Zakupy

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej (drzew i krzewów)

OGŁOSZENIE do postępowania nr 38_2021
na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:
EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 625-241-39-63
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 38_2021 wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej (drzew i krzewów).

2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 24.11.2021r. do 08.12.2021r.
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl lub w kopercie zaadresowanej na:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O.
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
SEKRETARIAT

w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2021r. do godz. 13.00

5) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:
przedstawiony w załączniku nr 7
6) osoba kontaktowa
Magdalena Klimczak tel. 609 701 327 e-mail: m.klimczak@euterminal.pl /zakupy@euterminal.pl

7) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
d) polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość do uzgodnienia po wyborze oferty
e) projekt umowy/zamówienia
f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, oraz figurowania na tzw. „białej liście”
g) oświadczenie Oferenta o (dopuszcza się jedno zbiorowe oświadczenie):
– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego,
– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,
– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,
– zapoznaniu się z Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,
– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,
– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,
– oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

6) Oferta powinna również zawierać następujące informacje:
a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,
b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),
c) Oferent składa jedną ofertę,
d) Oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,
e) Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.
f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.
g) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.
h) przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone
i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie.
i) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.
j) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:
– Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,
– Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.
k) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 – w odniesieniu do każdego z podwykonawców.
l) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

7) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: jak najszybciej

9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: jak najszybciej

10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:
A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%
B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach) 10%,
C) kryterium 3 (W3) – termin wykonania zamówienia 20%,
D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie 10%,
ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.
W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)
ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W2 = (To/Tmax) x 10 pkt.
W2-liczba punktów oferty badanej
Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w ofercie
To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)
ad. C) kryterium 3 (W3) – termin wykonania zamówienia
W3 = (Wmin/Wo) x 20 pkt.
W3-liczba punktów oferty badanej
Wmin – najkrótszy termin przedstawiony z wszystkich ofert
Wo –termin wykonania w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

ad. D) kryterium 4 (W4 ) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta
W4 = od 5 pkt. do 10 pkt.
Liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą
a dotyczących min.:
– prowadzenie działalności Oferenta na rynku przez minimum 10 lat (od daty złożenia oferty)
– min. Ilość to 3 referencji od firm (wystawionych nie później niż 2 lata od daty złożenia oferty )
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.
11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 2 – potwierdzenie z odbycia wizji (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

Załącznik nr 7 – specyfikacja przedmiotu zamówienia

Wykonanie wyceny terenu i majątku (na nim znajdującym się do ewentualnej sprzedaży) na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

OGŁOSZENIE do postępowania nr 39_2021
na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 625-241-39-63
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 39_2021 wykonanie wyceny terenu i majątku (na nim znajdującym się do ewentualnej sprzedaży) na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)

3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 24.11.2021r. do 08.12.2021r.
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl lub w kopercie zaadresowanej na:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O.
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
SEKRETARIAT

w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2021r. do godz. 13.00

5) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:
-wykonanie wyceny części nieruchomości Spółki składającej się z zabudowanego gruntu oraz budynków (ok. 4000 m.kw. oraz 2 budynki) zlokalizowanej przy ulicy Groniec 1, 41-260 Sławków.
-przed złożeniem oferty cenowej wymagana jest wizja w terenie

6) osoba kontaktowa

Adam Kuczek tel. tel. 32 714 24 35
mobile 695 746 712
e-mail: a.kuczek@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

7) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
d) polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość do uzgodnienia po wyborze oferty
e) projekt umowy/zamówienia

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, oraz figurowania na tzw. „białej liście”
g) oświadczenie Oferenta o (dopuszcza się jedno zbiorowe oświadczenie):
– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego,
– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,
– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,
– zapoznaniu się z Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,
– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,
– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,
oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

6) Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,
b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),
c) Oferent składa jedną ofertę,
d) Oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,
e) Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.
f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.
g) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.
h) przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone
i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie.
i) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.
j) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:
– Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,
– Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.
k) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 – w odniesieniu do każdego z podwykonawców.
l) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

7) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: jak najszybciej

9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: jak najszybciej

10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:
A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%
B) kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia (w dniach) 40%,

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.
W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)
ad. B) kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia (w dniach)
W2 = (Wmin/Wo) x 40 pkt.
W2-liczba punktów oferty badanej
Wmin – najkrótszy termin przedstawiony z wszystkich ofert
Wo –termin wykonania w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 2 – potwierdzenie z odbycia wizji (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

Diagnostyka infrastruktury kolejowej w spółce Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

Oferty należy wysyłać do 30.11.2021r. do godz. 13.00

OGŁOSZENIE do postępowania nr 33_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 625-241-39-63
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 33_2021 diagnostyka infrastruktury klejowej
2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 12.11.2021r. do 30.11.2021r.
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl lub w kopercie zaadresowanej na:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O.
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
SEKRETARIAT

w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2021r. do godz. 13.00

5) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

Warunkiem koniecznym jest wizja lokalna.

