Zakupy

Zakup i wdrożenie programu operacyjnego (dzierżawa, leasing) do zarządzania procesami w zakresie usług kolejowych, przeładunków materiałów/kontenerów, składowania materiałów/kontenerów oraz pozostałych procesów logistycznych w spółce wraz z integracją z systemem ERP XL (COMARCH), wag samochodowych, wagi kolejowej, oprogramowaniem suwnic kontenerowych, wozów kontenerowych, lokomotyw i pozostałych maszyn i urządzeń specjalistycznych.
data dodania ogłoszenia

23.07.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert zakupu w postępowaniu 18_2019 o:

Zakup i wdrożenie programu operacyjnego (dzierżawa, leasing) do zarządzania procesami w zakresie usług kolejowych, przeładunków materiałów/kontenerów, składowania materiałów/kontenerów oraz pozostałych procesów logistycznych
w spółce wraz z integracją z systemem ERP XL (COMARCH), wag samochodowych, wagi kolejowej, oprogramowaniem suwnic kontenerowych, wozów kontenerowych, lokomotyw i pozostałych maszyn i urządzeń specjalistycznych.

I. Przedmiot postępowania:

Zakres podstawowych oczekiwań – program operacyjny:

 system awizacji pojazdów, kontenerów, wagonów (wprowadzenie

 • z poziomu klienta – wersja przeglądarki)
 • zarządzanie (elektroniczne) plombami + RFDI (pastylki) – dostawa, montaż, uruchomienie
 • rozliczanie usług kolejowych w zakresie usług Zarządcy Infrastruktury – zarządzanie i utrzymanie stacji kolejowej (w tym zarządzanie manewrami, książka zajętości torów, eDziennik dyspozytora, zarządzanie pulpitem stacji, Zarządca Infrastruktury (funkcjonalność rozliczania), wizualizacja terminala, rejestr plomb, zarządzanie dokumentacją (techniczną – utrzymaniową bocznicy – utrzymaniową infrastruktury kolejowej)
 • zarządzanie powierzchnią terminala kontenerowego/terminala magazynowego – dyspozycje magazynowe/kontenerów (przyjęcia, zmiana lokalizacji, przepakowania itd) – zarządzanie przeładunkami wagonów (wagon.1524 -wagon.1435, wagon – samochód, plac -wagon, plac – samochód) – rejestr samochodów i kierowców (awizacja wjazdu/wyjazdu, czas pobytu, zarządzanie parkingiem samochodowym, rozliczanie czasu pracy, rejestr kontenerów, wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do planowania dyspozycji manewrowych oraz optymalizacji wykorzystania powierzchni terminala kontenerowego/terminala magazynowego
 • generowanie elektronicznych listów przewozowych w tym SMGS – awizacja przesyłek/zleceń/przeładunków
 • dostęp do obsługi klienta (rejestr kontrahentów, rejestr zapytań przewozowych, manewrowych itp. moduł kalkulowanie i generowanie ofert (do otrzymanych zapytań/awiz), rejestr zamówień, rejestr umów (określających parametry i zakres realizowanych zleceń), rejestr usług i cen (aplikacja komunikacji z klientem)
 • kartoteka pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych – rejestracja
  i zarządzanie (informacjami w obszarze danych ewidencyjnych, informacjami
  w obszarze prawa do dysponowania – informacjami w obszarze danych fabrycznych – informacjami w obszarze danych technicznych – modernizacjami pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych – danymi dynamiczni (np. przebieg, mth)
 • moduł wyposażenia pojazdów trakcyjnych i urządzeń i maszyn przeładunkowych (uproszczone zarządzanie magazynem i zasobami)
 • moduł do przeglądów i utrzymanie pojazdów trakcyjnych
  i urządzeń i maszyn przeładunkowych – zarządzanie przeglądami zgodnie
  z indywidualnymi DSU – alerty i ostrzeżenia o zbliżających się przeglądach – harmonogram przeglądów
 • rejestr dokumentów pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych (zarządzanie dokumentacją techniczną, dopuszczającą do eksploatacji, pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych)
 • eKsiążka – pojazdu trakcyjnego – urządzeń przeładunkowych
 • rejestracja i zarządzanie pracownikami (informacjami
  w obszarze danych osobowych, harmonogramem i planowaniem pracy
  i informacjami w obszarze uprawnień – rejestrem egzaminów pracownika, zarządzanie dokumentacją (informacje w obszarze uprawnień)
 • rejestracja i zarządzanie incydentami i zdarzeniami w ruchu kolejowym (kontrolami UTK – audytami wew. I zew – rejestr zadań)
 • raportowanie – narzędzia do tworzenia raportów w różnym typie
  i formacie
 • interfejs z ERP XL
 • integracja z wagami sam./kol./maszynami, urządzeniami przeładunkowymi
 • integracja z oprogr. suwnic/wozów kontenerowych
 • elektroniczna karta pomiarowa
 • aplikacja do szkoleń, pouczeń, egzaminów

