Zakupy

Oferta na dostawę gazu ziemnego do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.

data dodania ogłoszenia

16.10.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 26_2020 o:

„dostawa gazu ziemnego do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.”

 Podstawowy zakres:

 – dostawa gazu ziemnego do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.

 szacowane roczne zużycie 175013 m3

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie do uzgodnienia od  dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2020r. do godz. 14.00.

 Wszelkie zapytania należy kierować do:

 Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę

f) inne dokumenty zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (koncesje, zezwolenia itp)

g) oferta ważna na 2021r.

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – przelew 14/30 dni (do uzgodnienia)

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Pozostałe warunki umowy do uzgodnienia po wyborze Dostawcy.

13. Umowa zostanie podpisana na czas określony (na 2021r.)

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy  WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(1)

Załącznik nr 2 – wymagania BHP  WO_Załącznik_nr_2_wym.bhp(1)

Załącznik nr 3 – regulamin obiektu  WO_Załącznik_nr_3_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt21092020 

WO na www_25_2020

 

Oferta na dostawę energii elektrycznej do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.

data dodania ogłoszenia

16.10.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 26_2020 o:

„dostawa energii elektrycznej do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.”

Podstawowy zakres:

– dostawa energii elektrycznej do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.

– szacowane roczne zużycie 2475037 kwh

– średnie miesięczne zużycie wg szczytów:

szczyt przedpołudniowy  ok 45,27 mwh

szczyt popołudniowy 33,44 mwh

pozostałe godziny 127,80 mwh

dwa przyłączą energii elektrycznej

 

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie do uzgodnienia od  dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2020r. do godz. 14.00.

 Wszelkie zapytania należy kierować do:

 Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę

f) inne dokumenty zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (koncesje, zezwolenia itp)

g) oferta ważna na 2021r.

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – przelew 14/30 dni (do uzgodnienia)

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Pozostałe warunki umowy do uzgodnienia po wyborze Dostawcy.

13. Umowa zostanie podpisana na czas określony (na 2021r.)

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(2)

Załącznik nr 2 – wymagania BHP  WO_Załącznik_nr_2_wym.bhp

Załącznik nr 3 – regulamin obiektu  WO_Załącznik_nr_3_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21092020

WO na www_24_2020 

 

Oferta na wykonanie robót remontowych w zakresie infrastruktury kolejowej – tj. dostawa i wymiana rozjazdu normalnotorowego podwójnego na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

data dodania ogłoszenia

16.10.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 26_2020 o:

„wykonanie robót remontowych w zakresie infrastruktury kolejowej – tj. dostawa i wymiana rozjazdu  normalnotorowego podwójnego na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków”

 

1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

 •  dostawa i wymiana na nowy rozjazd normalnotorowy podwójnego ( tzw. anglik) wraz doborem podrozjazdnic
 • R 190 1:9 S49 RKTD, iglice łubkowane, system rolek podiglicowych
 • wymiana szyn przed i za rozjazdem
 • wymiana doboru podrozjazdnic – drewno twarde
 • wymiana nawierzchni wraz z podbiciem mechanicznym
 • geodezyjne ustawienie punktu środkowego RKTD
 • utylizacja starego drewna
 • tłuczeń  pozostaje na terenie spółki
 • stal i złom pozostaje na terenie spółki

 2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2020r. do godz. 13.00.

 Wszelkie zapytania należy kierować do:

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Paweł Januszewski tel. 603 833 106 e-mail p.januszewski@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Warunkiem koniecznym przed wysłaniem oferty jest wizja lokalna.

3. Termin realizacji:

Umowa na wykonanie robót zostanie podpisana w terminie 15 (lub do uzgodnienia) dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 Termin wykonania w/w zakresu prac do uzgodnienia w IV kw. 2020 (uzależniony od warunków atmosferycznych).

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres przedmiotu postępowania,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację przedmiotu postępowania (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Wykonawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego przedmiotu postępowania,

w szczególności Wykonawca zobowiązany jest:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego przedmiotu postępowania za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym przedmiot postępowania,

b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania,

5. Waluta:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu postępowania będą dokonywane w PLN.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wymagania podstawowe:

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Wykonawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania
i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione
w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

Zawartość oferty – kompletna oferta powinna zawierać:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy,

c) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

d) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

e) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

f) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Wykonawcę,

7. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy  wymienione w pkt. 2.

Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Wykonawcy,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe
z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

8. Tryb badania i oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

9. Badanie i ocena ofert są niejawne.

10. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
a także warunków realizacji przedmiotu postępowania.

11. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe
w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

12. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

13. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wyboru żadnej oferty

Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(1)

Załącznik nr 2 – Umowa – wzór WO_Załącznik_nr_2_umowa_wzór_PDF

Załącznik nr 3 – wymagania BHP WO_Załącznik_nr_4_do WO_wym.bhp

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu  WO_Załącznik_nr_3_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21092020  

WO na www_26_2020

Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie „PROJEKTUJ i BUDUJ”: „parking dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. – parking przed budynkiem głównym.

data dodania ogłoszenia

15.10.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 23_2020 o:

wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie „PROJEKTUJ i BUDUJ”:

„parking dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – parking przed budynkiem głównym (administracyjnym)

 

1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

a) przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie „PROJEKTUJ i BUDUJ”:

„parking dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – parking przed budynkiem głównym (administracyjnym)

Zadanie inwestycyjne obejmuje przede wszystkim:

– kompleksową dokumentację;

– utwardzenie nawierzchni parkingu;

– wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych;

– montaż szlabanu (bramek) na czytnik kart RFDI;

– wykonanie pozostałej infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, kanalizacja, monitoring itp.)

Termin wykonania zadania inwestycyjnego listopad 2020r./I kw. 2021r.

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę wraz z dokumentacją należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków ul. Groniec 1 w nieprzekraczalnym terminie 10.11.2020r. do godz. 13.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztofa Górnego na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

5. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej

c) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

d) oferta musi być ważna do 31.03.2021r.

e) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

f) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

g) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy wraz z określonymi warunkami z wzoru umowy

b) harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego

c) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

d) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

e) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

f) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

g) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

7. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

10. Badanie i ocena ofert są niejawne.

11. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

12. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

13. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy   WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(1)

Załącznik nr 2 – umowa WO_Załącznik_nr_2_do_WO_umowa_PDF

Załącznik nr 4 – wymagania BHP WO_Załącznik_nr_4_do WO_wym.bhp ,

Załącznik nr 5 – regulamin obiektu WO_Załącznik_nr_2_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21.09.2020

WO na www_23_2020

Ogłoszenie na dostawę oleju napędowego do 2 zbiorników oraz dzierżawa zbiorników z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA lub zakup na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 22_2020 o:

„dostawa oleju napędowego do 2 zbiorników o pojemności 5000 litrów na olej napędowy oraz dzierżawa 2 zbiorników z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA lub zakup 2 zbiorników z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA  na olej napędowy na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

  

Podstawowy zakres:

– dostawa oleju napędowego (wariant letni/zimowy) do  2 zbiorników o pojemności 5000 litrów zlokalizowanych na terenie spółki (cena netto za litr)

– średnia ilość rocznych dostaw oleju napędowego  ok. 300 tys. litrów

– dzierżawa 2 zbiorników lub zakup 2 zbiorników na olej napędowy o pojemności 5000 litrów (lub więcej) – cena netto za dzierżawę 1 zbiornika na m-c lub cena netto zakupu 1 zbiornika

 

Podstawowy zakres dotyczący zbiorników:

 • Zbiorniki na olej napędowy wyposażone w system zarządzania
 • Pojemność min. 5000 litrów
 • Odpowietrzniki
 • Elektroniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem
 •  Ultradźwiękowy wskaźnik poziomu paliwa
 • Czujnik przecieku między płaszczami
 • Wąż ssawny z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym
 • Pistolet automatyczny
 • Pompa paliwa 72 l/min (wariant)
 • Cyfrowy licznik paliwa
 • Filtr paliwa
 • Wąż dystrybucyjny 6 m
 • Czujnik temperatury paliwa
 • Czujnik temperatury powietrza
 • Czujnik otwarcia drzwi
 • Kamera full HD zamontowana na zbiorniku
 • 2 letnia gwarancja (minimum)
 • Wykonane są wytrzymałego materiału zgodnego z normami pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego
 • Odporne na deszcz, promienie UV, niskie temperatury oraz inne warunki atmosferyczne
 • Odporne na uszkodzenia mechaniczne
 • Identyfikacja użytkownika za pomocą kart zbliżeniowych (GPS w sprzętach)
 • Identyfikacja pojazdu lub maszyny za pomocą klucza
 • Odczyt przebiegu kilometrów lub motogodzin
 • Weryfikacja podanego przebiegu
 • Możliwość wyłączenia wskazania poboru paliwa

 

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie do uzgodnienia od  dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę

f) inne dokumenty zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (koncesje, zezwolenia itp)

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2020r. do godz. 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

 Paweł Januszewski tel. 603 833 106 e-mail: p.januszewski@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – przelew 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Pozostałe warunki umowy do uzgodnienia po wyborze Dostawcy.

13. Umowa zostanie podpisana na czas określony/nieokreślony (do uzgodnienia)

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – regulamin obiektu  WO_Załącznik_nr_2_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21.09.2020

Załącznik nr 3 – wymagania BHP  WO_Załącznik_nr 3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO na www_22_2020

 

Ogłoszenie dotyczące świadczenia usług porządkowych i ochrony mienia w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A.

GRUPA CZH S.A.
z siedzibą w Katowicach (40-955), przy ul. Lompy 14, tel. 32 7313338
ogłasza

KONKURS OFERT

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA, OCHRONY W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH:

 

1. Budynek biurowy wraz z przyległym terenem zewnętrznym w Katowicach (40-955) przy ul. Lompy 14.
2. Obiekty w Sławkowie (41-260), przy ul. Groniec 1.
3. Obiekty w Sławkowie (41-260), przy ul. Groniec 1a.
4. Obiekty w Katowicach (40-833), przy ul. Obroki 130.
5. Obiekty w Katowicach (40-860), przy ul. Gliwickiej 234.

I. PRZEDMIOT KONKURSU

1) Przedmiotem konkursu ofert jest świadczenie usług w zakresie:

a) sprzątania pomieszczeń wraz z terenem przyległym we wszystkich lokalizacjach,
b) całodobowej ochrony obiektów wraz z parkingami przylegającymi do budynków i terenem przynależnym,
w tym obsługi portierni we wszystkich lokalizacjach,
c) wywozu i utylizacji odpadów przy obiektach w Katowicach, ul. Obroki 130 i ul. Gliwickiej 234,
d) utrzymania zimowego terenów we wszystkich lokalizacjach,
e) obsługi wag samochodowych w obiektach w Sławkowie przy ul. Groniec 1 oraz 1a.

2) Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. możliwość składania ofert z podziałem na usługi – sprzątania lub
ochrony, przy czym oferta dotyczyć powinna wszystkich wykazanych obiektów.

3) Wymagana konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej.

4) Szczegółowa specyfikacja warunków przystąpienia do konkursu na stronach internetowych:

a) www.czh.pl – Budynek biurowy wraz z przyległym terenem zewnętrznym w Katowicach, przy ul. Lompy 14,
b) www.euterminal.pl – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1,
c) www.tpsm.pl – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1a,
d) www.obroki.pl – Obiekty w Katowicach, przy ul. Obroki 130 i obiekty w Katowicach przy ul. Gliwickiej 234,

oraz do wglądu w Dziale Majątku Grupa CZH S.A. tel. 32 7313338, pod adresem: 40-955 Katowice, ul. Lompy 14. Komplet całości dokumentów umieszczony na wszystkich stronach internetowych wskazanych w pkt.4.

II. WYMAGANIA OFERTY

1) OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

a) Imię, nazwisko i adres oferenta w przypadku osoby fizycznej potwierdzone odpisem z dowodu osobistego nazwę firmy, siedzibę, nr NIP oraz formę prawną, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru, sporządzonym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty, referencje,
b) proponowaną cenę usług netto zgodnie ze specyfikacją usług sprzątania i ochrony,
c) proponowany termin płatności zgodny ze specyfikacją,
d) inne informacje i dokumenty przewidziane w specyfikacji.

2) Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie do dnia 23.10.2020 r. do godz. 15 ºº na adres GRUPA CZH S.A. ul. Lompy 14, kod 40-955 Katowice, pok. 307, III piętro z adnotacją na kopercie „Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sprzątania i ochrony mienia wybranych spółek Grupy Kapitałowej CZH S.A.” i w ciągu 20 dni od upływu powyższego terminu, Oferent pozostaje związany swoją ofertą.

3) Porównanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po upływie termin ich składania w siedzibie ogłaszającego.

4) Wybór oferty następuje w wyniku swobodnego uznania przez ogłaszającego.

5) W terminie 20 dni po dokonaniu wyboru ofert, z wybranym wykonawcą podpisane zostaną umowy na świadczenie usług. Umowy zawarte będą z poszczególnymi Spółkami.

III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1) Informację o świadczeniu usług na poszczególnych obiektach uzyskać można u osób podanych w specyfikacjach.

2) Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny lub zawarcia umowy na jeden z wybranych obiektów z pominięciem pozostałych obiektów.

3) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.
4) Ogłaszający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.
5) Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Załączniki :

1. Zakres prac – Budynek biurowy wraz z przyległym terenem zewnętrznym w Katowicach, przy ul. Lompy 14

2. Zakres prac – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1

3. Zakres prac – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1a

4. Zakres prac – Obiekty w Katowicach, przy ul. Obroki 130 i obiekty w Katowicach przy ul. Gliwickiej 234

Ofert w zakresie wykonania pomiarów układu torowego na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

data dodania ogłoszenia

30.09.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert w zakresie wykonania pomiarów układu torowego na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. 41-260 Sławków, Groniec 1 – postępowanie 21_2020

 

Specyfikacja ogólna:

 1. pomiary wysokości całego układu torowego ( zakładana gęstość pomiaru co ok 10 m.) – pomiar całego układu torowego w Spółce tj. torów normalnych jak i szerokich o łącznej długości ok. 40 km.
 2. sporządzenie profili przebiegu dla każdego toru
 3. po uzgodnieniu z Zamawiającym wartości uśrednionych pochylników wprowadzenie na mapy schematyczne stacji
 4. wydruki 5 egzemplarzy map schematycznych stacji
 5. forma płatności – przelew 30 dni
 6. termin realizacji – 21 dni od daty zamówienia

 

Dodatkowych informacji można uzyskać:

Adam Kuczek tel.   695 746 712  e-mail: a.kuczek@euterminal.pl

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl

Oferty zawierające proponowaną ofertę zakupu, cenę zakupu, termin dostawy należy składać
w zamkniętej kopercie do sekretariatu spółki lub pocztą na adres 41-260 Sławków
ul. Groniec 1
 w nieprzekraczalnym terminie do 07.10.2020 r. do godz. 14.00.

 

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. 

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

 

 

Załączniki:

Regulamin obiektu  regulamin obiektu_21092020r

Wymogi BHP WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

 

"Oferta zakupu i dostawy wozu kontenerowego do siedziby spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. 41-260 Sławków, Groniec 1"

data dodania ogłoszenia

06.08.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert zakupu i dostawy wozu kontenerowego do siedziby spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. 41-260 Sławków, Groniec 1 – postępowanie 20_2020

 

data dodania ogłoszenia

26.08.2020

Termin składania ofert zostaje wydłużony do 4 września 2020 roku do godziny 15:00.

Specyfikacja ogólna:

Udźwig 45000kg

-Max wysokość podnoszenia 18000mm

-Max wysięg 8800mm

-Spreader do kontenerów 20-40 stopowych

-Przeciwwaga

-Podpory hydrauliczne 

-Spreader z tzw łapami (możliwość podnoszenia kontenerów plandekowych)

-Układ centralnego smarowania 

Doposażenie (do uzgodnienia)

Warunki i zapisy umowy zakupu (do uzgodnienia)

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Dodatkowych informacji można uzyskać:

Paweł Januszewski tel. 603 833 106 e-mail: p.januszewski@euterminal.pl

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl

Oferty zawierające proponowaną ofertę zakupu, cenę zakupu, termin dostawy należy składać
w kopercie do sekretariatu spółki lub pocztą na adres 41-260 Sławków
ul. Groniec 1
 w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2020 r. do godz. 14.00.

Termin składania ofert zostaje wydłużony do 4 września 2020 roku do godziny 15:00

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_20_2020

odpowiedzi na pytania do ogłoszenia

„Przygotowanie koncepcji instalacji hydrantowej zewnętrznej na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o i Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 19_2020 o:

„przygotowanie koncepcji instalacji hydrantowej zewnętrznej  na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o i Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.”

 

Wymagania ofertowe (podstawowe):

 – przygotowanie koncepcji  instalacji hydrantowej zewnętrznej  na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o i Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o. – obszar ok. 100 ha

na podstawie aktualnie istniejącej sieci hydrantowej

-koncepcja powinna być podzielona na etapy

konieczna wizja lokalna

-do wglądu w firmie dokumenty tj. Operat ppoż. oraz Audyt ppoż.

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.

W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków

(równocześnie na e-mail: info@euterminal.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2020r. do godz. 14.00.

 

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

 

 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 2 – regulamin obiektu

Załącznik nr 3 – wymagania BHP

Załącznik nr 4 – wzór umowy (wraz z podstawowym zakresem prac)

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF

WO na www_19_2020

WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

 

Oferta sprzedaży ładowarki hydraulicznej Łe-34 - niesprawna

data dodania ogłoszenia

23.07.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 10_2020 o:

sprzedaż ładowarka hydrauliczna Łe-34 – niesprawna

 

 

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

A/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

B/ każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej

C/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

D/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

E/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

F/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

A/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

B/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

C/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

D/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

E/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

4. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1/ Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2/ Zmiany w treści w/w postępowania:

A/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

B/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

C/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

5. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu spółki tj. 41-260 Sławków, ul. Groniec 1,
w terminie 06.08.2020r.do godziny 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztofa Zająca e-mail: k.zajac@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl, tel. 601 468 406.

6. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

A/ termin płatności – przedpłata

B/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – umowa

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Spółka zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_10_2020

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_umowa_PDF

Informacja

Postępowanie zostało unieważnione.

 

 

<
Oferta sprzedaży wózka jezdniowego, podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia SMV LIFTTRUCK AB

data dodania ogłoszenia

05.05.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Oferuje do sprzedaży wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia SMV LIFTTRUCK AB

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

Informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 31.08.2020 do godziny 15:00.

data dodania ogłoszenia

28.09.2020

Informujemy – termin składanie ofert został wydłużony do dnia 15.10.2020 r. do godz. 15.00

Rok budowy 2004

Udźwig: 45 ton

Aktualny stan motogodzin: 17.264

UDT: aktualne badanie techniczne

Termin płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Minimalna kwota sprzedaży: 450 000,00 zł netto (możliwość przesłania wyceny rzeczoznawczy na wniosek Oferenta)

Możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z:

Pan Jerzy Stysz tel.  667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl

Pan Paweł Januszewski tel. 603 833 106 e-mail: p.januszewski@euterminal.pl

Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu należy składać w kopercie w sekretariacie spółki tj. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków w terminie do 05.06.2020 r. do godz. 15.00.

Informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 31.08.2020 do godziny 15:00.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

WO na www_06_2020

Zakupy – archiwum

Oferta zakupu samochodu dostawczego typu FURGON

data dodania ogłoszenia

10.07.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert zakupu samochodu dostawczego typu FURGON – postępowanie 10.07.2020

data dodania ogłoszenia

27.07.2020

Informujemy – termin składanie ofert został wydłużony do dnia 04.08.2020 r. do godz. 12.00

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Specyfikacja ogólna:

– samochód dostawczy typu furgon (DMC 3,5t)

– konstrukcja na ramie (dopuszczalna półrama)

– podwójna kabina osobowa na min 5 osób tzw. brygadówka

– napęd na tylna oś lub 4×4

– przestrzeń ładunkowa umożliwiająca przewóz przedmiotów do długości 300 cm oraz swobodne wyprostowanie pracownika w środku

– podłoga w części ładunkowe wyłożona płytą antypoślizgową

– ściany przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytą lub innym materiałem

– oświetlenie robocze w przestrzeni ładunkowej

– hak holowniczy do przyczepy

Podstawowe wymagania – wyposażenie:

– wspomaganie kierownicy

– elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka

– elektrycznie sterowane szyby przednie

– radio

– klimatyzacja

– dywaniki

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Dodatkowych informacji można uzyskać u Pana Jerzy Stysz tel. 667 080 235
e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Oferty zawierające proponowaną ofertę zakupu, cenę zakupu, termin dostawy należy składać w kopercie z napisem „Postępowanie FURGON” do sekretariatu spółki lub pocztą na adres 41-260 Sławków ul. Groniec 1  w nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2020 r. do godz. 12.00. Termin składanie ofert został wydłużony do dnia 04.08.2020 r. do godz. 12.00

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

„Naprawa (wymiana) poszycia dachowego na budynku elektryków znajdującym się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

data dodania ogłoszenia

27.07.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 14_2020 o:

„Naprawa (wymiana) poszycia dachowego na budynku elektryków znajdującym się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

Wymagania ofertowe (podstawowe):

 – naprawa (wymiana) poszycia dachowego

– wymiana rynny

– wysuszenie, zabezpieczenie uzupełnienie tynków w suficie i ścianach wewnątrz budynku 

Wraz z przedstawieniem szczegółowego kosztorysu zakresu robót i użytych materiałów.

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 11.08.2020r. do godz. 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 

 

 WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(1)

WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES(1)

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna(1)

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF(1)

 

„Naprawa (wymiana) poszycia dachowego na lokomotywowni znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

data dodania ogłoszenia

27.07.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 14_2020 o:

„Naprawa (wymiana) poszycia dachowego na lokomotywowni znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

Wymagania ofertowe (podstawowe):

 – naprawa (wymiana) poszycia dachowego

– remont świetlika dachowego

– wymiana odciągów spalin

Wraz z przedstawieniem szczegółowego kosztorysu zakresu robót i użytych materiałów.

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 10.08.2020r. do godz. 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

zmiana złożonej oferty

2. Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna

WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF

 

„Zakup i montaż nowej wagi samochodowej najazdowej nr 1 wraz z wykonaniem nowego fundamentu na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

04.08.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 18_2020 o:

„Zakup i montaż nowej wagi samochodowej najazdowej nr 1 wraz z wykonaniem nowego fundamentu na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

-posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2020r. do godz. 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Adam Kuczek tel. 695 746 712   e-mail: k.kuczek@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Paweł Januszewski tel. 603 833 106 e-mail: p.januszewski@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

7. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

8. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

9. Badanie i ocena ofert są niejawne.

10. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

11. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

1. Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

12. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

13. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

14. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

15. Wykaz załączników do postępowania:

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

WO na www_18_2020

WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF 

 

 

 

„Oferta na wykonanie naprawy lub wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji fi 300, od przepompowni do 1 studzienki (~45mb). Znajdującej się na głębokości ok. 5,5 metra.

data dodania ogłoszenia

04.08.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 17_2020 o:

„Oferta na wykonanie naprawy lub wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji fi 300, od przepompowni do 1 studzienki (~45mb). Znajdującej się na głębokości ok. 5,5 metra. Zlokalizowanej na terenie Terminali Przeładunkowych Sławków-Medyka Sp. z o.o., pomiędzy przepompownią a pierwszą studzienką”

data dodania ogłoszenia

10.08.2020

Informujemy że termin składania ofert został wydłuzony do dnia 21 sierpnia do godziny 14:00.

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

1.Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a)  Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 11.08.2020r. do godz. 14.00.

Informujemy że termin składania ofert został wydłuzony do dnia 21.08.2020 do godziny 14:00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 30 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES(1)

WO na www_17_2020

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna(1)

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(1)

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF(1)

 

„Oferta na wykonanie naprawy części placu z płyt klamrowych i drogi dojazdowej (ok. 300 m2 obszar do naprawy) na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 16_2020 o:

„naprawa części placu z płyt klamrowych i drogi dojazdowej (ok. 300 m2 obszar do naprawy) na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

Wymagania ofertowe (podstawowe):

 – naprawa części placu z płyt klamrowych i drogi dojazdowej (ok. 300 m2 obszar do naprawy)   

– wzmocnienie krawędzi w/w  drogi dojazdowej na dł. ok. 200 m

– naprawa wymaga wymiany podbudowy oraz uzupełnienia ubytków masą betonową

konieczna wizja lokalna

– przedstawienie szczegółowego kosztorysu zakresu robót i użytych materiałów

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków

(równocześnie na e-mail: info@euterminal.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2020r. do godz. 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 2 – regulamin obiektu

Załącznik nr 3 – wymagania BHP

Załącznik nr 4 – wzór umowy (wraz z podstawowym zakresem prac)

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna

WO na www_16_2020

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

 

Oferta sprzedaży samochodów osobowych – używanych

data dodania ogłoszenia

11.05.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 08_2020 o:

sprzedaż samochodów osobowych – używanych

data dodania ogłoszenia

03.06.2020

Informujemy że termin składanie ofert został wydłużony do dnia 18.06.2020.