Szczegółowa specyfikacja (zakres usług) jako załącznik nr 7

6) osoba kontaktowa

Jerzy Stysz tel. 667 080 235, email: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl
Paweł Januszewski tel. 603 833 106, email: p.januszewski@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

7) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość do uzgodnienia po wyborze oferty

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, oraz figurowania na „białej liście”
g) oświadczenie Oferenta o (dopuszcza się jedno zbiorowe oświadczenie):
– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego,
– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,
– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,
– zapoznaniu się z Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,
– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,
– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
6) Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,
b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),
c) Oferent składa jedną ofertę,
d) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,
e) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.
f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.
g) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.
h) przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
i) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.
j) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:
k) Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,
l) Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.
ł) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 – w odniesieniu do każdego z podwykonawców.
m) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

7) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: 01.01.2022

9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: 31.12.2022

10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%
B) kryterium 2 (W2) – termin płatności (w dniach) 20%
C) kryterium 3 (W3) – posiadane referencje i doświadczenie 20%

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (To/Tmax) x 20 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej
Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w jednej z wszystkich ofert
To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

ad. C) kryterium 3 (W3) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta (punkty)

W4 =od 10 do 20 pkt.

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących wykonania podobnych usług okresie ostatnich kilku lat przed dniem zakończenia postępowania
a) 10 pkt.za wykonanie min. 3 podobne usługi
b) 20 pkt. za wykonanie więcej niż 3 podobne usługi

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
d) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
e) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
f) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

Załącznik nr 7 – specyfikacja techniczna Zamawiającego

Załącznik nr 8 – umowa -WZÓR

Utylizacja odpadów różnego typu z obszaru działania spółki przy ul. Groniec 1 41-260 Sławków
Oferty należy wysyłać do 26.11.2021r. do godz. 13.00

Dodatkowe informacje:

zużyte podkłady kolejowe – ilość ok. 3 tony – 17 02 04*
– drewno zaolejone – ok 1 tona – 17 02 04*
– pojemnik z rtęcią i absorbentem – ok. 200 kg 06 04 04*
– butle tlenowe – ok 10 szt. 16 05 04
– złom różnego typu 17 04 05 ( beczki metalowe, stare grzejniki ,itp)
-big bagi z zawartością ( sol drogowa zbita )

– pozostałe odpady ( killka pojemnikow po olejach silnikowych) 15 01 10*.

OGŁOSZENIE do postępowania nr 37_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 625-241-39-63
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 37_2021 utylizacja odpadów różnego typu z obszaru działania spółki przy ul. Groniec 1 41-260 Sławków

2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 12.11.2021r. do 26.11.2021r.
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl lub w kopercie zaadresowanej na:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O.
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
SEKRETARIAT

w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2021r. do godz. 13.00

5) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

– zużyte podkłady kolejowe – ilość ok. 3 tony
– drewno – ok. 1 tona
– pojemnik z rtęcią i absorbentem – ok. 200 kg
– butle tlenowe – ok 10 szt.
– złom różnego typu
-big bagi z zawartością
– pozostałe odpady

Zdjęcia poglądowe w załączeniu.

Wskazana wizja lokalna.

6) osoba kontaktowa

Katarzyna Klejnot
Specjalista ds.BHP i Ochrony Środowiska

tel : 607-230-337
e-mail: bhp@euterminal.pl

7) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
d) polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość do uzgodnienia po wyborze oferty
e) projekt umowy/zamówienia

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, oraz figurowania na tzw. „białej liście”
g) oświadczenie Oferenta o (dopuszcza się jedno zbiorowe oświadczenie):
– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego,
– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,
– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,
– zapoznaniu się z Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,
– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,
– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,
h) posiadanie numeru rejestrowego BDO

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
6) Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,
b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),
c) Oferent składa jedną ofertę,
d) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,
e) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.
f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.
g) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.
h) przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
i) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.
j) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:
k) Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,
l) Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.
ł) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 – w odniesieniu do każdego z podwykonawców.
m) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

7) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 100%
kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W1 = (Cmin/Co) x 100 pkt.
W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

Zdjęcia

Odpady Podkłady

Odpady Rtęć

ZŁOM OBOK MU

ZŁOM LOKO

Opakowania po oleju

MG1

MG

DESKI ZAOLEJONE

DESKI CZYSTE MU

ARCHIWUM

Odpady butle

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej (drzew i krzewów) wraz z projektem wycinki, uzyskaniem niezbędnej dokumentacji oraz wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów

Postępowanie zostało unieważnione.

