Purchases

Ofert na wykonanie ekspertyzy układu sterowania napędów podnoszenia i opuszczania suwnicy kontenerowej

04.03.2019

Euroterminal Sławków Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy układu sterowania napędów podnoszenia i opuszczania suwnicy kontenerowej Q40/50 ton produkcji Fugo Famak znajdującej się na terenie naszej spółki w Sławkowie przy ulicy Groniec 1.

Oferta powinna zawierać termin wykonania usługi oraz warunki płatności.

Oferty należy składać elektronicznie na adres przetargi@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2019 r do godz. 15.00

Wizja lokalna  jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty. Termin przeprowadzenia wizji należy ustalić telefonicznie z Panem Jerzym Styszem tel. 667-080-235 lub Panem Pawłem Januszewskim  tel.603-833-106.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do  skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami , które złożyły ofertę.

Oferta na przeprowadzenie pomiarów i przeglądu sieci elektroenergetycznej

25.02.2019

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie pomiarów i przeglądu sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie Euroterminala Sławków.

Oferty należy składać elektronicznie na adres  przetargi@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2019 r. do godz. godz. 15:00.

Wizja lokalna jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy ustalić mailowo przetargi@euterminal.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów 667 080 235 lub 603 833 106.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Oferta na zamiatanie dróg i parkingów oraz płyty kontenerowej na terenie Spółki ES

28.02.2019

Euroterminal Sławków Sp z o o zaprasza do składania ofert na zamiatanie dróg, parkingów oraz płyty kontenerowej na terenie naszej spółki .

Zamiatanie aby dało pożądany efekt musi być wykonane zamiatarką doczepianą typu „ Broddway”

Oferty należy składać elektronicznie na adres przetargi@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2019 r do godz. 15.00

Wizja lokalna jest warunkiem do złożenia oferty. Termin przeprowadzenia wizji należy ustalić telefonicznie z Panem Jerzy Stysz tel. 667-080-235 lub Panem Pawłem Januszewskim tel.603-833-106. W razie pytań Panowie służą pomocą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami , które złożyły ofertę.

Dostawa i montaż kompletnych rozjazdów oraz krzyżownicy

25.02.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. 

ul. Groniec  41-260 Sławków 

tel. +48 32/714 24 00 

fax.+48 32/262 59 12 

e-mail : info@euterminal.pl 

www.euterminal.pl 

Przedmiot zapytania:
Dostawa i montaż kompletnych rozjazdów oraz krzyżownicy.

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. 

41-260 Sławków 

ul. Groniec 1, 

do 5 marca 2019 r., do godz. 15.00 

e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnych rozjazdów:

S49 1:9 R300 – 1520

S49 1:9 R190 – 1520

oraz krzyżownicy lewej typu S49-1:9-190 łupkowanej, otworowanej kompletnej z płytkami do mocowania (do skrzyżowania wolnostojącego S49-1:9-190).

2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy. 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga następujących dokumentów: 

– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, 

– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac. 

Zaproszenie nie dotyczy firm: 

– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 

– w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość. 

4. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 5 marca 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. 

5. Kryteria oceny ofert
Zamawiający odrzuca oferty, które: 

– nie spełniają opisanych wymagań, 

– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami: 

– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia, 

– termin wykonania usługi, 

– termin płatności,  

– cena. 

Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

6. Osoba upoważniona do kontaktów:
Stanisław Kopeć tel. 664 089 017.

Applicable purchasing procedures

Regulations for awarding contracts with a value of no
more than EUR 14 000 within
the framework of the tasks covered by the project
Regulations for awarding contracts with a value
exceeding EUR 14 000 within
the framework of the tasks covered by the project
Purchasing Regulations in force
from June 21, 2018