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

 1. Zakres podstawowych danych:

FORD FIESTA 

Szczegóły: 

 • Stan używany (po leasingu)
 • Oferta od osoby prawnej
 • Kategoria osobowe
 • Marka pojazdu Ford
 • Model pojazdu Fiesta Eco Boost Gold
 • Rok produkcji 2016
 • Przebieg 42386 km
 • Pojemność skokowa 998 cm3
 • Rodzaj paliwa Benzyna
 • Moc 74 kW
 • Skrzynia biegów manualna
 • Napęd na przednie koła
 • Typ auta miejskie

 

 • Liczba drzwi 5
 • Liczba miejsc 5
 • Kolor grafitowy metalik
 • Zarejestrowany w Polsce
 • Pierwszy właściciel
 • Serwisowany w ASO (książka serwisowa)
 • Kupiony w Polsce (salon)

 

 • Ubezpieczenie OC/AC ważne
 • Klimatyzacja
 • Opony zimowe i letnie

 

 • Cena minimalna 30 000,00 zł BRUTTO

(zdjęcia w załączeniu)

FORD FOCUS Hatchback

 

Szczegóły: 

 • Stan używany (po leasingu)
 • Oferta od osoby prawnej
 • Kategoria osobowe
 • Marka pojazdu Ford
 • Model pojazdu Ford Focus Hatchback
 • Rok produkcji 2015
 • Przebieg 53 475 km
 • Pojemność skokowa 1596 cm3
 • Rodzaj paliwa Benzyna
 • Moc 92 kW
 • Skrzynia biegów manualna
 • Napęd na przednie koła
 • Typ auta miejskie

 

 • Liczba drzwi 5
 • Liczba miejsc 5
 • Kolor grafitowy metalik
 • Zarejestrowany w Polsce
 • Pierwszy właściciel
 • Serwisowany w ASO (książka serwisowa)
 • Kupiony w Polsce (salon)
 • Ubezpieczenie OC/AC ważne
 • Klimatyzacja
 • Opony zimowe i letnie

 

 • Cena minimalna 34 000,00 zł BRUTTO

(zdjęcia w załączeniu)

FORD FOCUS Hatchback

 

Szczegóły:

 

 • Stan używany (po leasingu)
 • Oferta od osoby prawnej
 • Kategoria osobowe
 • Marka pojazdu Ford
 • Model pojazdu Ford Focus Hatchback
 • Rok produkcji 2015
 • Przebieg 103457 km
 • Pojemność skokowa 1596 cm3
 • Rodzaj paliwa Benzyna
 • Moc 92 kW
 • Skrzynia biegów manualna
 • Napęd na przednie koła
 • Typ auta miejskie

 

 • Liczba drzwi 5
 • Liczba miejsc 5
 • Kolor grafitowy metalik
 • Zarejestrowany w Polsce
 • Pierwszy właściciel
 • Serwisowany w ASO (książka serwisowa)
 • Kupiony w Polsce (salon)
 • Ubezpieczenie OC/AC ważne
 • Klimatyzacja
 • Opony zimowe i letnie

 

 • Cena minimalna 32 000,00 zł BRUTTO

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 1. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b/ każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej

c/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

d/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

e/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

f/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu spółki tj. 41-260 Sławków, ul. Groniec 1,
w terminie 01.06.2020r.do godziny 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztofa Zająca e-mail: k.zajac@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl, tel. 601 468 406.

 7. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

8. Tryb badania i oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

9. Badanie i ocena ofert są niejawne.

10. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

11. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 • termin płatności – przedpłata
 • Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
  z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

12. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

13. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

 1. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

 1. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – umowa

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Spółka zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana
w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

 WO na www_08_2020

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_umowa_PDF

 

Oferta na odbiór i utylizację podkładów kolejowych z terenu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

data dodania ogłoszenia

03.06.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 11_2020 o:

odbiór i utylizację podkładów kolejowych z terenu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakonczone.

 

 • Ilość do odbioru – ok. 90- 100 ton
 • Miejsce odbioru – Euroterminal Sławków ul. Groniec 1, 21-260 Sławków

 

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

A/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

B/ Dostawca musi posiadać numer rejestrowy BDO

C/ Dostawca może dokonać wizji lokalnej

D/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

E/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

F/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

G/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

A/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

B/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

C/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

D/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

E/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu w siedzibie firmy Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, w nieprzekraczalnym terminie 17.06.2020r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_11_2020

 

 

 

Oferta na zakup i dostawa nowego pojazdu szynowego – drogowego do prowadzenia prac manewrowych na terenie spółki

data dodania ogłoszenia

09.06.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 12_2020 o:

zakup i dostawa nowego pojazdu szynowego – drogowego do prowadzenia prac manewrowych na terenie spółki

data dodania ogłoszenia

09.06.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

Podstawowe wymagania ofertowe

 1. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry techniczne i użytkowe:
 • Urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, przygotowane do eksploatacji.
 • Parametry pojazdu:
 1. możliwość poruszania się po torach (1 435 – 1520 mm), drogach i terenach nieutwardzonych,
 2. dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego,
 3. pojazd powinien posiadać homologację drogową, uprawniającą do poruszania się po drogach publicznych,
 4. silnik sześciocylindrowy,
 5. moment obrotowy min. 670 Nm,
 6. skrzynia biegów 40/40, 0,3 – 40 km/h (lub inna)
 7. masa holowanego taboru 300 ton,
 8. masa holowanego taboru 800 ton.

 • Wyposażenie pojazdu:
  1. kabina operatora wyposażona w klimatyzacje i nagrzewnicę (kabina homologowana na dwie osoby z obustronnym wejściem do kabiny),
  2. elektroniczna zmiana kierunku jazdy przód – tył,
  3. komputer pokładowy z 5,6 calowym (lub innym) ekranem TFE wyświetlający prędkości obrotowe silnika, prędkości pojazdu, aktualny bieg główny, ciśnienie robocze w zbiornikach pneumatyki kolejowej, komunikaty niskiego ciśnienia pneumatyki kolejowej, czasu pracy, przejechanego dystansu, zużyci paliwa, temperatury oraz aktywnego informowania o statusie pojazdu,
  4. koła prowadzące pojazd po torach,
  5. jezdne sprzęgło hydrauliczne tarczowe pozwalające na płynne ruszanie pojazdu pod dużym obciążeniem,
  6. trudnościeralne opony przemysłowe, odporne na uszkodzenia (wzmacniane metalową siatką),
  7. system blokady kierownicy podczas pracy na torze kolejowym,
  8. układ unoszenia i opuszczania kół prowadzących na wysokość 10 cm podczas jazdy pojazdu umożliwiający ominięcie urządzeń kolejowych,
  9. układ automatycznego, stałego docisku rolek prowadzących uniemożliwiających wykolejenie się pojazdu sterowany zaworami proporcjonalnymi,
  10. układ hydrauliczny do podnoszenia i opuszczania rolek kolejowych sterowany z kabiny,
  11. układ sprzęgowy przedni – zderzaki o dużym polu roboczym absorbujące siłę uderzenia oraz proste złącze do zaczepiania wagonów na hak UIC,
  12. układ pociągowy tylny – sprzęg samoczynny SA-3
  13. pneumatyczny system hamulca kolejowego wraz z wydajną sprężarką i zbiornikami powietrza,
  14. dodatkowe obciążenie (balast),
  15. system wkolejania się rolek prowadzących w tor kolejowy wraz ze wsparciem kamer bez ingerencji osób trzecich,
  16. lampy robocze przód i tył,
  17. podwyższone położenie lamp oświetlenia przedniego,
  18. lampy ostrzegawcze obustronne dachowe,
  19. sygnały ostrzegawcze zgodne z wymogami kolejowymi,
  20. przestawny układ rolek prowadzących w zakresie 1435 – 1520 mm.
  21. system odwadniania układu pneumatycznego hamulców
  22. lokotraktor musi być wyposażony w wałek napędowy do maszyn rolniczych i inne podłączenia zapewniające jego pełne wykorzystanie jako traktor do podłączenia m.in. takich urządzeń jak:  osprzęt do odśnieżania torów, koszenia trawy wzdłuż torowiska, osprzęt do oprysków traw wzdłuż torów
  23. łączność kolejowa (stacjonarne radio typu Pyrlandia)

 • Wykonawca winien załączyć do oferty dokument opisujący parametry techniczne.
 • Wykonawca na swój koszt przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia dla osób wskazanych przez zamawiającego.
 • Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym staraniem i na własne ryzyko i koszt (wraz z rozładunkiem) do siedziby Zamawiającego
 • Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.
 • Wykonawca dostarczy sporządzone w języku polskim: kartę gwarancyjną, dokumentację techniczną – ruchową (DTR), certyfikaty zgodności, certyfikaty zgodności CE i inne dokumenty, które otrzyma od producenta konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu mowy i eksploatacji oraz zabezpieczające Zamawiającego przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych oraz dokument odbioru urządzeń przez TDT – jeżeli jest wymagany.
 • Termin realizacji zamówienia: max. do 31.12.2020r.

 Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wymagania podstawowe:
 2. każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 3. Dostawca może dokonać wizji lokalnej
 4. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
 5. upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
  z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 6. wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
  z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 7. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Forma oferty:
 2. oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
 3. oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 4. wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 5. dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 6. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,
 7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu w siedzibie firmy Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020r.

TERMIN ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 10.07.2020 r. 

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

1) Pana Adama Kuczka a.kuczek@euterminal.pl tel. 695 746 712

2) Pana Krzysztofa Górnego na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. 

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_12_2020

Dodatkowe wyjaśnienia:

– wykonywanie prac manewrowych na torach szerokich i normalnych

– możliwości jazdy po drogach i torach

– możliwość zamontowania osprzętu opryskiwacz, kosiarka, pług.

– brak wymagań maszynisty do obsługi

do przyjęcia są inne rozwiązania techniczne spełniające nasze oczekiwania

masa holowanego taboru 300 ton / tu wkradł się błąd !!!

 

Oferta na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego w Euroterminal Sławków Sp. z o.o./Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.

data dodania ogłoszenia

18.06.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego w Euroterminal Sławków Sp. z o.o./Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

1. Wymagania ofertowe:

Przedmiotem postępowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, nadzorem nad wykonaniem prac oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W zakres usługi powinno wchodzić:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy elementów istniejącej sieci SN 20kV na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. oraz TPSM SP. z o.o., w tym:

– wykonanie projektu budowlanego

– wykonanie projektu wykonawczego

– wykonywanie ewentualnych projektów zastępczych w razie konieczności

2. Uzyskanie pozwolenia na budowę

3. Nadzór nad pracami wykonawcy, w tym:

– bieżący nadzór nad prowadzonymi pracami

– konsultacje rozwiązań z zamawiającym

– odbiory częściowe i końcowe

4. Złożenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.


2. Podstawa do wykonania wymienionych prac jest:

 „Koncepcja przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego w Euroterminal Sławków Sp. z o.o./Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.” dostępna do wglądu w siedzibie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

 3.Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

A) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

B) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

C) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

D) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

5. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

A) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

B) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

C) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

D) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

E) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

A) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

B) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

C) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

D) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

E) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

A) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

B) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

C) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

D) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

E) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

7. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

A) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

B) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

C) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 01.07.2020r.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

10. Badanie i ocena ofert są niejawne.

11. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

12. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

A) termin płatności – 30 dni

B) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

13. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – regulamin obiektu WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna

WO_Załącznik_nr 2_zalacznik nr 3 – regulamin parkingu

Oferta sprzedaży ładowarki hydraulicznej Łe-34 - niesprawna

data dodania ogłoszenia

03.06.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 10_2020 o:

sprzedaż ładowarka hydrauliczna Łe-34 – niesprawna

 

 

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

A/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

B/ każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej

C/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

D/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

E/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

F/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

A/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

B/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

C/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

D/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

E/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

4. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1/ Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2/ Zmiany w treści w/w postępowania:

A/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

B/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

C/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

5. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu spółki tj. 41-260 Sławków, ul. Groniec 1,
w terminie 18.06.2020r.do godziny 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztofa Zająca e-mail: k.zajac@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl, tel. 601 468 406.

6. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

A/ termin płatności – przedpłata

B/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – umowa

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Spółka zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_10_2020

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_umowa_PDF

Informacja

Postępowanie zostało unieważnione.

