PLAN BIZNESOWY

Dostęp do planu biznesowego opracowanego dla „Eurotermial Sławków” Sp. z o.o. na podstawie art. 38f. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2117)
możliwy jest w siedzibie spółki.

Dane kontaktowe:

41-260 Sławków ul. Groniec 1
e-mail: info@euterminal.pl

Dyrektor Finansowy:
tel.: +48 32 /714 24 30
e-mail: b.jachimczak@euterminal.pl   

Regulamin sieci 2024/2025

13.03.2024
Zarządca przedstawia projekt cennika opłat na rjp 2024/2025 (załącznik nr do do Regulaminu sieci).
Zarządca infrastruktury kolejowej „EUROTERMINA SŁAWKÓW” Sp. z o.o. na podstawie zapisu art. 33 ust. 22 ustawy z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym podjął decyzję o rezygnacji z opracowania projektu cennika, o którym mowa w art. 33, ust. 13 w zakresie opłaty podstawowej i manewrowej.
Zarządca w zakresie opłaty podstawowej, w okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów 2024/2025 stosował będzie cennik obowiązujący w rocznym rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024.
Zarządca na podstawie zapisu art. 33 ust. 8 rezygnuje z pobierania opłaty manewrowej od przewoźników kolejowych.
Nowa opłata za dostęp do torów w stacji kolejowej jest w opracowaniu. Przedmiotowa opłata zostanie ujęta w Załączniku nr 2 do Regulaminu dostęp do Obiektu Infrastruktury Usługowej stacji Sławków Euroterminal:
Wysokość opłat za dostęp do OIU i za korzystanie z usług związanych z koleją świadczonych w Obiekcie oraz zastosowane upusty”.
Czas konsultacji zmian wniesionych do Regulaminu sieci wynosi 14 dni, uwagi należy zgłaszać na adres podany w paragrafie 25 Regulaminu.

 Cennik na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2024/2025

Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów 2023/2024

Zgodnie z art. 32 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 2023 poz. 1786) oraz §27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755 z pózn. zm.), „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. udostępnia Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2023/2024 z zaktualizowanym załącznikiem nr 4 „CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” SP. Z O.O.

Cennik opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy 2023/2024

Zarządca infrastruktury kolejowej „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2023/2024 w zakresie opłaty podstawowej i manewrowej będzie stosował stawki obowiązujące w okresie rozkładu jazdy pociągów 2022/2023.

Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej

„Stacja SŁAWKÓW EUROTERMINAL”

Dnia 24.03.2020 r.

Zmiana do Regulaminu dostępu do Obiektu Infrastruktury Usługowej „Stacja SŁAWKÓW EUROTERMINAL”

Zarządca infrastruktury „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. zaktualizował wniosek nr 1 Wzór wniosku o dostęp do Obiektu, dodano rubrykę NADAWCA / ODBIORCA.

Statuty „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.

Współpraca Sąsiadujących Zarządców

Regulamin dostępu do OIU stacja Sławków Euroterminal z cennikiem na 2024 r.

Regulamin obiektu „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa

Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DMB-WMIC.410.1.2019.AKa z dnia 12 lipca 2019 r. zarządcy infrastruktury kolejowej „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. otrzymał autoryzację bezpieczeństwa nr PL2120190000 na okres pięciu lat, ważną od dnia 14 lipca 2019 r. do 13 lipca 2024 r.
Autoryzacja bezpieczeństwa wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, potwierdza akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz regulacji przyjętych przez „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu i zarządzania infrastrukturą kolejową zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz właściwymi przepisami krajowymi.
Procedura wydawania świadectw maszynisty.