odpraw celnych w procedurach gospodarczych (uszlachetnienie czynne, bierne, odprawy czasowe),
 • Dokonywanie odpraw celnych w tranzycie,
 • Użyczanie zabezpieczenia generalnego należności celnych, co umożliwia szybszy i bezproblemowy odbiór towarów,
 • Uiszczanie w imieniu naszych klientów należności celno-podatkowych związanych ze zgłaszaniem towaru przed Urzędem Celnym,
 • Wypełnianie karnetów TIR (wraz ze zgłaszaniem ich do systemu NCTS), oraz listów przewozowych CMR,
 • Wystawianie świadectw pochodzenia, dokumentów EUR 1, oraz FORM A,
 • Wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
 • Występowanie o uzyskanie pozwoleń, doradztwo w sprawach celnych,
 • Składowanie towarów na magazynie czasowego składu,
 • Możliwość składania towarów w depozyt celny na terenie Euroterminalu w Miejscu Uznanym do czynności celnych.

Usługi składowania

Oferujemy usługi składowania:

Kontenerów –  przeładunek i składowanie wykonujemy na płycie kontenerowej o powierzchni 33 725 m2 oraz dodatkowo na 5 600 m2 płycie kontenerowej klamrowej. Łączna powierzchnia do składowania i przeładunku kontenerów wynosi 39 325 m2. 

Charakterystyka płyty kontenerowej Jednostka Wartość
Powierzchnia całkowita m2 39 325
Liczba warstw składowania ilość 5
2 suwnice bramowe t 40/50
3 wózki reach-stacker o ładowności t 40
Pojemność składowania TEU sztuk 3 500
Przyłącza do izoterm Sztuk 90

 

 Towarów paletyzowanych, w bigbagach, workach itp. – dla naszych Klientów posiadamy magazyny kryte o powierzchni całkowitej 8 500 m2.

Jednostka magazynowa Parametry

Magazyn uniwersalny Hala magazynowa o powierzchni 2 660 m2 z rampami kolejowymi, normalno i szerokotorowymi oraz
dokami samochodowymi. Pojemność 1 780 europalet- możliwość przyjęcia 12 wagonów z paletami i wydania na samochody
na dobę minimum 576 palet. Daje to możliwość załadunku na dobę 50 TIR-ów.

Magazyn
nr 2
Hala magazynowa o powierzchni 4 860 m2 z rampami kolejowymi,
normalno i szerokotorowymi oraz dokami samochodowymi.

Magazyn główny 380 m2 o pojemności 200 europalet

Magazyn lekki- aluflex 600 m2 o pojemności 350 europalet

 

 Wyrobów hutniczych

 

Składowisko zadaszone Składowisko zadaszone o powierzchni 3 600 m2 z dwoma suwnicami Q=25t.
Składowisko otwarte Utwardzone składowisko o powierzchni 4 600 m2

 

Towarów masowych – dysponujemy dla naszych Klientów placami składowymi dla czasowego składowania materiałów sypkich (węgiel, koks, antracyt, sól) oraz realizacji usług sortowania i kruszenia materiałów. Powierzchnia składowania materiałów sypkich wynosi ok. 110 000 m2.

Pozostałe usługi
 • Sztaunek kontenerów (napełnianie i opróżnianie kontenerów);
 • Ocena techniczna i przydatność pod artykuły spożywcze;
 • Drobne naprawy kontenerów;
 • Podstawowe mycie
 • Depot armatorski;
 • Możliwość kruszenia, sortowania, mieszania sypkich towarów masowych;
 • Ważenie wagonów szerokotorowych, normalnotorowych, samochodów;
 • Przyjęcie i nadawanie towarów do przewozu;
 • Organizacja przewozów kombinowanych;
 • Pełna obsługa terminalowa;
 • Dowóz/ odwóz jednostek ładunkowych na zlecenie klienta;
 • Usługi spedycji towarów w kraju i za granicą;
 • Instalacja flexi-tanków

 

Połączenia kolejowe

Połączenia realizowane przez MAERSK Polska Sp. z o.o.:
Sławków – Gdańsk DCT i v.v – 7 x w tygodniu

Połączenia realizowane przez STANTE LOGISTICS:
Sławków – Maddaloni i v.v. – 4 x w tygodniu

Połączenia realizowane przez HUPAC:
Sławków – Schwarzheide i v.v – 2 x w tygodniu

Połączenia kolejowe w ruchu rozproszonym z krajami WNP.
Dodatkowo Euroterminal Sławków oferuje usługi truckingowe kontenerów.