 

 

Oferta zakupu samochodu dostawczego typu FURGON

data dodania ogłoszenia

07.05.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert zakupu samochodu dostawczego typu FURGON – postępowanie 07_2020

 

Specyfikacja ogólna:

– samochód dostawczy typu furgon

– konstrukcja na ramie

– podwójna kabina osobowa na min 5 osób tzw. brygadówka

– napęd na tylna oś lub 4×4

– przestrzeń ładunkowa umożliwiająca przewóz przedmiotów do długości 300 cm oraz swobodne wyprostowanie pracownika w środku

– podłoga w części ładunkowe wyłożona płytą antypoślizgową

– ściany przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytą lub innym materiałem

– oświetlenie robocze w przestrzeni ładunkowej

Podstawowe wymagania – wyposażenie:

– wspomaganie kierownicy

– elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka

– elektrycznie sterowane szyby przednie

– radio

– klimatyzacja

– dywaniki

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Dodatkowych informacji można uzyskać u Pana Jerzy Stysz tel. 667 080 235
e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Oferty zawierające proponowaną ofertę zakupu, cenę zakupu, termin dostawy należy składać
w kopercie do sekretariatu spółki lub pocztą na adres 41-260 Sławków
ul. Groniec 1
 w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2020 r. do godz. 14.00.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. 

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_07.2020

Oferta na wykonanie robót remontowych w zakresie infrastruktury kolejowej na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

data dodania ogłoszenia

19.03.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 04_2020 o:

Wykonanie robót remontowych w zakresie infrastruktury kolejowej określonych w wykazie (załącznik nr 3) na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

18.05.2020

Postępowanie zostało zakończone.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Informacja dodatkowa:

Postępowanie zostało wydłużone do 08.05.2020 do godziny 14:00.

1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

A/ przedmiotem postępowania jest wykonanie robót remontowych w zakresie infrastruktury kolejowej określonych w wykazie (załącznik nr 3)

B/ szczegółowy opis Przedmiotu postępowania zawarty jest w wykazie (załącznik nr 3) oraz w projekcie umowy na roboty remontowe (załącznik nr 2)

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wymagania podstawowe:
 • Dostawca może złożyć ofertę na wybrany zakres robót remontowych (pozycje od 1 do 11) lub łącznie na wszystkie roboty remontowe
 • każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 • każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
 • do oferty winien być dołączony kosztorys zakresu prac/dostaw materiałów
 • oferta musi być ważna do 31.05.2020r.
 • upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
  z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 • wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
  z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 • Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

       2. Forma oferty:

 • oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
 • oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 • wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 • dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 • Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

       3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

 • oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,
 • odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
  w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,
 • stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,
 • referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),
 • kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 • Ofertę (formularz dowolny) wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „POSTĘPOWANIE 04_2020” do sekretariatu spółki tj. Euroterminal Sławków  SP. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 09.04.2020r. do godz. 14.00. Postępowanie zostało wydłużone do 08.05.2020 do godziny 14:00.
 • Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z reprezentacja w KRS/CEIDG lub pełnomocnictwem.
 • Wszelkie zapytania merytoryczne należy kierować na adres e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl tel. 667 080 235

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

10. Badanie i ocena ofert są niejawne.

11. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

12. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ termin płatności – 60 dni

b/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

13. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – umowa WO_Załącznik_nr_2_do_WO_umowa (002)

(Załącznik nr 4 – wymagania BHP WO_Załącznik_nr_4_do WO_wym.bhp, Załącznik nr 5 – regulamin obiektu WO_Załącznik_nr_5_do_WO_reg.obiektu)

Załącznik nr 3 – wykaz robót remontowych WO_Załącznik_nr_3_do_WO_wykaz robot remont

 

 

Wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego

26.04.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
fax.+48 32/262 59 12
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,
do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnym  znajdującym się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

2.Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy firm:
– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
– w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

4. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które:
– nie spełniają opisanych wymagań,
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
– termin wykonania usługi,
– termin płatności,
– cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

6. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

Umowa na wymianę drzwi

Postępowanie zakończone.

Oferta na wykonanie zadania inwestycyjnego: „przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

data dodania ogłoszenia

04.02.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 02_2020 o:

wykonanie zadania inwestycyjnego:

„przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – zgodnie z decyzją Starosty Będzińskiego numer 581.2019.

1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

A/ przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania inwestycyjnego:

„przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – zgodnie z decyzją Starosty Będzińskiego numer 581.2019.

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:

-utwardzenie nawierzchni placu składowego

-rozbudowa sieci hydrantowej

-rozbudowa oświetlenia placu

-rozbudowa kanalizacji deszczowej

na działce o numerze geodezyjnym 1071/15 obręb Niwa

 B/ szczegółowy opis Przedmiotu postępowania, w tym zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w Umowie – załącznik nr 2 oraz Projekcie Budowalnym (do wglądu).

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a/ Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b/ każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej

c/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

d/ oferta musi być ważna do 30.06.2020r.

e/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

f/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

g/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a/ oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b/ odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c/ stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d/ referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e/ kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 04.03.2020r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

10. Badanie i ocena ofert są niejawne.

11. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

12. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ termin płatności – 30 dni

b/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

13. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

WO_Załącznik_nr_2_do_WO_umowa PDF

WO na www_02_2020

WO_Załącznik_nr_4_do WO_wym.bhp

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

WO_Załącznik_nr_5_do_WO_reg.obiektu

25.03.2020 

Postępowanie zostało unieważnione.

Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020
data dodania ogłoszenia

18.09.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 20_2019 o:

przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019 i 2020

Przedmiot postępowania:

Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019 i 2020 (trwające odpowiednio od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i  od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania wraz z opinią
dla tych sprawozdań.

 1. Warunki przeprowadzenia badania:
  a) oczekiwany termin złożenia opinii i sprawozdania z badania sprawozdania finansowego do 7 lutego każdego roku następująco po zakończonym roku obrotowym
  b) miejsce przeprowadzenia badania – siedziba Spółki;
  c) uczestnictwo biegłego rewidenta we wskazanych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji (o ile będzie to konieczne);
  d) weryfikacja informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  e) współpraca biegłego rewidenta z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CZH S.A.;
  f) zobowiązanie do konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków w czasie trwania umowy w ramach ceny za świadczoną usługę.
 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  a) wpis do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
  b) aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP;
  c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
  d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
  e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  f) projekt umowy na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 r.i 2020r;
  g) oświadczenie o spełnieniu warunków do wyrażania bezstronnych i niezależnych opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wymaganych w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach.
 3. Oferta powinna również zawierać następujące informacje
  a) charakterystyka Oferenta, w tym forma prowadzonej działalności, kierownictwo, doświadczenie oraz liczba zatrudnionych biegłych rewidentów;
  b) co najmniej 2 biegłych rewidentów wpisanych do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
  c) liczba podmiotów badanych w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty złożenia oferty;
  d) skład zespołu badającego;
  e) harmonogram prac obejmujący metody i terminy realizacji prac związanych z badaniem;
  f) proponowana łączna cena za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego (zgodnie z pkt. 1.) z uwzględnieniem wszystkich koszów, jakie poniesie Oferent;
 4. Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać w wersji elektronicznej max. do dnia 30.09.2019 r. do godz. 16.00 na adres
e-mail: zakupy@euterminal.pl podając w tytule e-mail Postępowanie_20_2019

Postępowanie zakończone.

Świadczenie usług-oględziny obiektów infrastruktury kolejowej w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1
data dodania ogłoszenia

05.12.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu 28_2019:

oględziny obiektów infrastruktury kolejowej  w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

Termin składanie ofert do 12.12.2019.

 

1. Zakres podstawowych oczekiwań:

A/ przedmiotem zamówienia jest „świadczenie usług-oględziny obiektów infrastruktury kolejowej w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

B/ szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 2

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

A/ Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
 • W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

B) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

C) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

D) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 12.12.2019r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkich dodatkowych informacji o Przedmiocie zamówienia można uzyskać u Dyrektora Działu Operacyjnego tel. 32 714 24 39    tel. kom. 693 230 628.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

     1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Termin związania ofertą:

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

Warunki i postanowienia umowy w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.

10. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

11. Badanie i ocena ofert są niejawne.

12. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

13. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ akceptacja e-faktury

b/ termin płatności – 60 dni

c/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

14. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

15. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

16. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

18 Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik 2 – oględzin infr.kol

Załącznik 1 – Oświadczenie Dostawcy

Oferta na www_27_2019

Postępowanie zakończone.

Oferta sprzedaży wózka jezdniowego podnośnikowego
 
data dodania ogłoszenia

25.06.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Oferuje do sprzedaży wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia SMV LIFTTRUCK AB

Rok budowy 2004

Udźwig: 45 ton

Aktualny stan motogodzin: 17.153

UDT: aktualne badanie techniczne

Termin płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Minimalna kwota sprzedaży: 450 000,00 zł netto (możliwość przesłania wyceny rzeczoznawcy na wniosek Oferenta)

Możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z drogą mailową: zakupy@euterminal.pl.

Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu należy składać elektronicznie na adres zakupy@euterminal.pl  nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2019 r.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

26.07.2019

Informacja:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18.08.2019 r.

Postępowanie zakończone.

Przygotowanie oraz złożenie kompletnych wniosków aplikacyjnych na 2 projekty w ramach programu CEF-TRANSPORT 2019 (Łącząc Europe)

data dodania ogłoszenia

18.12.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o:

przygotowanie oraz złożenie kompletnych wniosków aplikacyjnych na 2 projekty w ramach programu CEF-TRANSPORT 2019 (Łącząc Europe) w terminie do 15 stycznia 2020r. (wraz z tłumaczeniem) zgodnie z regulaminem dokumentacji  określonej  na stronach:

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/guide_for_applicants_-_cef_transport_2019_map_published_v1.pdf

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-42838578-dHaycS2wrHfqp4Nl7m9R45fIlkQwc5FZvVgiOvLhM41GQUEye0nrQFxN1iT4rWNfbkRL3PX37VRdrApSssUYHG-jpJZscgsw0KSGsYtWqxIzk-DGsOvhdR5oGeWlbjveLuAXp6CtRmF6D5IMJk4PAhEUm#!ApplicationsView

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-map-call

Dodatkowych informacji o przedmiotowym zakresie projektów można uzyskać pod numerem 695 746 712.

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:a)                                                                                                                                                                               a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:                                                                                                                                                                              –  posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,                                                                                                                                                                – znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku)              oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

             – posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

           b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres                      oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

           c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1

           d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

      1. Wymagania podstawowe:

           a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

           b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

           c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć                      oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

           d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

           e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2. Forma oferty:

           a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

           b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

            c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

            d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

             e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

      3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

             a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

             b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

              c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

              d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

              e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

      1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

          Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

      2. Zmiany w treści w/w postępowania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w                        postępowania,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,                                                                                                                                                                                                                                                                                                c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 24.12.2019.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem 695 746 712.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

7. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

    1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

       Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed             upływem terminu             składania ofert.

     2. zmiana złożonej oferty

         Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu               oferty.

     3. wycofanie złożonej oferty

         Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji.                                     Przedmiotowe  oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

8. Termin związania ofertą:

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

9. Tryb badania i oceny ofert

      1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

10. Badanie i ocena ofert są niejawne.

11. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

12. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

       Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

       a) termin płatności – 60 dni

       b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi                                      odpowiedzialność.

13. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

14. Szczegółowe warunku i zapisy umowy zostaną uzgodnione po zakończeniu postępowania.

15. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

16. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

17. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 oświadczenie Dostawcy

24.03.2020

Postępowanie zakończone.

Świadczenie usług sprzątania
data dodania ogłoszenia

12.11.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o  „świadczenie usług sprzątania”.

Termin składania ofert do 25.11.2019r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Jest to przetarg nieograniczony i nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. (zwany dalej „ES”)

ul. Groniec 1, Sławków

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Pisemny przetarg nieograniczony

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „świadczenie usług sprzątania”

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne, znajdują się w Umowie Ramowej, będącej załącznikiem nr 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu.

 1. Warunki udziału w przetargu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu.

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w przetargu:

 • Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia. W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia, na sumę co najmniej 1.500.000 zł

b) Jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji.

c) Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5a Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) Brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w przetargu powoduje wykluczenie Dostawcy z przetargu.

6. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

7.  Opis sposobu przygotowania oferty.

 • Wymagania podstawowe

A/ Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

B/ Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.

C/ Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

D/ Wzory dokumentów dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty

E/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 • Forma oferty

A/ Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca.

B/ Oferta musi zawierać ceny usług zgodnie z paragrafem 2 pkt 1 Umowy Ramowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

C/ Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji

D/ Dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata

E/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości

 • Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US
 3. Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej
 4. Referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne)
 5. Kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę
 6. Podpisaną przez Dostawcę zgodnie z pełnomocnictwem Umowę Ramową, stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8.  Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 24 godzin. Zamawiający nie ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazał Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków, a także warunków udziału w przetargu.
 • Modyfikacje są wiążące dla Dostawców
 • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl, w terminie do 25.11.2019r.