Zakres oczekiwań – usługi wdrożeniowe:

1) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej – przygotowanie projektu oraz przedstawienie pisemnego raportu z analizy przedwdrożeniowej
(w tym określenie poziomu optymalizacji procesów w spółce)

2) konsultacje merytoryczne

3) prace wdrożeniowe

4) instalacja i konfiguracja wprowadzonych modyfikacji systemu

5) szkolenia użytkowników systemu

6) dodatkowe usługi programistyczne

7) testy

8) asysta powdrożeniowa

9) dostarczenie licencji systemu w ciągu 30 dni od daty  podpisania umowy

10) uruchomienie bazowej wersji systemu w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy

Zakres oczekiwań – finansowanie zewnętrzne (dzierżawa, leasing itp.)

Zakres oczekiwań – czas wdrożenia nie dłuższy niż do 7 m-cy od daty podpisania umowy i min. 3 m-ce na stabilizację programu od momentu startu produkcyjnego

II. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi.

Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (w tym referencje)

Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

d) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy Oferentów: 

– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
-w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnego rozszerzenia zakresu wymagań operacyjnych po przedstawieniu oferty od Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

Projekt umowy na zakup i wdrożenie programu operacyjnego zostanie opracowany po wybraniu oferty przez Oferenta (przy udziale Kancelarii Prawnej).

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesyłać formie podpisanych skanów w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.  na e-mail: zakupy@euterminal.pl podając w tytule e-maila Postępowanie 18_2019

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

III. Kryteria oceny ofert:

 • Zamawiający odrzuca oferty, które:
 • nie spełniają opisanych oczekiwań,
 • zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw,
 • z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
 • Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
 • Spełnienie wymogów określonych w przedmiocie postępowania,
 • termin wykonania usługi,
 • termin płatności,
 • cena.

Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

IV. Kontakt:

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres:

zakupy@euterminal.pl

 

Zakup samochodu dostawczego typu FURGON
data dodania ogłoszenia

17.07.2019

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
Zakup samochodu dostawczego typu FURGON

1. Specyfikacja ogólna:

– samochód dostawczy typu furgon,

– konstrukcja na ramie,

– podwójna kabina osobowa na min 5 osób tzw. brygadówka,

– napęd na tylna oś lub 4×4,

– przestrzeń ładunkowa umożliwiająca przewóz przedmiotów do długości 300 cm oraz swobodne wyprostowanie pracownika w środku,

– podłoga w części ładunkowe wyłożona płytą antypoślizgową,

– ściany przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytą lub innym materiałem,

– oświetlenie robocze w przestrzeni ładunkowej,

2. Podstawowe wymagania – wyposażenie:

– wspomaganie kierownicy,

– elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka,

– elektrycznie sterowane szyby przednie,

– radio,

– klimatyzacja,

– dywaniki,

 Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

  3. Miejsce i termin składania ofert 

  Oferty zawierające proponowaną  cenę zakupu, termin dostawy należy składać elektronicznie na adres  zakupy@euterminal.pl nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2019 r.

  Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. 

  Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

  Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

  Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. na lata 2020- 2023
  data dodania ogłoszenia

  25.06.2019

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. na lata 2020- 2023

  Miejsce i termin składania ofert elektronicznie:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 5 lipca 2019 r.
  e-mail: p.nowak@euterminal.pl
  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia

  Nazwa zamówienia: Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. na lata 2020- 2023.

