PLAN BIZNESOWY

Dostęp do planu biznesowego opracowanego dla „Eurotermial Sławków” Sp. z o.o. na podstawie art. 38f. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2117)
możliwy jest w siedzibie spółki.

Dane kontaktowe:

41-260 Sławków ul. Groniec 1
e-mail: info@euterminal.pl

Dyrektor Finansowy:
tel.: +48 32 /714 24 30
e-mail: b.jachimczak@euterminal.pl   

Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów

27.01.2023
Zgodnie z art. 32 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 2021 poz. 1984 z późn. zm.) oraz §27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755 z pózn. zm.), „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o. o. udostępnia projekt Regulaminu sieci – Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. w ramach rozkładu jazdy pociągów 2023-2024
Ewentualne uwagi do treści projektu Regulaminu sieci 2023/2024 prosimy zgłaszać na adres podany w paragrafie 25 Regulaminu w ciągu 14 dni o dnia ogłoszenia projekt

 

Zgodnie z art. 32 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 2021 poz. 1984 z późn. zm.) oraz §27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755 z późn. zm.), „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. udostępnia skonsultowany z Aplikantami/ Przewoźnikami kolejowymi zaktualizowany Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2023/2024.

Cennik opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy 2022/2023

Projekt cennika opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy 2023/2024

Data 18.09.2023
Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie udostępnia zmodyfikowany projekt opłat do cennika na rozkład jazdy pociągów 2023/2024, który został przekazany do zatwierdzenia do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dnia 08.03.2023 r.

Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej

„Stacja SŁAWKÓW EUROTERMINAL”

Dnia 24.03.2020 r.

Zmiana do Regulaminu dostępu do Obiektu Infrastruktury Usługowej „Stacja SŁAWKÓW EUROTERMINAL”

Zarządca infrastruktury „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. zaktualizował wniosek nr 1 Wzór wniosku o dostęp do Obiektu, dodano rubrykę NADAWCA / ODBIORCA.

Statuty „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.

Współpraca Sąsiadujących Zarządców

Regulamin obiektu „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa

Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DMB-WMIC.410.1.2019.AKa z dnia 12 lipca 2019 r. zarządcy infrastruktury kolejowej „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. otrzymał autoryzację bezpieczeństwa nr PL2120190000 na okres pięciu lat, ważną od dnia 14 lipca 2019 r. do 13 lipca 2024 r.
Autoryzacja bezpieczeństwa wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, potwierdza akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz regulacji przyjętych przez „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu i zarządzania infrastrukturą kolejową zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz właściwymi przepisami krajowymi.
Procedura wydawania świadectw maszynisty.