Einkäufe

Ofert na wykonanie ekspertyzy układu sterowania napędów podnoszenia i opuszczania suwnicy kontenerowej

04.03.2019

Euroterminal Sławków Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy układu sterowania napędów podnoszenia i opuszczania suwnicy kontenerowej Q40/50 ton produkcji Fugo Famak znajdującej się na terenie naszej spółki w Sławkowie przy ulicy Groniec 1.

Oferta powinna zawierać termin wykonania usługi oraz warunki płatności.

Oferty należy składać elektronicznie na adres przetargi@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2019 r do godz. 15.00

Wizja lokalna  jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty. Termin przeprowadzenia wizji należy ustalić telefonicznie z Panem Jerzym Styszem tel. 667-080-235 lub Panem Pawłem Januszewskim  tel.603-833-106.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do  skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami , które złożyły ofertę.

Oferta na przeprowadzenie pomiarów i przeglądu sieci elektroenergetycznej

25.02.2019

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie pomiarów i przeglądu sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie Euroterminala Sławków.

Oferty należy składać elektronicznie na adres  przetargi@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2019 r. do godz. godz. 15:00.

Wizja lokalna jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy ustalić mailowo przetargi@euterminal.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów 667 080 235 lub 603 833 106.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Oferta na zamiatanie dróg i parkingów oraz płyty kontenerowej na terenie Spółki ES

28.02.2019

Euroterminal Sławków Sp z o o zaprasza do składania ofert na zamiatanie dróg, parkingów oraz płyty kontenerowej na terenie naszej spółki .

Zamiatanie aby dało pożądany efekt musi być wykonane zamiatarką doczepianą typu „ Broddway”

Oferty należy składać elektronicznie na adres przetargi@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2019 r do godz. 15.00

Wizja lokalna jest warunkiem do złożenia oferty. Termin przeprowadzenia wizji należy ustalić telefonicznie z Panem Jerzy Stysz tel. 667-080-235 lub Panem Pawłem Januszewskim tel.603-833-106. W razie pytań Panowie służą pomocą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami , które złożyły ofertę.

Dostawa i montaż kompletnych rozjazdów oraz krzyżownicy

25.02.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW“ Sp. z o.o. 

ul. Groniec  41-260 Sławków 

tel. +48 32/714 24 00 

fax.+48 32/262 59 12 

e-mail : info@euterminal.pl 

www.euterminal.pl 

Przedmiot zapytania:
Dostawa i montaż kompletnych rozjazdów oraz krzyżownicy.

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. 

41-260 Sławków 

ul. Groniec 1, 

do 5 marca 2019 r., do godz. 15.00 

e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnych rozjazdów:

S49 1:9 R300 – 1520

S49 1:9 R190 – 1520

oraz krzyżownicy lewej typu S49-1:9-190 łupkowanej, otworowanej kompletnej z płytkami do mocowania (do skrzyżowania wolnostojącego S49-1:9-190).

2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy. 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga następujących dokumentów: 

– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, 

– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac. 

Zaproszenie nie dotyczy firm: 

– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 

– w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość. 

4. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 5 marca 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. 

5. Kryteria oceny ofert
Zamawiający odrzuca oferty, które: 

– nie spełniają opisanych wymagań, 

– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami: 

– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia, 

– termin wykonania usługi, 

– termin płatności,  

– cena. 

Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

6. Osoba upoważniona do kontaktów:
Stanisław Kopeć tel. 664 089 017.

Geltende Einkaufsverfahren

Regelungen für die Erteilung von Aufträgen mit einem
Wert von nein mehr als 14 000 EUR
im Rahmen der vom Projekt abgedeckten Aufgaben
Regelungen für die Erteilung von Aufträgen mit einem
Wert von über 14 000 EUR
im Rahmen der vom Projekt abgedeckten Aufgaben
Gültige Vergaberichtlinien
ab 21. Juni 2018