OGŁOSZENIE do postępowania nr 36_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 625-241-39-63
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 36_2021 wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej (drzew i krzewów) wraz z projektem wycinki, uzyskaniem niezbędnej dokumentacji
oraz wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów
2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 09.11.2021r. do 19.11.2021r.
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl lub w kopercie zaadresowanej na:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O.
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
SEKRETARIAT

w nieprzekraczalnym terminie do 19.11.2021r. do godz. 13.00

5) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

przedstawiony w załączniku nr 7

6) osoba kontaktowa

Magdalena Klimczak tel. 609 701 327 e-mail: m.klimczak@euterminal.pl /zakupy@euterminal.pl

7) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
d) polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość do uzgodnienia po wyborze oferty
e) projekt umowy/zamówienia

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, oraz figurowania na tzw. „białej liście”
g) oświadczenie Oferenta o (dopuszcza się jedno zbiorowe oświadczenie):
– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego,
– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,
– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,
– zapoznaniu się z Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,
– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,
– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
6) Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,
b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),
c) Oferent składa jedną ofertę,
d) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,
e) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.
f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.
g) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.
h) przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
i) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.
j) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:
k) Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,
l) Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.
ł) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 – w odniesieniu do każdego z podwykonawców.
m) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

7) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%
B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach) 10%,
C) kryterium 3 (W3) – termin wykonania zamówienia 20%,
D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie 10%,

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.
W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W2 = (To/Tmax) x 10 pkt.
W2-liczba punktów oferty badanej
Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w ofercie
To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

ad. C) kryterium 3 (W3) – termin wykonania zamówienia
W3 = (Wmin/Wo) x 20 pkt.
W3-liczba punktów oferty badanej
Wmin – najkrótszy termin przedstawiony z wszystkich ofert
Wo –termin wykonania w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)
ad. D) kryterium 4 (W4 ) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta
W4 = od 5 pkt. do 10 pkt.
Liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą
a dotyczących min.:
– prowadzenie działalności Oferenta na rynku przez minimum 10 lat (od daty złożenia oferty)
– min. Ilość to 3 referencji od firm (wystawionych nie później niż 2 lata od daty złożenia oferty )
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

Załącznik nr 7 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKLANEJ na miejscu

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKLANEJ na miejscu (doc)

Wywóz nieczystości płynnych z obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na okres 01.01-31.12.2022r.

OGŁOSZENIE do postępowania nr 32_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 625-241-39-63
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 32_2021 wywóz nieczystości płynnych z obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na okres 01.01-31.12.2022r.
2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 03.11.2021r. do 19.11.2021r.
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl lub w kopercie zaadresowanej na:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O.
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
SEKRETARIAT

w nieprzekraczalnym terminie do 19.11.2021r. do godz. 13.00

5) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

– kompleksowy wywóz nieczystości płynnych z obiektów na terenie ul. Groniec 1 i Groniec 1A (obszar Euroterminal Sławków Sp. z o.o.) na okres 01.01-31.12.2022r.
– czas reakcji do uzgodnienia
– wywóz średniomiesięcznie nieczystości płynnych w ilości szacowanej ok. 30 m3
– rozliczanie wg stawki za 1 m3

1) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość do uzgodnienia po wyborze oferty
e) projekt umowy

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, oraz figurowania na tzw. „białej liście”
g) oświadczenie Oferenta o (dopuszcza się jedno zbiorowe oświadczenie):
– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego,
– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,
– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,
– zapoznaniu się z Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,
– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,
– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
6) Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,
b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),
c) Oferent składa jedną ofertę,
d) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,
e) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.
f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.
g) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.
h) przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
i) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.
j) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:
k) Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,
l) Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.
ł) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 – w odniesieniu do każdego z podwykonawców.
m) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

7) ważność oferty: 1 miesiąc od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: 01.01.2022r.

9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: 31.12.2022r.

10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%
B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury 40%

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (To/Tmax) x 40 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej
Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w jednej z wszystkich ofert
To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
d) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
e) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
f) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

Dostawa gazu ziemnego do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.”na okres 01.01-31.12.2022r.

Postępowanie wydłużone do 26.11.br

OGŁOSZENIE do postępowania nr 35_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 625-241-39-63
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 35_2021 dostawa gazu ziemnego do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.”na okres 01.01-31.12.2022r.
2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 21.10.2021r. do 10.11.2021r.
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl lub w kopercie zaadresowanej na:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O.
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
SEKRETARIAT

w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2021r. do godz. 13.00

5) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

– dostawa gazu ziemnego do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.