  Opis i zakres zamówienia: zadaniem Wykonawcy jest opracowanie strategii rozwoju firmy „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. na lata 2020-2023. Strategia rozwoju powinna zawierać:

  • analizę makro i mikrootoczenia,
  • analizę wewnętrzną spółki,
  • analizę SWOT,
  • misję, wizję i wartości spółki,
  • badanie rynku,
  • analizę pozycji konkurencyjnej spółki na danym rynku;
  • dostosowanie strategii usługi do rynku,
  • opis produktów/usług spółki oraz jego aktualnej pozycji na rynku krajowym
   i międzynarodowym,
  • przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa w kontekście planowanych działań międzynarodowych,
  • plany dywersyfikacji geograficznej i sektorowej,
  • opracowanie strategii finansowania działalności,
  • analizę wykorzystania synergii będącej efektem działania z innymi podmiotami,
  • cele finansowe,
  • opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,
  • wstępny harmonogram wdrażania strategii biznesowej.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2. Termin wykonania usługi – do 15 września 2019 r.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu

  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, bądź Wykonawcy posiadający odpowiedni potencjał merytoryczny i techniczny do realizacji przedmiotu zamówienia.

  Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dokumentów:

  a) Od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z podaniem sumy gwarancyjnej oraz zakresu ubezpieczenia,
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac;

  b) Od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

  • dokument CV lub inny wykazujący doświadczenie Wykonawcy w przedmiotowym zakresie,
  • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac;

  Zaproszenie nie dotyczy firm/osób fizycznych:

  • w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  • w odniesieniu do których ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 

  Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do dnia 05 lipca 2019 roku na e-mail: p.nowak@euterminal.pl.

  Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo wpisem do CEIDG lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

  Strony oferty powinny być parafowane.

  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  5. Kryteria oceny ofert 

  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: p.nowak@euterminal.pl

  ES_umowa na opracowanie Strategii_2020-2023

  15.07.2019

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Postępowanie dotyczące opracowania Strategii rozwoju „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. na lata 2020- 2023 zostało unieważnione.

  Oferta sprzedaży wózka jezdniowego podnośnikowego
   
  data dodania ogłoszenia

  25.06.2019

  EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

  GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

  Oferuje do sprzedaży wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia SMV LIFTTRUCK AB

  Rok budowy 2004

  Udźwig: 45 ton

  Aktualny stan motogodzin: 17.153

  UDT: aktualne badanie techniczne

  Termin płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma

  Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

  Minimalna kwota sprzedaży: 450 000,00 zł netto (możliwość przesłania wyceny rzeczoznawcy na wniosek Oferenta)

  Możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z drogą mailową: zakupy@euterminal.pl.

  Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu należy składać elektronicznie na adres zakupy@euterminal.pl  nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2019 r.

  Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

  Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

  Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

  26.07.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18.08.2019 r.

  Demontaż oraz montaż dwóch sztuk przekładni podnoszenia suwnicy kontenerowej udźwig 40 ton – produkcja FAMUR FAMAK S.A.
  data dodania ogłoszenia

  19.06.2019

  Warunki Zamówienia ES_10_2019

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zamówienia:
  demontaż oraz montaż dwóch sztuk przekładni podnoszenia suwnicy kontenerowej udźwig 40 ton – produkcja FAMUR FAMAK S.A.

  Miejsce i termin składania ofert elektronicznie:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,

  do 31 lipca 2019 r.
  e-mail: zakupy@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest usługa:

  a) demontaż oraz montaż dwóch sztuk przekładni podnoszenia suwnicy kontenerowej nr 1 (zgodnie z parametrami z tabliczki znamionowej – zdjęcie) wraz z podłączeniem
  i zsynchronizowaniem układu sterowania przekładni

  b) kompleksowa usługa po stronie Oferenta łącznie z usługą i obsługą (pracownik) pracy dźwigu (ew. serwisu), transportem oraz wszelkimi narzędziami, materiałami itp.

  c) dokonania testów prawidłowego działania przekładni – po montażu uruchomienie
  w obecności Zamawiającego

  Pozostałe warunki zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu prac w umowie przesłanej na żądanie Oferenta.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2. Miejsce wykonania usługi – teren spółki (betonowa płyta kontenerowa) ul. Groniec 1 41-260 Sławków

  3. Termin wykonania usługi – uzależniony od dostaw nowych przekładni od producenta – planowany na 3 tydzień września 2019 r.

  Zamawiający zastrzega sobie  zmiany terminu wykonania usługi na wcześniejszą po uprzednim poinformowaniu Oferenta.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu

  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
   wraz z podaniem sumy gwarancyjnej oraz zakresu ubezpieczenia,
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
   oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac

  Zaproszenie nie dotyczy firm:

  • w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  • w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  5. Miejsce i termin składania ofert 

  Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do dnia 07 lipca 2019 roku na e-mail: zakupy@euterminal.pl.

  Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

  Strony oferty powinny być parafowane.

  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  6. Kryteria oceny ofert 

  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.

  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  7. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: zakupy@euterminal.pl podając w tytule e-mail nr ES_10_2019

  Skrzynia Moventas tabliczka: https://zapodaj.net/4b6f864bd2801.jpg.html

  11.07.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 31.07.2019 r.

  Dostawa elektrycznego wózka platformowego

  14.05.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  Dostawa elektrycznego wózka platformowego.

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 28 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka platformowego elektrycznego, z pełną kabiną zamykaną. Platforma ładunkowa z burtami bocznymi, oświetlenie zgodnie z normami, ładowność min. 1000 kg. Wózek w komplecie z ładowarką (prostownikiem).

  2.Termin wykonania – po podpisaniu umowy. 3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  –  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  –  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  –  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  –  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  –  w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  –  w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 28 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  –  nie spełniają opisanych wymagań,
  –  zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  –  z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  –  spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  –  termin wykonania usługi,
  –  termin płatności,
  –  cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: przetargi@euterminal.pl

  10.06.2019 r.

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 24.06.2019 r.

  12.07.2019

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Postępowanie dotyczące dostawy elektrycznego wózka platformowego

  dla ES zostało unieważnione.

  Wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego

  26.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnym  znajdującym się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

  Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2.Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

  Umowa na wymianę drzwi

  Prace remontowe na nastawni wykonawczej

  26.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  prace remontowe na nastawni wykonawczej

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe na nastawni wykonawczej  znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na wymianie drzwi wejściowych i wewnętrznych pojedynczych oraz naprawa poszycia dachowego nad przekaźnikownią. Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

  Umowa na prace remontowe

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  Prace remontowe na nastawni dysponującej

  26.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

  Zamawiający: 
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. 
  ul. Groniec  41-260 Sławków 
  tel. +48 32/714 24 00 
  fax.+48 32/262 59 12 
  e-mail : info@euterminal.pl 
  www.euterminal.pl 

  Przedmiot zapytania: 
  prace remontowe na nastawni dysponującej

  Miejsce i termin składania ofert: 
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. 
  41-260 Sławków 
  ul. Groniec 1, 
  do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00 
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia 
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe na nastawni dysponującej  znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na wymianie stolarki okiennej, malowaniu pomieszczeń oraz naprawa obróbki blacharskiej dachu.

  Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  1. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

   3. Opis warunków udziału w postępowaniu
   W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
   Zamawiający wymaga następujących dokumentów: 
   – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 
   – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, 
   – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
   – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac. 

   Zaproszenie nie dotyczy firm: 
   – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 
   – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość. 

   4. Miejsce i termin składania ofert 
   Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. 

  W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które: 
  – nie spełniają opisanych wymagań, 
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami: 
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia, 
  – termin wykonania usługi, 
  – termin płatności,  
  – cena. 
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty. 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

  Umowa na prace remontowe

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  Oferta sprzedaży wózka jezdniowego podnośnikowego

  26.04.2019

  EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

  GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

   

   

  Oferuje do sprzedaży wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia SMV LIFTTRUCK AB

  Rok budowy 2004

  Udźwig: 45 ton

  Aktualny stan motogodzin: 16.896

  UDT: aktualne badanie techniczne

  Termin płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma

  Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

  Możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z drogą mailową: przetargi@euterminal.pl.

  Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu należy składać elektronicznie na adres  przetargi@euterminal.pl  nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2019 r. do godz.  15:00.

  Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. 

  Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

  Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  25.06.2019

   

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Postępowanie dotyczące oferty sprzedaży wózka jezdniowego podnośnikowego  zostało unieważnione.

  Obsługa w zakresie BHP i ochrony środowiska

  29.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  obsługa w zakresie BHP i ochrony środowiska

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 24 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o w zakresie BHP i ochrony środowiska, zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu prac w umowie                    będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2. Termin wykonania – od 1 lipca 2019.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  § aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  § ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  § aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  § oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  § w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  § w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 24 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  § nie spełniają opisanych wymagań,
  § zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  § z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  § spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  § termin wykonania usługi,
  § termin płatności,
  § cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres:  przetargi@euterminal.pl.