Wszelkie zapytania dot. postępowania należy przesyłać wyłącznie na adres: zakupy@euterminal.pl

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Warunkiem koniecznym do przesłania oferty jest wcześniejsza wizja lokalna.

Mapki obiektów/pomieszczeń do wglądu podczas wizji lokalnej.

10. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

     1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. Termin związania ofertą

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

    12. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Tryb badania i oceny ofert

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 • Zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z przetargu
 • Nie zostały odrzucone przez Zamawiającego

Ofertę złożoną przez Dostawcę wykluczonego z przetargu uważa się za odrzuconą.

 1. Badanie i ocena ofert są niejawne.
 2. Komisja przetargowa:
 3. Dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w przetargu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

14. Informacje ogólne dotyczące istotnych warunków zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 • Termin płatności – 60 dni
 • Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

Umowa zostanie zawarta w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

   15. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) przetargu bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    16. Protesty

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z przetargiem.

     17. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami

W ramach przetargu wszelkie dokumenty, oferta i jej zmiany lub wycofanie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują sobie nawzajem poczta elektroniczna na adresy wymienione w ogłoszeniu oraz formularzu ofertowym.

     18. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący jej integralną część są:

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa ramowa GRAFIKA sprzątanie

Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie Dostawcy sprzątanie

Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE o akceptacji efaktur sprzątanie

Załącznik nr 1 do umowy ramowej PDF

Załącznik nr 1 do umowy ramowej

SIWZ sprzątanie

Postępowanie zakończone.

 

Zakup i wdrożenie programu operacyjnego (dzierżawa, leasing) do zarządzania procesami w zakresie usług kolejowych, przeładunków materiałów/kontenerów, składowania materiałów/kontenerów oraz pozostałych procesów logistycznych w spółce wraz z integracją z systemem ERP XL (COMARCH), wag samochodowych, wagi kolejowej, oprogramowaniem suwnic kontenerowych, wozów kontenerowych, lokomotyw i pozostałych maszyn i urządzeń specjalistycznych.
data dodania ogłoszenia

23.07.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert zakupu w postępowaniu 18_2019 o:

Zakup i wdrożenie programu operacyjnego (dzierżawa, leasing) do zarządzania procesami w zakresie usług kolejowych, przeładunków materiałów/kontenerów, składowania materiałów/kontenerów oraz pozostałych procesów logistycznych
w spółce wraz z integracją z systemem ERP XL (COMARCH), wag samochodowych, wagi kolejowej, oprogramowaniem suwnic kontenerowych, wozów kontenerowych, lokomotyw i pozostałych maszyn i urządzeń specjalistycznych.

I. Przedmiot postępowania:

Zakres podstawowych oczekiwań – program operacyjny:

 system awizacji pojazdów, kontenerów, wagonów (wprowadzenie

 • z poziomu klienta – wersja przeglądarki)
 • zarządzanie (elektroniczne) plombami + RFDI (pastylki) – dostawa, montaż, uruchomienie
 • rozliczanie usług kolejowych w zakresie usług Zarządcy Infrastruktury – zarządzanie i utrzymanie stacji kolejowej (w tym zarządzanie manewrami, książka zajętości torów, eDziennik dyspozytora, zarządzanie pulpitem stacji, Zarządca Infrastruktury (funkcjonalność rozliczania), wizualizacja terminala, rejestr plomb, zarządzanie dokumentacją (techniczną – utrzymaniową bocznicy – utrzymaniową infrastruktury kolejowej)
 • zarządzanie powierzchnią terminala kontenerowego/terminala magazynowego – dyspozycje magazynowe/kontenerów (przyjęcia, zmiana lokalizacji, przepakowania itd) – zarządzanie przeładunkami wagonów (wagon.1524 -wagon.1435, wagon – samochód, plac -wagon, plac – samochód) – rejestr samochodów i kierowców (awizacja wjazdu/wyjazdu, czas pobytu, zarządzanie parkingiem samochodowym, rozliczanie czasu pracy, rejestr kontenerów, wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do planowania dyspozycji manewrowych oraz optymalizacji wykorzystania powierzchni terminala kontenerowego/terminala magazynowego
 • generowanie elektronicznych listów przewozowych w tym SMGS – awizacja przesyłek/zleceń/przeładunków
 • dostęp do obsługi klienta (rejestr kontrahentów, rejestr zapytań przewozowych, manewrowych itp. moduł kalkulowanie i generowanie ofert (do otrzymanych zapytań/awiz), rejestr zamówień, rejestr umów (określających parametry i zakres realizowanych zleceń), rejestr usług i cen (aplikacja komunikacji z klientem)
 • kartoteka pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych – rejestracja
  i zarządzanie (informacjami w obszarze danych ewidencyjnych, informacjami
  w obszarze prawa do dysponowania – informacjami w obszarze danych fabrycznych – informacjami w obszarze danych technicznych – modernizacjami pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych – danymi dynamiczni (np. przebieg, mth)
 • moduł wyposażenia pojazdów trakcyjnych i urządzeń i maszyn przeładunkowych (uproszczone zarządzanie magazynem i zasobami)
 • moduł do przeglądów i utrzymanie pojazdów trakcyjnych
  i urządzeń i maszyn przeładunkowych – zarządzanie przeglądami zgodnie
  z indywidualnymi DSU – alerty i ostrzeżenia o zbliżających się przeglądach – harmonogram przeglądów
 • rejestr dokumentów pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych (zarządzanie dokumentacją techniczną, dopuszczającą do eksploatacji, pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych)
 • eKsiążka – pojazdu trakcyjnego – urządzeń przeładunkowych
 • rejestracja i zarządzanie pracownikami (informacjami
  w obszarze danych osobowych, harmonogramem i planowaniem pracy
  i informacjami w obszarze uprawnień – rejestrem egzaminów pracownika, zarządzanie dokumentacją (informacje w obszarze uprawnień)
 • rejestracja i zarządzanie incydentami i zdarzeniami w ruchu kolejowym (kontrolami UTK – audytami wew. I zew – rejestr zadań)
 • raportowanie – narzędzia do tworzenia raportów w różnym typie
  i formacie
 • interfejs z ERP XL
 • integracja z wagami sam./kol./maszynami, urządzeniami przeładunkowymi
 • integracja z oprogr. suwnic/wozów kontenerowych
 • elektroniczna karta pomiarowa
 • aplikacja do szkoleń, pouczeń, egzaminów

Zakres oczekiwań – usługi wdrożeniowe:

1) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej – przygotowanie projektu oraz przedstawienie pisemnego raportu z analizy przedwdrożeniowej
(w tym określenie poziomu optymalizacji procesów w spółce)

2) konsultacje merytoryczne

3) prace wdrożeniowe

4) instalacja i konfiguracja wprowadzonych modyfikacji systemu

5) szkolenia użytkowników systemu

6) dodatkowe usługi programistyczne

7) testy

8) asysta powdrożeniowa

9) dostarczenie licencji systemu w ciągu 30 dni od daty  podpisania umowy

10) uruchomienie bazowej wersji systemu w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy

Zakres oczekiwań – finansowanie zewnętrzne (dzierżawa, leasing itp.)

Zakres oczekiwań – czas wdrożenia nie dłuższy niż do 7 m-cy od daty podpisania umowy i min. 3 m-ce na stabilizację programu od momentu startu produkcyjnego

II. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi.

Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (w tym referencje)

Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

d) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy Oferentów: 

– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
-w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnego rozszerzenia zakresu wymagań operacyjnych po przedstawieniu oferty od Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

Projekt umowy na zakup i wdrożenie programu operacyjnego zostanie opracowany po wybraniu oferty przez Oferenta (przy udziale Kancelarii Prawnej).

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesyłać formie podpisanych skanów w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.  na e-mail: zakupy@euterminal.pl podając w tytule e-maila Postępowanie 18_2019

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

III. Kryteria oceny ofert:

 • Zamawiający odrzuca oferty, które:
 • nie spełniają opisanych oczekiwań,
 • zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw,
 • z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
 • Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
 • Spełnienie wymogów określonych w przedmiocie postępowania,
 • termin wykonania usługi,
 • termin płatności,
 • cena.

Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

IV. Kontakt:

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres:

zakupy@euterminal.pl

Postępowanie zakończone.

 

Demontaż oraz montaż dwóch sztuk przekładni podnoszenia suwnicy kontenerowej udźwig 40 ton – produkcja FAMUR FAMAK S.A.
data dodania ogłoszenia

19.06.2019

Warunki Zamówienia ES_10_2019

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zamówienia:
demontaż oraz montaż dwóch sztuk przekładni podnoszenia suwnicy kontenerowej udźwig 40 ton – produkcja FAMUR FAMAK S.A.

Miejsce i termin składania ofert elektronicznie:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,

do 31 lipca 2019 r.
e-mail: zakupy@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

a) demontaż oraz montaż dwóch sztuk przekładni podnoszenia suwnicy kontenerowej nr 1 (zgodnie z parametrami z tabliczki znamionowej – zdjęcie) wraz z podłączeniem
i zsynchronizowaniem układu sterowania przekładni

b) kompleksowa usługa po stronie Oferenta łącznie z usługą i obsługą (pracownik) pracy dźwigu (ew. serwisu), transportem oraz wszelkimi narzędziami, materiałami itp.

c) dokonania testów prawidłowego działania przekładni – po montażu uruchomienie
w obecności Zamawiającego

Pozostałe warunki zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu prac w umowie przesłanej na żądanie Oferenta.

Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

2. Miejsce wykonania usługi – teren spółki (betonowa płyta kontenerowa) ul. Groniec 1 41-260 Sławków

3. Termin wykonania usługi – uzależniony od dostaw nowych przekładni od producenta – planowany na 3 tydzień września 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie  zmiany terminu wykonania usługi na wcześniejszą po uprzednim poinformowaniu Oferenta.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  wraz z podaniem sumy gwarancyjnej oraz zakresu ubezpieczenia,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
  oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac

Zaproszenie nie dotyczy firm:

 • w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
 • w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

5. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do dnia 07 lipca 2019 roku na e-mail: zakupy@euterminal.pl.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

Strony oferty powinny być parafowane.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

6. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający odrzuca oferty, które:
– nie spełniają opisanych wymagań,
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
– termin wykonania usługi,
– termin płatności,
– cena.

Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

7. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: zakupy@euterminal.pl podając w tytule e-mail nr ES_10_2019

Skrzynia Moventas tabliczka: https://zapodaj.net/4b6f864bd2801.jpg.html

11.07.2019

Informacja:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 31.07.2019 r.

Postępowanie zakończone.

Dostawa olejów technicznych do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1.
data dodania ogłoszenia

05.12.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu 35_2019:

Dostawa olejów technicznych do siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1.

Termin składanie ofert do 12.12.2019.

04.05.2020

Informujemy że postępowanie na dostawę olejów technicznych zostało zakończone.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

1. Zakres podstawowych oczekiwań:

A/ przedmiotem zamówienia jest „dostawa olejów technicznych do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

B/ szczegółowy wykaz zamówienia oraz szacowane ilości dostaw przedstawia Załącznik nr 2

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

A/ Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
 • W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

B) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

C) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

D) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 12.12.2019r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Termin związania ofertą:

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

Warunki i postanowienia umowy w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.

10. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

11. Badanie i ocena ofert są niejawne.

12. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

13. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ akceptacja e-faktury

b/ termin płatności – 60 dni

c/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

d/ Dostawa i trnsport przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy.

14. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

15. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

16. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

18 Wykaz załączników do postępowania:

Oferta na www_35_2019

Załącznik 1 – Oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 2 – wykaz podst. olejów

Dostawa asortymentu z zakresu BHP do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1.
data dodania ogłoszenia

05.12.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu 34_2019:

Dostawa asortymentu BHP do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1.

Termin składanie ofert do 12.12.2019.

04.05.2020

Informujemy że postępowanie na dostawę asortymentu z zakresu BHP zostało zakończone.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

1. Zakres podstawowych oczekiwań:

A/ przedmiotem zamówienia jest „dostawa olejów technicznych do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

B/ szczegółowy wykaz zamówienia oraz szacowane ilości dostaw przedstawia Załącznik nr 2

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

A/ Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
 • W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

B) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

C) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

D) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 12.12.2019r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

     1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Termin związania ofertą:

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

Warunki i postanowienia umowy w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.

10. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

11. Badanie i ocena ofert są niejawne.

12. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

13. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ akceptacja e-faktury

b/ termin płatności – 60 dni

c/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

d/ Dostawa i trnsport przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy.

14. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

15. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

16. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

18 Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentu EXCEL

Załącznik 1 – Oświadczenie Dostawcy

Oferta na www_34_2019

Dostawa artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

data dodania ogłoszenia

06.12.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu 36_2019:

Dostawa artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1.

Termin składanie ofert do 13.12.2019.

04.05.2020

Informujemy że postępowanie na dostawę artykułów biurowych zostało zakończone.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

1. Zakres podstawowych oczekiwań:

A/ Przedmiotem zamówienia jest „dostawa artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

B/ Szczegółowy wykaz zamówienia oraz szacowane ilości dostaw przedstawia Załącznik nr 2

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

1. Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a/posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1/Wymagania podstawowe:

a/każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2/ Forma oferty:

a/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a/ oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b/ odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c/ stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d/ referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e/ kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 13.12.2019r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Termin związania ofertą:

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

Warunki i postanowienia umowy w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.

10. Tryb badania i oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1/ zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

2/ nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

11. Badanie i ocena ofert są niejawne.

12. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

13. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ akceptacja e-faktury

b/ termin płatności – 60 dni

c/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

d/ Dostawa i transport Przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy

15. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

16. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

17. Wykaz załączników do postępowania:

 Załącznik 1 – Oświadczenie Dostawcy

Załącznik 2

Oferta na www_36_2019

 

Dostawa wody w butlach 18,9 l, butelkach 1,5 l/ 0,5 l dla pracowników do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1.

data dodania ogłoszenia

05.12.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu 30_2019:

Dostawa wody w butlach 18,9 l, butelkach 1,5 l/ 0,5 l dla pracowników do  siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

Termin składanie ofert do 12.12.2019.

 

24.04.2020

Informujemy że postępowanie na dostawę wody w butlach 18,9 l, butelkach 1,5 l/ 0,5 l dla pracowników do  siedziby Zamawiającego zostało zakończone.

Dziękujemy za złożone oferty.

1. Zakres podstawowych oczekiwań:

A/ przedmiotem zamówienia jest „dostawa wody w butlach 18,9 l, butelkach 1,5 l/ 0,5 l dla pracowników do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

B/ szczegółowy wykaz zamówienia oraz szacowane ilości dostaw przedstawia Załącznik nr 2

2.Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a/ Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1/ posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,

2/znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

A/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

B/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

C/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

D/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

E/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

A/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

B/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

C/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

D/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

E/ zamawiający może zażądać przedsawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a/ oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b/ odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c/ stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d/ referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e/kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 12.12.2019r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Termin związania ofertą:

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

Szczegółowe warunki i postanowienia umowy w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.

10. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

11. Badanie i ocena ofert są niejawne.

12. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

13. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ akceptacja e-faktury

b/ termin płatności – 60 dni

c/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

d/ Dostawa i transport Przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy

14. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

15. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

16. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

17. Wykaz załączników do postępowania:

Oferta na www_30_2019

Załącznik 2 – wykaz asortymentu

Załącznik 1 – Oświadczenie Dostawcy

 

Świadczenie usług pouczenia/szkolenia kolejowe dla pracowników w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1
data dodania ogłoszenia

05.12.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu 28_2019:

pouczenia/szkolenia kolejowe dla pracowników  w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

Termin składanie ofert do 12.12.2019.

24.04.2020

Informujemy że postępowanie na pouczenia/szkolenia kolejowe dla pracowników  w siedzibie Zamawiającego zostało zakończone.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 1. Zakres podstawowych oczekiwań:
 • przedmiotem zamówienia jest „świadczenie usług-pouczenia/szkolenia kolejowe dla pracowników w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1
 • szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 2
 1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

A/ Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

B) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

C) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

D) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 12.12.2019r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkich dodatkowych informacji o Przedmiocie zamówienia można uzyskać u Dyrektora Działu Operacyjnego tel. 32 714 24 39    tel. kom. 693 230 628.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Termin związania ofertą:

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

Warunki i postanowienia umowy w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.

10. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

11. Badanie i ocena ofert są niejawne.

12. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

13. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ akceptacja e-faktury

b/ termin płatności – 60 dni

c/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

14. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

15. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

16. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

18 Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik 1 – Oświadczenie Dostawcy

Załącznik 2 – szkolenia_zakres

Oferta na www_28_2019

Oferta na świadczenie usługi - zimowe utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz płyty kontenerowej na terenie spółki
data dodania ogłoszenia

09.10.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 22_2019 o:

świadczenie usługi – zimowe utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz płyty kontenerowej na terenie  spółki.

24.04.2020

Informujemy że postępowanie na świadczenie usługi – zimowe utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz płyty kontenerowej na terenie  spółki  zostało zakończone.

Dziękujemy za złożone oferty.

 1. Zakres podstawowych oczekiwań:

 • przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi – zimowe utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz płyty kontenerowej na terenie spółki
 • szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne, znajdują się
  w Umowie Ramowej,

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału: 

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.Wymagania podstawowe:

a/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a/ oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b/ oświadczenie o akceptacji e-faktury stanowiący załącznik nr 2 ,

c/ odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

d/ stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

e/ referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

f/kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

g/ podpisaną przez Dostawcę zgodnie z pełnomocnictwem Umowę Ramową, stanowiącą załącznik nr 3,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1.Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych. Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 23.10.2019. Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Termin związania ofertą:

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 15.11.2019 do 15.03.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

10. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a/zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

b/ nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

2. Badanie i ocena ofert są niejawne.

3.Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

11. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 1. akceptacja e-faktury
 2. termin płatności – 60 dni
 3. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
  z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.
 4. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
 5. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

12. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

13. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 oświadczenie Dostawcy– oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 2 e-faktura – oświadczenie o akceptacji e-faktury

Załącznik nr 3 umowa ramowa PDF – umowa ramowa

Załącznik nr 4 – mapka poglądowa (dostarczona po podpisaniu umowy)

 

data dodania ogłoszenia

28.10.2019

Informacja:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 06.11.2019 r.

Odbiór i utylizację podkładów kolejowych z terenu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

data dodania ogłoszenia

24.03.2020

WYMAGANIA OFERTOWE wg

REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 05_2020 o:

odbiór i utylizację podkładów kolejowych z terenu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

24.04.2020

Informujemy że postępowanie na odbiór i utylizację podkładów kolejowych z terenu Euroterminal Sławków zostało zakończone.

Dziękujemy za złożone oferty.

 • Ilość szt. do odbioru – do 500 szt. (odbiór partiami co 2-3 tyg.)
 • Miejsce odbioru – Euroterminal Sławków ul. Groniec 1, 21-260 Sławków

 

 Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wymagania podstawowe:
      a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
      b) Dostawca musi posiadać numer rejestrowy BDO
      c) Dostawca może dokonać wizji lokalnej
      d) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
      e) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
          z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG),
          to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do                                    podpisania oferty.
     f) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
     g) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:
    a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość                      zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
    b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
    c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby                                upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
    d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do                                     reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
    e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione          wątpliwości co do jej prawdziwości,

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu w siedzibie firmy Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, w nieprzekraczalnym terminie 06.04.2020r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

 

Zakupu naczep do samochodów ciężarowych wraz z ofertą finasowania zewnętrznego

data dodania ogłoszenia

27.12.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert:

zakupu naczep do samochodów ciężarowych wraz z ofertą finansowania zewnętrznego

23.04.2020

Informujemy że postępowanie na zakupu naczep do samochodów ciężarowych wraz z ofertą finansowania zewnętrznego została zakończona.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

Wymagania techniczne (podstawowe):

– możliwość transportu różnych typów kontenerów,

– naczepy podkontenerowe z wysuwanym przodem i tyłem,

– przystosowane do współpracy z ciągnikiem siodłowym,

– liczba osi -3 

– osie sztywne, (1-sza oś podnoszona),

– naczepa wyposażona w nogi podporowe,

– naczepa wyposażona w układ hamulcowy

– dwa stalowe zbiorniki powietrza  z odwadniaczem

– oświetlenie LED 24V zgodne z przepisami ECE  (lampy zespolone, światła: cofania, przeciwmgielne, kierunkowskazy, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, obrysowe, oświetlenie boczne, światła Stop, gniazdo przyłączeniowe 2×7+15 PIN, gniazdo EBS

– felgi stalowe,

– ogumienie- opony Bridgestone, opór toczenia: C

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Finansowanie: leasing w wariancie na 48 m-cy i 60 m-cy

Oferty zawierające proponowaną ofertę zakupu, cenę zakupu, termin dostawy należy składać elektronicznie na adres  zakupy@euterminal.pl  
nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2020r.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. 

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

 

Remont rozjazdu nr 1 znajdującego się na terenie spółki Euroterminal Sławków.
data dodania ogłoszenia

13.11.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 29_2019 na:

Remont rozjazdu nr 1 znajdującego się na terenie spółki Euroterminal Sławków

(realizacja remontu w okresie grudzień 2019 – kwiecień 2020).

Termin składanie ofert do 30 listopada 2019r.

22.04.2020

Informujemy że postępowanie na remont nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. A znajdującego się na terenie spółki Euroterminal Sławków zostało zakończone.

1. Termin realizacji:

Umowa na wykonanie robót zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a)Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres przedmiotu postępowania,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację przedmiotu postępowania (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Wykonawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego przedmiotu postępowania,
 • w szczególności Wykonawca zobowiązany jest:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego przedmiotu postępowania za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym przedmiot postępowania,

b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania,

3. Waluta:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu postępowania będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wymagania podstawowe:

 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 3. upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio
  z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
  (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 4. wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Forma oferty:

 1. oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
  z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Wykonawca,
 2. oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 3. wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania
  i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 4. dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione
  w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

Zawartość oferty – kompletna oferta powinna zawierać:

 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,
 2. odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,
 3. stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,
 4. referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),
 5. kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Wykonawcę,
 6. podpisaną przez Wykonawcę zgodnie z pełnomocnictwem Umowę, stanowiącą załącznik nr 2,

5.Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: zakupy@euterminal.pl

Zmiany w treści w/w postępowania:

 1. Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,
 2. modyfikacje są wiążące dla Wykonawcy,
 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe
  z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkie zapytania należy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej na e-mail: zakupy@euterminal.pl

Warunkiem koniecznym przed wysłaniem oferty jest wizja lokalna.

7. Tryb badania i oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni
  z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
a także warunków realizacji przedmiotu postępowania.

9. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 1. termin płatności – 60 dni
 2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe
  w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

10. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

11. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wyboru żadnej oferty

12. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

13. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 2 do postępowania – ES_umowa na remont rozjazd nr 1_GRAFIKA

Załącznik nr 1 do umowy – rozjazd nr 1

Załącznik nr 1 do postępowania – oświadczenie

 

Remont nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. A znajdującego się na terenie spółki Euroterminal Sławków.
data dodania ogłoszenia

13.11.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 24_2019 na:

Remont nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. A znajdującego się na terenie spółki Euroterminal Sławków.

(realizacja remontu w okresie grudzień 2019 – marzec 2020)

Termin składanie ofert do 30 listopada 2019.

05.03.2020

Informujemy że postępowanie na remont nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. A znajdującego się na terenie spółki Euroterminal Sławków zostało zakończone.

 

 1. Podstawowy zakres postępowania:

      Remont nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. A dotyczy:

a/ lokalizacja: działka 1071/5, pomiędzy parkingiem i wjazdem na płytę kontenerową a wiatą magazynu uniwersalnego i płyta klamrową na drodze dojazdowej do magazynu nr 2,

 

b/ przejazd obejmuje tory nr: 14; 13; 212; 213; 15a; 19,

c/ rodzaj nawierzchni na przejazdach wariantowy tj. bezpodsypkowy lub z płyt gumowych,

d/ szerokość pasa jezdni – zwiększenie do 7 m (jest 5,2 – 5,8); długość ok. 45 m plus jednostronny ciąg pieszych,

e/ przed złożeniem oferty wymagana jest wizja w terenie,

f/ przygotowanie przelotów dla sieci elektrycznej i teletechnicznej wzdłuż przejazdu dla potrzeb zabudowy systemu zabezpieczenia przejazdu wymaganego do kategorii A z czteroma rogatkami.