– szacowane roczne zużycie 175013 m3

6) osoba kontaktowa

Jerzy Stysz tel. 667 080 235, email: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl
Paweł Januszewski tel. 603 833 106, email: p.januszwski@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

7) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość do uzgodnienia po wyborze oferty
e) projekt umowy/zamówienia

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, oraz figurowania na tzw. „białej liście”
g) oświadczenie Oferenta o (dopuszcza się jedno zbiorowe oświadczenie):
– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego,
– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,
– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,
– zapoznaniu się z Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,
– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,
– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

– oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
6) Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,
b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),
c) Oferent składa jedną ofertę,
d) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,
e) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.
f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.
g) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.
h) przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
i) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.
j) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:
k) Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,
l) Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.
ł) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 – w odniesieniu do każdego z podwykonawców.
m) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

7) ważność oferty: 1 miesiąc od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: 01.01.2022r.

9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: 31.12.2022r.

10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%
B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury 40%

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (To/Tmax) x 40 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej
Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w jednej z wszystkich ofert
To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
d) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
e) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
f) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na okres 01.01-31.12.2022r.

OGŁOSZENIE do postępowania nr 34_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 625-241-39-63
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 34_2021 dostawa energii elektrycznej do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na okres 01.01-31.12.2022r.
2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 21.10.2021r. do 10.11.2021r.
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl lub w kopercie zaadresowanej na:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O.
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
SEKRETARIAT

w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2021r. do godz. 13.00

5) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

– Podstawowy zakres:
– dostawa energii elektrycznej do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2022r.
– szacowane roczne zużycie 2475037 kwh
– średnie miesięczne zużycie wg szczytów:
szczyt przedpołudniowy ok 45,27 mwh
sz. popołudniowy 33,44 mwh
pozostałe godziny 127,80 mwh
– dwa przyłączą energii elektrycznej

6) osoba kontaktowa

Jerzy Stysz tel. 667 080 235, email: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl
Paweł Januszewski tel. 603 833 106, email: p.januszwski@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

7) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość do uzgodnienia po wyborze oferty
e) projekt umowy/zamówienia

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, oraz figurowania na tzw. „białej liście”
g) oświadczenie Oferenta o (dopuszcza się jedno zbiorowe oświadczenie):
– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego,
– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,
– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,
– zapoznaniu się z Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,
– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,
– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

– oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
6) Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,
b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),
c) Oferent składa jedną ofertę,
d) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,
e) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.
f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.
g) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.
h) przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
i) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.
j) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:
k) Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,
l) Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.
ł) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 – w odniesieniu do każdego z podwykonawców.
m) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

7) ważność oferty: 1 miesiąc od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: 01.01.2022r.

9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: 31.12.2022r.

10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%
B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury 40%

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (To/Tmax) x 40 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej
Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w jednej z wszystkich ofert
To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
d) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
e) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
f) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

Montaż systemu detekcji pożaru

OGŁOSZENIE do postępowania nr 31_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 625-241-39-63
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 31_2021 montaż systemu detekcji pożaru
2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 21.10.2021r. do 09.11.2021r.
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres zakupy@euterminal.pl lub w kopercie zaadresowanej na:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O.
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
SEKRETARIAT

w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2021r. do godz. 13.00

5) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

-montaż instalacji certyfikowanego systemu detekcji pożaru w magazynach uniwersalnym oraz magazynie nr 2.
-centralę należy zainstalować w pomieszczeniu ze stałym nadzorem lub w przypadku braku takiej możliwości zainstalować system z automatycznym powiadamianiem Państwowej Straży Pożarnej.

Warunkiem koniecznym jest wizja lokalna.

Szczegółowa specyfikacja jako załącznik nr 7

6) osoba kontaktowa

Jerzy Stysz tel. 667 080 235, email: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl
Paweł Januszewski tel. 603 833 106, email: p.januszwski@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

7) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość do uzgodnienia po wyborze oferty
e) projekt umowy + kosztorys z zakresem przedmiaru prac oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, oraz w „białej liście”
g) oświadczenie Oferenta o (dopuszcza się jedno zbiorowe oświadczenie):
– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego,
– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,
– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,
– zapoznaniu się z Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,
– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,
– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
6) Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,
b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),
c) Oferent składa jedną ofertę,
d) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,
e) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.
f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.
g) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.
h) przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
i) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.
j) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:
k) Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,
l) Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.
ł) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 – w odniesieniu do każdego z podwykonawców.
m) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

7) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%
B) kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia 25%
C) kryterium 4 (W3) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące) 5%
D) kryterium 5 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie 10%

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (Wo/Wp) x 25 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej
Wo – najkrótszy termin wykonania zamówienia przedstawiony w jednej z wszystkich ofert (w dniach)
Wp –planowany termin wykonania zamówienia w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. C) kryterium 3 (W3) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W3 = (Go/Gmax) x 5 pkt.