  22.05.2019

  Do wykonawców biorących udział  w postępowaniu

  Dotyczy Przetarg na obsługę BHP

  Odpowiedzi na zadane pytania:

  • odpowiedzi (zmiany) na uwagi dot. wzoru umowy współpracy zadane przez zainteresowaną stronę (skan uwag w zał.)  :
  1. a) dodanie wyrażenia w par. 1 umowy po słowach ”…i higieny pracy….” „oraz w zakresie ochrony środowiska”
  2. b) wykreślanie w par. 1 pkt. 1 ppkt.

   c umowy słowa „…ogólnych..”

  1. c) par. 3 pkt. 1 zamiast słowa Zleceniodawca „Zleceniobiorca”
  2. d) dodanie w par. 10 okt. 3 po słowach ..”w wysokości „…wartości ”10%”

       2) wyjaśniła, że par.1 pkt. 1 ppdkt.f – tj. sporządzanie dokumentacji jest w ramach powołanej Komisji przez spółkę

      3) wyjaśniła, iż par. 5 umowy dotyczy wyłącznie współpracy z spółką Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

     4) wyjaśniła, iż w par. 7 pkt. 1 w kwestii komputera i telefonu komórkowego służbowego dopuszcza się przekazanie w drodze protokołu

    5) wyjaśniła, iż termin płatności 30 dniowy w par. 9 pkt. 5 jest bez zmian

    6) wyjaśniła, iż par. 11 pkt. 14 „jego uprzedzeniem” oznacza 1 dzień

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  15.07.2019

  Informacja:

  Postępowanie dotyczące wyboru firmy zajmującej się obsługą w zakresie BHP i ochrony środowiska zostało zakończone.

  Dziękujemy za udział wszystkim firmą, które złożyły ofertę.

   

   

  Umowa współpracy

  Regeneracja kół jazdy suwnicy

  10.05.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  regeneracja kół jazdy suwnicy nr 2 produkcji Famak

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 23 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest regeneracja kół jazdy suwnicy nr 2 produkcji Famak wraz z wymianą przedmiotowych kół

  2. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi de lege artis i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  3. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 23 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  4. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  5. Kontakt:
  Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: przetargi@euterminal.pl

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  09.07.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został ponownie przedłużony do dnia 19.07.2019 r.

  26.07.2019

  Informacja:

  Postępowanie dotyczące zamówienia na regenerację kół jazdy suwnicy nr 2 produkcji Famak wraz z wymianą przedmiotowych kół zostało zakończone.

  Dziękujemy za udział.

  Remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego

  23.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego znajdującego się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na skuciu istniejących płytek i wykończenie materiałem betonopochodnym lub innym z zachowaniem obowiązujących przepisów budowlanych i BHP.

  Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

  Umowa na remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

   

  Opracowanie dokumentacji PFU

  23.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  opracowanie dokumentacji PFU.

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 6 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji PFU dla zadania „Przebudowa urządzeń SRK w stacji Euroterminal Sławków” z podziałem na dwa etapy:

  1. Wymiana urządzeń SUP-2 na system przekaźnikowo-komputerowy
  2. Likwidacja urządzeń mechanicznych scentralizowanych na urządzenia przekaźnikowo-komputerowe.

  Zakres przebudowy zostanie przekazany wyłonionemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

  2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 6 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Osoba upoważniona do kontaktów:
  Jerzy Stysz tel. 667 080 235.

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  Naprawa poszycia dachowego na lokomotywowni

  24.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  naprawa poszycia dachowego na lokomotywowni

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 10 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa poszycia dachowego na lokomotywowni znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu prac w umowie będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu

  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 10 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl

  22.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 31.05.2019 r.

  Umowa o roboty remontowe

  03.06.2019

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Postępowanie dotyczące Naprawy poszycia dachowego na lokomotywowni
  na terenie ES zostało unieważnione.

  Remont pomieszczeń socjalnych garaży

  26.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  remont pomieszczeń socjalnych garaży

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych garaży znajdujących się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na remoncie łaźni i naprawie dachu.

  Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

   Umowa na remont

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

   

  Obowiązujące procedury zakupowe

  Regulamin Zakupów obowiązujący
  od 21 czerwca 2018
  Regulamin udzielania zamówień o wartości nie
  większej niż 14 000 euro
  w ramach zadań objętych projektem
  Regulamin udzielania zamówień o wartości
  przekraczającej 14 000 euro
  w ramach zadań objętych projektem