 1. Termin realizacji:

Umowa na wykonanie robót zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a/ Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres przedmiotu postępowania,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację przedmiotu postępowania (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Wykonawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego przedmiotu postępowania,
 • w szczególności Wykonawca zobowiązany jest:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego przedmiotu postępowania za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym przedmiot postępowania,

b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania,

4. Waluta:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu postępowania będą dokonywane w PLN.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wymagania podstawowe:

 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 3. upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio
  z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
  (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 4. wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Forma oferty:

 1. oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
  z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Wykonawca,
 2. oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 3. wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania
  i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 4. dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione
  w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

Zawartość oferty – kompletna oferta powinna zawierać:

 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,
 2. odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,
 3. stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,
 4. referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),
 5. kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Wykonawcę,
 6. podpisaną przez Wykonawcę zgodnie z pełnomocnictwem Umowę, stanowiącą załącznik nr 2,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: zakupy@euterminal.pl

Zmiany w treści w/w postępowania:

 1. Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,
 2. modyfikacje są wiążące dla Wykonawcy,
 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe
  z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkie zapytania należy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej na e-mail: zakupy@euterminal.pl

Warunkiem koniecznym przed wysłaniem oferty jest wizja lokalna.

 1. Tryb badania i oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni
  z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
 1. Badanie i ocena ofert są niejawne.

Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
a także warunków realizacji przedmiotu postępowania.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 1. termin płatności – 60 dni
 2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe
  w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wyboru żadnej oferty

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

 1. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 do postępowania – oświadczenie

Załącznik nr 2 do postępowania – ES_umowa na remont przejazdu kat. A_ver.2_08.11.2019_GRAFIKA

Załącznik nr 1 do umowy – przejazd kat. A.

Pełnienie funkcji „Inwestora Zastępczego” przy realizacji zadania inwestycyjnego: „przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

data dodania ogłoszenia

27.01.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 01_2020 o:

pełnienie funkcji „Inwestora Zastępczego” przy realizacji zadania inwestycyjnego:

„przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – zgodnie z decyzją Starosty Będzińskiego numer 581.2019.

data dodania ogłoszenia

02.02.2020

Informujemy że termin składania ofert został wydłużony do dnia 20.02.2020r.

04.03.2020

Informujemy że postępowanie na pełnienie funkcji „Inwestora Zastępczego” zostało unieważnione.

Dziękujemy firmą, które złożyły oferty za udział.

 

 1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

A/ przedmiotem postępowania jest pełnienie funkcji „Inwestora Zastępczego” przy realizacji zadania inwestycyjnego:

„przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – zgodnie z decyzją Starosty Będzińskiego numer 581.2019.

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:

-utwardzenie nawierzchni placu składowego

-rozbudowa sieci hydrantowej

-rozbudowa oświetlenia placu

-rozbudowa kanalizacji deszczowej

na działce o numerze geodezyjnym 1071/15 obręb Niwa

B/ szczegółowy opis Przedmiotu postępowania, w tym zakres obowiązków znajdują się w Umowie – załącznik nr 2,

 1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a)Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

      4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. Forma oferty:

a/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3.Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a/ oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b/ odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c/ stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d/ referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e/ kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych. Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 10.02.2020r. (zgodnie z wpisem z dnia 07.02.2020 roku został wydłuzony do dnia 20.02.2020r.)

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

 1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

8. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
 1. Badanie i ocena ofert są niejawne.
 2. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.
 3. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 1. termin płatności – 30 dni
 2. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
  z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

12. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

13. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

 1. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

 1. Wykaz załączników do postępowania:

WO_Załącznik_nr_4_do_WO_reg.obiektu

WO_Załącznik_nr_2_do_WO_umowa_PDF

WO na www_01_2020

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

WO_Załącznik_nr_3_do WO_wym.bhp 

 

Wykonanie projektu oraz przebudowa urządzeń SRK
data dodania ogłoszenia

04.03.2019

Informacja:

Postępowanie zostało unieważnione z powodu otrzymania ofert przekraczających wartość budżetu zamawiającego.

data dodania ogłoszenia

13.11.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu 25_2019:

na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy urządzeń SRK

Termin składanie ofert do 31.12.2019.

 

1. Termin realizacji:

Umowa na wykonanie robót zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a/ Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres przedmiotu postępowania,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację przedmiotu postępowania (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Wykonawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego przedmiotu postępowania,
 • w szczególności Wykonawca zobowiązany jest:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego przedmiotu postępowania za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym przedmiot postępowania,

b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania,

3. Waluta:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu postępowania będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wymagania podstawowe:

 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 3. upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio
  z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
  (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 4. wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Forma oferty:

 1. oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
  z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Wykonawca,
 2. oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 3. wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania
  i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 4. dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione
  w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

Zawartość oferty – kompletna oferta powinna zawierać:

 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,
 2. odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,
 3. stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,
 4. referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),
 5. kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Wykonawcę,
 6. podpisaną przez Wykonawcę zgodnie z pełnomocnictwem Umowę, stanowiącą załącznik nr 2,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: zakupy@euterminal.pl

Zmiany w treści w/w postępowania:

 1. Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,
 2. modyfikacje są wiążące dla Wykonawcy,
 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe
  z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia br.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkie zapytania należy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej na e-mail: zakupy@euterminal.pl

Warunkiem koniecznym przed wysłaniem oferty jest wizja lokalna.

7.Tryb badania i oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni
  z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
a także warunków realizacji przedmiotu postępowania.

9. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 1. termin płatności – 60 dni
 2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe
  w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

10. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

11. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wyboru żadnej oferty

12. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

13. Wykaz załączników do postępowania:

 Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do postępowania – ES_umowa na remont rozjazd nr 1_GRAFIKA

Załącznik nr 1 do postępowania – oświadczenie

mapa cz1

mapa cz2

mapa cz3

mapa cz4

R1ET_ czujnikinumery_R1

Oferta na świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia w siedzibie Zamawiającego.
data dodania ogłoszenia

09.10.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 22_2019 o:

świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

data dodania ogłoszenia

04.11.2019

Informacja:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 12.11.2019 r.

06.12.2019

Informacja:

Postępowanie dotyczące wyboru firmy zajmującej się świadczeniem usług ochrony fizycznej mienia zostało zakończone.

Dziękujemy za udział wszystkim firmom, które złożyły ofertę.

 

1.  Zakres podstawowych oczekiwań:

 • przedmiotem zamówienia jest „świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1
 • szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne, znajdują się w Umowie Ramowej,

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłez tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

Dopuszcza się możliwość składania ofert przez Dostawców mających status ZPCH (zakłady pracy chronionej).

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymaganie podstawowe:

 1. każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
 3. upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
  z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 4. wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
  z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 5. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

 1. oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
 2. oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 3. wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 4. dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

 1. oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,
 2. oświadczenie o akceptacji e-faktury stanowiący załącznik nr 2 ,
 3. odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
  w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,
 4. stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,
 5. referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),
 6. kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,
 7. podpisaną przez Dostawcę zgodnie z pełnomocnictwem Umowę Ramową, stanowiącą załącznik nr 3,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych. Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zmiany w treści w/w postępowania:
 • Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,
 • modyfikacje są wiążące dla Dostawców,
 • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl, w nieprzekraczalnym terminie 31.10.2019. Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

 1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Termin związania ofertą:

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

10. Tryb badania i oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

Badanie i ocena ofert są niejawne.

Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

11. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 1. akceptacja e-faktury
 2. termin płatności – 60 dni
 3. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.
 4. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy Załącznik nr 1 oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o akceptacji e-faktury Załącznik nr 2 e-faktura

Załącznik nr 3 – umowa ramowa Załącznik nr 3 umowa ramowa PDF z zał.1

Załącznik nr 4 – mapka poglądowa (dostarczona po podpisaniu umowy)

 

 

Zakup usługi obsługi, konserwacji i utrzymania dwóch wag samochodowych w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1.
data dodania ogłoszenia

08.11.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o:

Zakup usługi obsługi, konserwacji i utrzymania dwóch wag samochodowych w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1.

06.12.2019

Informacja:

Postępowanie dotyczące wyboru firmy zajmującej się świadczeniem obsługi wag zostało zakończone.

Dziękujemy za udział wszystkim firmom, które złożyły

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Jest to przetarg nieograniczony i nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. (zwany dalej „ES”)

Ul. Groniec 1, Sławków

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Pisemny przetarg nieograniczony

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup usługi obsługi, konserwacji i utrzymania dwóch wag samochodowych w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1”.

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia, znajdują się w Umowie Ramowej, będącej załącznikiem nr 3. Szczegółowy zakres zostanie opracowany wspólnie z wybranym Zleceniobiorc.

      4.Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu.

 1. Warunki udziału w przetargu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu.

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w przetargu:

 • Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia. W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia, na sumę co najmniej 1.000.000 zł

b) Jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji.

c) Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5a Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) Brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w przetargu powoduje wykluczenie Dostawcy z przetargu.

     6. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

     7.  Opis sposobu przygotowania oferty.

Wymagania podstawowe

Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

Wzory dokumentów dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty

Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 • Forma oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca.

Oferta musi zawierać ceny usług zgodnie z paragrafem 2 pkt 1 Umowy Ramowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji

Dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości

 • Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US
 3. Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej
 4. Referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne)
 5. Kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę
 6. Podpisaną przez Dostawcę zgodnie z pełnomocnictwem Umowę Ramową, stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8.  Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 24 godzin. Zamawiający nie ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazał Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków, a także warunków udziału w przetargu.
 5. Modyfikacje są wiążące dla Dostawców
 6. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl, w nieprzekraczalnym terminie 22.11.2019. Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem w formacie PDF.

10. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. Termin związania ofertą

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

 1. Kryteria oceny ofert
 • Oferty zostaną ocenione w odniesieniu do zamawianej usługi przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny 80%, termin płatności 15%, referencje 5%.
 • Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, iż zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez siebie terminie. Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnych ofertach. Zamawiający unieważnia przetarg, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub wzywa Dostawców do złożenia kolejnych ofert dodatkowych aż sytuacji, gdy któraś z ofert będzie najkorzystniejsza w świetle kryterium oceny ofert.
 1. Negocjacje w sprawie ceny

1. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z wszystkimi Dostawcami lub z trzema, którzy złożyli najlepsze oferty cenowe oraz nie zostali wykluczeni z przetargu i których oferty nie zostały odrzucone, negocjacji co do wysokości oferowanej przez nich ceny i innych parametrów dostawy Przedmiotu Zamówienia, podczas których Dostawcy będą uprawnieni:

– do zmiany – obniżenia wysokości ceny oferowanej za usługę będącą Przedmiotem Zamówienia

– w odniesieniu do innych niż cena parametrów realizacji Przedmiotu Zamówienia (np. gwarancji wykonania usługi) – do zaoferowania korzystniejszych parametrów niż wskazane w złożonej przez siebie pisemnej ofercie

 1. Negocjacje mają charakter indywidualny i odbędą się w siedzibie Zamawiającego z każdym Dostawcą z osobna. Zamawiający powiadomi Dostawców o terminie negocjacji.
 2. Z negocjacji z każdym z Dostawców zostanie sporządzony protokół dokumentujący ich przebieg, w szczególności wysokość obniżonej ceny a także uzgodnione z Dostawcą nowe parametry realizacji Przedmiotu Zamówienia, który to protokół podpiszą Zamawiający oraz uczestniczący w negocjacjach Dostawca.
 3. Jeśli Dostawca nie weźmie udziału w negocjacjach uważać się będzie, że podtrzymał dotychczasową cenę oraz inne parametry realizacji Przedmiotu Zamówienia(wynikające z oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert).

14. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 1. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • Zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z przetargu
 • Nie zostały odrzucone przez Zamawiającego

Ofertę złożoną przez Dostawcę wykluczonego z przetargu uważa się za odrzuconą.

 1. Badanie i ocena ofert są niejawne.
 2. Komisja przetargowa:
 3. Dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w przetargu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

16. Informacje ogólne dotyczące istotnych warunków zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 • Termin płatności – 60 dni
 • Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

Umowa zostanie zawarta w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

17. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) przetargu bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Protesty

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z przetargiem.

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami

W ramach przetargu wszelkie dokumenty, oferta i jej zmiany lub wycofanie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują sobie nawzajem poczta elektroniczna na adresy wymienione w ogłoszeniu oraz formularzu ofertowym.

 1. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ obsługa wagi

Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa ramowa obsługa wag GRAFIKA

Załącznik nr 4 do Umowy – obsługa wag WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 5 do Umowy -obsługa wag Regulamin obiektu_

Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE o akceptacji efaktur

Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 1 do Umowy – obsługa wag

Zakup samochodu dostawczego typu FURGON
data dodania ogłoszenia

17.07.2019

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
Zakup samochodu dostawczego typu FURGON

1. Specyfikacja ogólna:

– samochód dostawczy typu furgon,

– konstrukcja na ramie,

– podwójna kabina osobowa na min 5 osób tzw. brygadówka,

– napęd na tylna oś lub 4×4,

– przestrzeń ładunkowa umożliwiająca przewóz przedmiotów do długości 300 cm oraz swobodne wyprostowanie pracownika w środku,

– podłoga w części ładunkowe wyłożona płytą antypoślizgową,

– ściany przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytą lub innym materiałem,

– oświetlenie robocze w przestrzeni ładunkowej,

2. Podstawowe wymagania – wyposażenie:

– wspomaganie kierownicy,

– elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka,

– elektrycznie sterowane szyby przednie,

– radio,

– klimatyzacja,

– dywaniki,

 Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

  3. Miejsce i termin składania ofert 

  Oferty zawierające proponowaną  cenę zakupu, termin dostawy należy składać elektronicznie na adres  zakupy@euterminal.pl nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2019 r.

  Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

  Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

  Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

  11.12.2019

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Postępowanie dotyczące „Zakup samochodu dostawczego typu FURGON” zostało unieważnione.

  Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. na lata 2020- 2023
  data dodania ogłoszenia

  25.06.2019

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. na lata 2020- 2023

  Miejsce i termin składania ofert elektronicznie:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 5 lipca 2019 r.
  e-mail: p.nowak@euterminal.pl
  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia

  Nazwa zamówienia: Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. na lata 2020- 2023.

  Opis i zakres zamówienia: zadaniem Wykonawcy jest opracowanie strategii rozwoju firmy „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. na lata 2020-2023. Strategia rozwoju powinna zawierać:

  • analizę makro i mikrootoczenia,
  • analizę wewnętrzną spółki,
  • analizę SWOT,
  • misję, wizję i wartości spółki,
  • badanie rynku,
  • analizę pozycji konkurencyjnej spółki na danym rynku;
  • dostosowanie strategii usługi do rynku,
  • opis produktów/usług spółki oraz jego aktualnej pozycji na rynku krajowym
   i międzynarodowym,
  • przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa w kontekście planowanych działań międzynarodowych,
  • plany dywersyfikacji geograficznej i sektorowej,
  • opracowanie strategii finansowania działalności,
  • analizę wykorzystania synergii będącej efektem działania z innymi podmiotami,
  • cele finansowe,
  • opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,
  • wstępny harmonogram wdrażania strategii biznesowej.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2. Termin wykonania usługi – do 15 września 2019 r.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu

  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, bądź Wykonawcy posiadający odpowiedni potencjał merytoryczny i techniczny do realizacji przedmiotu zamówienia.

  Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dokumentów:

  a) Od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z podaniem sumy gwarancyjnej oraz zakresu ubezpieczenia,
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac;

  b) Od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

  • dokument CV lub inny wykazujący doświadczenie Wykonawcy w przedmiotowym zakresie,
  • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac;

  Zaproszenie nie dotyczy firm/osób fizycznych:

  • w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  • w odniesieniu do których ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 

  Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do dnia 05 lipca 2019 roku na e-mail: p.nowak@euterminal.pl.

  Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo wpisem do CEIDG lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

  Strony oferty powinny być parafowane.

  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  5. Kryteria oceny ofert 

  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: p.nowak@euterminal.pl

  ES_umowa na opracowanie Strategii_2020-2023

  15.07.2019

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Postępowanie dotyczące opracowania Strategii rozwoju „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. na lata 2020- 2023 zostało unieważnione.

  Dostawa elektrycznego wózka platformowego

  14.05.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  Dostawa elektrycznego wózka platformowego.

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 28 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka platformowego elektrycznego, z pełną kabiną zamykaną. Platforma ładunkowa z burtami bocznymi, oświetlenie zgodnie z normami, ładowność min. 1000 kg. Wózek w komplecie z ładowarką (prostownikiem).

  2.Termin wykonania – po podpisaniu umowy. 3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  –  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  –  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  –  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  –  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  –  w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  –  w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 28 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  –  nie spełniają opisanych wymagań,
  –  zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  –  z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  –  spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  –  termin wykonania usługi,
  –  termin płatności,
  –  cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: przetargi@euterminal.pl

  10.06.2019 r.

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 24.06.2019 r.

  12.07.2019

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Postępowanie dotyczące dostawy elektrycznego wózka platformowego

  dla ES zostało unieważnione.

  Prace remontowe na nastawni wykonawczej

  26.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  prace remontowe na nastawni wykonawczej

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe na nastawni wykonawczej  znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na wymianie drzwi wejściowych i wewnętrznych pojedynczych oraz naprawa poszycia dachowego nad przekaźnikownią. Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

  Umowa na prace remontowe

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  13.11.2019

  Informacja:

  Postępowanie na wykonanie prac remontowych na nastawni wykonawczej zostało umorzone.

  Prace remontowe na nastawni dysponującej

  26.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

  Zamawiający: 
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. 
  ul. Groniec  41-260 Sławków 
  tel. +48 32/714 24 00 
  fax.+48 32/262 59 12 
  e-mail : info@euterminal.pl 
  www.euterminal.pl 

  Przedmiot zapytania: 
  prace remontowe na nastawni dysponującej

  Miejsce i termin składania ofert: 
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. 
  41-260 Sławków 
  ul. Groniec 1, 
  do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00 
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia 
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe na nastawni dysponującej  znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na wymianie stolarki okiennej, malowaniu pomieszczeń oraz naprawa obróbki blacharskiej dachu.

  Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  1. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

   3. Opis warunków udziału w postępowaniu
   W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
   Zamawiający wymaga następujących dokumentów: 
   – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 
   – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, 
   – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
   – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac. 

   Zaproszenie nie dotyczy firm: 
   – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 
   – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość. 

   4. Miejsce i termin składania ofert 
   Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. 

  W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które: 
  – nie spełniają opisanych wymagań, 
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami: 
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia, 
  – termin wykonania usługi, 
  – termin płatności,  
  – cena. 
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty. 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

  Umowa na prace remontowe

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  13.11.2019

  Informacja:

  Postępowanie na wykonanie prac remontowych na nastawni dysponującej zostało umorzone.

   

  Oferta sprzedaży wózka jezdniowego podnośnikowego

  26.04.2019

  EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

  GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

   

   

  Oferuje do sprzedaży wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia SMV LIFTTRUCK AB

  Rok budowy 2004

  Udźwig: 45 ton

  Aktualny stan motogodzin: 16.896

  UDT: aktualne badanie techniczne

  Termin płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma

  Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

  Możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z drogą mailową: przetargi@euterminal.pl.

  Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu należy składać elektronicznie na adres  przetargi@euterminal.pl  nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2019 r. do godz.  15:00.

  Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. 

  Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

  Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  25.06.2019

   

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Postępowanie dotyczące oferty sprzedaży wózka jezdniowego podnośnikowego  zostało unieważnione.

  Obsługa w zakresie BHP i ochrony środowiska

  29.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  obsługa w zakresie BHP i ochrony środowiska

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 24 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o w zakresie BHP i ochrony środowiska, zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu prac w umowie                    będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2. Termin wykonania – od 1 lipca 2019.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  § aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  § ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  § aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  § oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  § w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  § w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 24 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  § nie spełniają opisanych wymagań,
  § zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  § z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  § spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  § termin wykonania usługi,
  § termin płatności,
  § cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres:  przetargi@euterminal.pl.

  22.05.2019

  Do wykonawców biorących udział  w postępowaniu

  Dotyczy Przetarg na obsługę BHP

  Odpowiedzi na zadane pytania:

  • odpowiedzi (zmiany) na uwagi dot. wzoru umowy współpracy zadane przez zainteresowaną stronę (skan uwag w zał.)  :
  1. a) dodanie wyrażenia w par. 1 umowy po słowach ”…i higieny pracy….” „oraz w zakresie ochrony środowiska”
  2. b) wykreślanie w par. 1 pkt. 1 ppkt.

   c umowy słowa „…ogólnych..”

  1. c) par. 3 pkt. 1 zamiast słowa Zleceniodawca „Zleceniobiorca”
  2. d) dodanie w par. 10 okt. 3 po słowach ..”w wysokości „…wartości ”10%”

       2) wyjaśniła, że par.1 pkt. 1 ppdkt.f – tj. sporządzanie dokumentacji jest w ramach powołanej Komisji przez spółkę

      3) wyjaśniła, iż par. 5 umowy dotyczy wyłącznie współpracy z spółką Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

     4) wyjaśniła, iż w par. 7 pkt. 1 w kwestii komputera i telefonu komórkowego służbowego dopuszcza się przekazanie w drodze protokołu

    5) wyjaśniła, iż termin płatności 30 dniowy w par. 9 pkt. 5 jest bez zmian

    6) wyjaśniła, iż par. 11 pkt. 14 „jego uprzedzeniem” oznacza 1 dzień

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  15.07.2019

  Informacja:

  Postępowanie dotyczące wyboru firmy zajmującej się obsługą w zakresie BHP i ochrony środowiska zostało zakończone.

  Dziękujemy za udział wszystkim firmą, które złożyły ofertę.

   

   

  Umowa współpracy

  Regeneracja kół jazdy suwnicy

  10.05.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  regeneracja kół jazdy suwnicy nr 2 produkcji Famak

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 23 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest regeneracja kół jazdy suwnicy nr 2 produkcji Famak wraz z wymianą przedmiotowych kół

  2. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi de lege artis i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  3. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 23 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  4. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  5. Kontakt:
  Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: przetargi@euterminal.pl

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  09.07.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został ponownie przedłużony do dnia 19.07.2019 r.

  26.07.2019

  Informacja:

  Postępowanie dotyczące zamówienia na regenerację kół jazdy suwnicy nr 2 produkcji Famak wraz z wymianą przedmiotowych kół zostało zakończone.

  Dziękujemy za udział.

  Remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego

  23.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego znajdującego się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na skuciu istniejących płytek i wykończenie materiałem betonopochodnym lub innym z zachowaniem obowiązujących przepisów budowlanych i BHP.

  Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

  Umowa na remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  13.11.2019

  Informacja:

  Postępowanie na remont schodów na magazynie uniwersalnym zostało umorzone.

   

  Opracowanie dokumentacji PFU

  23.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  opracowanie dokumentacji PFU.

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 6 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji PFU dla zadania „Przebudowa urządzeń SRK w stacji Euroterminal Sławków” z podziałem na dwa etapy:

  1. Wymiana urządzeń SUP-2 na system przekaźnikowo-komputerowy
  2. Likwidacja urządzeń mechanicznych scentralizowanych na urządzenia przekaźnikowo-komputerowe.

  Zakres przebudowy zostanie przekazany wyłonionemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

  2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 6 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Osoba upoważniona do kontaktów:
  Jerzy Stysz tel. 667 080 235.

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  13.11.2019

  Informacja:

  Postępowanie dotyczące wyboru firmy, zostało zakończone.

  Dziękujemy za udział wszystkim firmom, które złożyły ofertę.

   

  .

   

  Naprawa poszycia dachowego na lokomotywowni

  24.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  naprawa poszycia dachowego na lokomotywowni

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 10 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa poszycia dachowego na lokomotywowni znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu prac w umowie będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu

  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 10 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl

  22.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 31.05.2019 r.

  Umowa o roboty remontowe

  03.06.2019

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Postępowanie dotyczące Naprawy poszycia dachowego na lokomotywowni
  na terenie ES zostało unieważnione.

  Remont pomieszczeń socjalnych garaży

  26.04.2019

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający:
  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
  ul. Groniec  41-260 Sławków
  tel. +48 32/714 24 00
  fax.+48 32/262 59 12
  e-mail : info@euterminal.pl
  www.euterminal.pl

  Przedmiot zapytania:
  remont pomieszczeń socjalnych garaży

  Miejsce i termin składania ofert:
  „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
  41-260 Sławków
  ul. Groniec 1,
  do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
  e-mail: przetargi@euterminal.pl

  Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych garaży znajdujących się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na remoncie łaźni i naprawie dachu.

  Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

  Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

  2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

  Zaproszenie nie dotyczy firm:
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

  W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

  5. Kryteria oceny ofert 
  Zamawiający odrzuca oferty, które:
  – nie spełniają opisanych wymagań,
  – zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  – z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

  Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
  – spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
  – termin wykonania usługi,
  – termin płatności,
  – cena.
  Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  6. Kontakt: 

  W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

   Umowa na remont

  29.05.2019

  Informacja:

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2019 r.

  13.11.2019

  Informacja:

  Oferta została umorzona.

   

  Obowiązujące procedury zakupowe

  Regulamin Zakupów obowiązujący
  od 21 czerwca 2018
  Regulamin udzielania zamówień o wartości nie
  większej niż 14 000 euro
  w ramach zadań objętych projektem
  Regulamin udzielania zamówień o wartości
  przekraczającej 14 000 euro
  w ramach zadań objętych projektem