W3 – liczba punktów oferty badanej

Gmax – najdłuższy termin gwarancji zamówienia przedstawiony w ofercie
Go –termin gwarancji za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Minimalny okres gwarancji zamówienia to okres 12 miesięcy.

ad. D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta (wykonane inwestycje) (punkty)

W4 =od 5 do 10 pkt.

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących wykonania podobnych usług okresie ostatnich kilku lat przed dniem zakończenia postępowania
a) 5 pkt.za wykonanie min. 3 podobne usługi
b) 10 pkt. za wykonanie więcej niż 3 podobne usługi

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
d) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
e) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
f) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

Załącznik nr 7 – specyfikacja techniczna Zamawiajacego

Rzut magazynu uniwersalnego

Rzut magazynu nr 2

Oferta na wykonanie projektu przebudowy urządzeń SRK w stacji Euroterminal Sławków zgodnie z załączonym dokumentem PFU

UWAGA! Termin  składania ofert wydłużono do 24.11.2021r.

Data dodanie ogłoszenia
26.08.2021

OGŁOSZENIE  do postępowania nr 25_2021

na podstawie REGULAMINU określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

NIP: 625-241-39-63

www.euterminal.pl

e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1/ numer i nazwa postępowania: 25_2021 wykonanie projektu  przebudowy urządzeń SRK w stacji Euroterminal Sławków zgodnie z załączonym dokumentem PFU

2/ forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)

3/ termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 08.2021r. do 07.10.2021r. Termin Składania ofert wydłużono do 29.10.2021 r.

Data zmiany ogłoszenia
12.10.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 29.10.2021 r.

4/ sposób złożenia oferty, miejsce i termin:

formularz ofertowy z pełną dokumentacją w kopercie na adres do sekretariatu:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O.

ul. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

w nieprzekraczalnym terminie do 07.10.2021r. do godz. 13.00.

5/ warunek konieczny –  wizja lokalna do uzgodnienia z:

Jerzy Stysz tel. 667 080 235

Paweł Januszewski tel. 603 833 106

Adam Kuczek tel. 695 746 712

6/ podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

wykonanie projektu  przebudowy urządzeń SRK w stacji Euroterminal Sławków zgodnie z załączonym dokumentem PFU.

Projekt winien obejmować możliwość etapowego wykonania przebudowy (min.3 etapów) oraz kosztorys inwestorski.

7/ zapytania dodatkowe należy kierować na zakupy@euterminal.pl

8/ Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;

b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość inwestycji

e) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, „białej liście”

f) projekt umowy

g) oświadczenie Oferenta o:

– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu  bez zgody Zamawiającego,

– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,

– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,

–  zapoznaniu się z Regulaminem określającym   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,

– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,

– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

6/ Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

 a/ Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,

b/ Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),

c/ Oferent składa jedną ofertę,

d/ oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,

e/ ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

f/ wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.

g/ wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.

h/ przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

i/ złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane

 w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.

 j/ w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:

k/ Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,

l/ Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w  13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.

ł/ Zamawiający dopuszcza możliwość  korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w  § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 –  w odniesieniu do każdego z podwykonawców.

m/ oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

n/ Kosztorys z zakresem prac oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

7/ ważność oferty: 6 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8/ termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

9/ termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

10/ kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A/ kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 50%

B/ kryterium 2 (W2) – termin realizacji zamówienia (inwestycji) 30%

C/ kryterium 3 (W3) – posiadane referencje i doświadczenie 20%

Ad. A/ kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 50 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej

Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert

 Co –cena netto w oferowanej ofercie

 Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 50 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2)  – termin wykonania zamówienia (inwestycji) (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (Wo/Wp) x 30 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej

Wo – najkrótszy termin wykonania zamówienia (inwestycji) przedstawiony w jednej z ofert

Wp –planowany termin wykonania zamówienia  (inwestycji) w oferowanej ofercie

 Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 30 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

 Ad. C/ kryterium 3 (W3) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta (wykonane inwestycje) (punkty)

 W3 =od 10 do 20 pkt.

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących wykonania podobnych inwestycji w okresie ostatnich kilku lat przed dniem zakończenia postępowania

 1. 10 pkt.za wykonanie min. 3 podobne inwestycje
 2. 10 pkt. za wykonanie więcej niż 3 podobne inwestycje

 Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt.

11/ Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

 1. w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
 2. o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 3. jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

12/ w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej euterminal.pl

W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

13/ Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

14/ Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

15/ Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

16/ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

17/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

18/ Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

 Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

 Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

 Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

 Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

 Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

 Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

 Załącznik nr 7 – PFU

 WO_25_Załącznik nr 1_OŚWIADCZENIE OFERENTA

WO_25_Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY

WO_25_Załącznik nr 4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.01.04.2021

WO_25_Załącznik nr 6_OWU_ES_2021

WO_25_Załącznik nr 5_REGULAMIN PRZETARGÓW_ES_2021

WO_25_Załącznik nr 3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

 

Oferta na wynajem pomieszczeń biurowych

data dodania ogłoszenia

16.02.2021

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. oferuje wolne pomieszczenia biurowe na wynajem na działalność gospodarczą.

Metraż pomieszczeń zgodnie  z poniższą informacją.

Budynek A.

Pok nr 1 – 15,90 m2 – okno plac ES

Budynek B.

Pok nr 3 – 19,20 m2 – okna na drogę

Pok nr 8 -10,9 m2 – okna na plac ES

Pok nr 12 – 12,8 m2 parter – okna na drogę

Pok nr 16 – 12,10 m2 piętro – okna na plac ES

Pok nr 17 – 16,7 m2 – okna na plac ES

Szczegółowych informacji można uzyskać pod e-mailem a.przybyla@euterminal.pl  /  a.kuczek@euterminal.pl

Zakupy – archiwum

Zakup wózka widłowego gazowego o udźwigu 3,5 tony

Postępowanie unieważnione

OGŁOSZENIE do postępowania nr 28_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 625-241-39-63
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 28_2021 zakup wózka widłowego gazowego o udźwigu 3,5 tony

2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 16.09.2021r. do 01.10.2021r.
sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 01.10.2021r. do godz. 13.00
4) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

wózek gazowy o udźwigu nominalnym 3500kg
maszt z wolnym skokiem 3000mm (możliwość wjazdu do kontenera)
wysokość wózka obniżona do 2100mm

finansowanie zewnętrzne – leasing

Dodatkowe pytania należy przesyłać na e-mail: magazyn@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

5) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość zamówienia
f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, „białej liście”
g) oświadczenie Oferenta o:
– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego,
– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,
– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,
– zapoznaniu się z Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,
– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,
– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

6) Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,
b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),
c) Oferent składa jedną ofertę,
d) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,
e) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.
f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.
g) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.
h) przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
i) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.
j) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:
k) Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,
l) Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.
ł) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 – w odniesieniu do każdego z podwykonawców.
m) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.
n) Projekt umowy – zamówienia

7) ważność oferty: 6 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%
B) kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia 40%

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (Wo/Wp) x 40 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej
Wo – najkrótszy termin wykonania zamówienia przedstawiony w jednej z ofert
Wp –planowany termin wykonania zamówienia w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
d) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
e) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
f) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

Postępowanie „PROJEKTUJ i BUDUJ” o: wykonanie projektu budowalno-wykonawczego tj. zaprojektowanie zbiornika ppoż. oraz zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.,

Postępowanie wydłuzone do 07.07.2021r.

Data dodanie ogłoszenia
25.05.2021

OGŁOSZENIE do postępowania nr 19_2021
na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:
EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 625-241-39-63
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:
1) numer i nazwa postępowania: 19_2021 „PROJEKTUJ i BUDUJ” o:
wykonanie projektu budowalno-wykonawczego tj. zaprojektowanie zbiornika ppoż. oraz zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o., w tym :
1) zbiornika ppoż. wolnostojącego, ocieplonego z podgrzewaniem na wypadek znacznego spadku temperatury,
2) układu pompowego zapewniającego ciśnienie 6,0 bar dla układu ppoż. dla dwóch równocześnie działających hydrantów ppoż. przy wydajności 15,0 l/s każdy w najbardziej oddalonym punkcie sieci ppoż.,
3) umieszczenie układu pompowego w kontenerze z podręcznym magazynkiem,
4) rozważenie miejsca doprowadzenie wody do dwóch punktów na sieci ppoż. zgodnie z planem sytuacyjnym (załącznik nr 5),
5) przeanalizowanie sposób zasilania zbiornika ppoż., oraz miejsca włączenia przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i rozprowadzenie wody do sieci ppoż.,
6) wykonanie obliczeń dla ciśnienia roboczego 6,0 bar w najbardziej oddalonym punkcie sieci zakładając, że docelowo sieć o mniejszych średnicach zostanie wymieniona na średnicę Dn200 oraz wykonana zostanie nowa sieć wodociągowa Dn200 w miejscach jeszcze nie posiadających sieci wodociągowej
7) projekt winien zawierać oświadczenie projektanta o zapewnieniu, że zaprojektowany układ zbiornika ppoż. wraz z zestawem pompowym zapewni wydajność 15,0 l/s dwóch hydrantów znajdujących się obok na okres docelowy po rozbudowie sieci wodociągowej
8) projekt należy złożyć w odpowiednim urzędzie i uzyskać pozwolenia na budowę.

data dodania ogłoszenia

01.06.2020

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 30.06.2021 do godziny 13:00.

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy Zamawiającemu złożyć:
• projekt budowlano – wykonawczy w 4-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formacie, [*.dwg. *.doc i *.pdf]
• kosztorys inwestorski w wersji papierowej w 1 egzemplarzu i przedmiary robót w 4-ch egzemplarzach kosztorys inwestorski i przedmiary robót oraz w Normie [*.ath i *.pdf]
• specyfikacja techniczna wykonania robót w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oaz w formacie [*.doc i *.pdf]
Postępowanie obejmuje także kompleksowe wykonawstwo, w tym także dostawę i montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci wraz z wszelkimi dodatkowymi materiałami oraz niezbędnymi pracami/uzgodnieniami branżowymi.

2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.eutermina.pl (zakładka ZAKUPY)

3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 24.05.2021r. do 07.06.2021r. do godz.13.00. Termin został wydłużony do 30.06.2021 do godziny 13:00.

4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej
Sekretariat ES Sp. z o.o. I piętro ul. Groniec 1, 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 07.06.2021r. do godz. 13.00. Termin został wydłużony do 30.06.2021 do godziny 13:00.

5) osoby do kontaktu:
Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl
Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

6) miejsce, w którym można się zapoznać się z dokumentacją :
EUROTERMINAL SŁAWKÓW Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

7) dodatkowe informacje zawarte są w koncepcji Koncepcja instalacji hydrantowej – Załącznik nr 3

8) wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu szczegółowo przedstawione są w Załączniku nr 2

9) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

10) planowany termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: 06/07.2021r.

11) termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

12) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:
A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 50%

B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury częściowe/końcowe (w dniach) 10%

C) kryterium 3 (W3) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące) 20%

D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie ( wykonane inwestycje) 20%

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W1 = (Cmin/Co) x 50 pkt.
W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 50 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury częściowe/końcowe (w dniach)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W2 = (To/Tmax) x 10 pkt.
W2-liczba punktów oferty badanej
Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w ofercie
To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. C) kryterium 3 (W3) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W4 = (Go/Gmax) x 20 pkt.
W4 – liczba punktów oferty badanej
Gmax – najdłuższy termin gwarancji zamówienia przedstawiony w ofercie
Go –termin gwarancji za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)
Minimalny okres gwarancji zamówienia to okres 60 miesięcy.
W przypadku gdy Oferent nie wskaże żadnego terminu lub termin nie przekracza 60 miesięcy wówczas Zmawiający podejmie negocjacje z Oferentem.

ad.D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta (wykonane inwestycje) (punkty)
W4 = od 5 pkt. do 20 pkt.
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących wykonania podobnych inwestycji w okresie ostatnich lat, w którym upływa termin składania ofert wykonanych:
a) 5 pkt. wykonanie inwestycji w okresie ostatnich 1-5 lat
b) 20 pkt. wykonanie w okresie większym niż 5 lat
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt. Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów. a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach. b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

13) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

14) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

15) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

16) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

17) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

18) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

19) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:
Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy   WO_Załącznik nr 1_oświadczenie Wykonawcy_SKAN
Załącznik nr 2 – wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu  WO_Załącznik nr 2_WO_zakres_SKAN
Załącznik nr 3 – Koncepcja instalacji hydrantowej  Załącznik nr 3_PZT inst hydrantowej 29-09-2020-Model ; Załącznik nr_3_Opis koncepcji  ;  Załącznik nr 3_PZT inst hydrantowej 29-09-2020-Model
Załącznik nr 4 – Plan sytuacyjny  WO_Załącznik nr 4_LOKALIZACJA ZBIORNIKA plac sytuacyjny
Załącznik nr 5 – formularz ofertowy (wzór), potwierdzenie odbycia wizji (wzór)  WO_Załącznik nr 5_POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ_SKAN ;  WO_Załącznik nr 5_FORMULARZ OFERTOWY_SKAN_
Załącznik nr 6 – wymagania BHP Zamawiającego  WO_Załącznik_nr_6_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES
Załącznik nr 7 – regulamin obiektu Zamawiającego  WO_Załącznik_nr_7_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.01.04.2021

Data dodanie ogłoszenia
20.07.2021

Informujemy żę postępowanie zostało unieważnione.

Oferta na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i sporządzenia kompletnych wniosków w formie pisemnej i elektronicznej o wsparcie finansowe w ramach zewnętrznych funduszy pomocowych w latach 2021-2027, dla projektów planowanych do realizacji przez Zamawiającego - PROJEKTY z SEKTORA TRANSPORTU W RAMACH INSTRUMENTU ŁĄCZĄC EUROPĘ

Postępowanie zakończone. Dostawca został wybrany.

Data dodanie ogłoszenia
04.10.2021

OGŁOSZENIE  do postępowania nr 29_2021

na podstawie REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

NIP: 625-241-39-63

www.euterminal.pl

e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1/ numer i nazwa postępowania: 29_2021 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym kompleksowego  świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i sporządzenia kompletnych wniosków w formie pisemnej i elektronicznej o wsparcie finansowe w ramach zewnętrznych funduszy pomocowych w latach 2021-2027, dla projektów planowanych do realizacji przez Zamawiającego  – PROJEKTY z SEKTORA TRANSPORTU W RAMACH INSTRUMENTU ŁĄCZĄC EUROPĘ

forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)

2/ termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 04.10.2021r. do 15.10.2021r.

3/ sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2021r. do godz. 12.00.

4/ podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

 projekty infrastrukturalne w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T: koleje, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, drogi, terminale drogowo-kolejowe i multimodalne platformy logistyczne 

5) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;

b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

f) projekt umowy

g) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, „białej liście”

i) oświadczenie Oferenta o:

– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu  bez zgody Zamawiającego,

– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,

– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,

–  zapoznaniu się z Regulaminem określającym   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,

– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,

– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

6. Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,

b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),

c) Oferent składa jedną ofertę,

d) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,

e) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.

g) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.

h) w przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

i) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane

j) w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.

k) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:

a) Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,

b) Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.

l) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w  13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 –  w odniesieniu do każdego z podwykonawców.

m) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

7) ważność oferty: 6 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

 8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

 9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

 10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 40%

B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach) 10%

C) kryterium 3 (W3) – termin wykonania zamówienia 25%

D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie 25%

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 40 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej

Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert

Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (To/Tmax) x 10 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej

Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w  ofercie

To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. C) kryterium 3 (W3)  – termin wykonania zamówienia zgodnie z ogłoszonym naborem www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt. za spełnienie w/w warunku

Ad. D) kryterium 4 (W4 ) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta

 W5 = od  5 pkt. do 25 pkt.

 liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących min.:

–  prowadzenie działalności Oferenta na rynku przez minimum 10 lat  (od daty złożenia oferty)

– min. Ilość to 10 referencji od firm (wystawionych nie później niż 2 lata od daty złożenia oferty )

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt.

 

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.

b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej euterminal.pl

W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta  WO_29_Załącznik nr 1_OŚWIADCZENIE OFERENTA

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)  WO_29_Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego  WO_29_Załącznii nr 3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego  WO_29_Załącznik nr 4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.01.04.2021

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

WO_29_Załącznik nr 5_REGULAMIN PRZETARGÓW_ES_2021

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.   WO_29_Załącznik nr 6_OWU_ES_2021

WO_29_2021_ogłoszenie WNIOSEK CEF

Data dodanie ogłoszenia
12.10.2021

Poniżej otrzymane pytania wraz z odpowiedziami oraz fiszka.

Pytania w sprawie postępowania nr 29

Wstępna propozycja projektu linia 665

Oferta sprzedaży materiału węglopochodnego.

Postępowanie zakończone. Dostawca został wybrany.

Data dodanie ogłoszenia
14.10.2021

OGŁOSZENIE 30_2021

oferta sprzedaży materiału węglopochodnego

Euroterminal Sławków Sp. z o.o  zaprasza do składania ofert cenowych na materiał węglopochodny zmieszany z podłożem i z zanieczyszczeniem.

1/ Materiał węglopochodny w ilości szacowanej ok. 300-400 ton zawiera zanieczyszczenia. W związku z tym Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu ewentualnego zanieczyszczenia zakupionego materiału.

2/ Parametry jakościowe materiału są dostępne u osoby do kontaktu.

3/ Forma i termin płatności: przedpłata 100 % wartości na całość materiału na podstawie faktury proforma – płatna przed odbiorem na konto:

ING BANK Śląski S.A. 42 1050 1214 1000 0090 3161 0570

4/ Transport: po stronie Kupującego

5/ Załadunek: po stronie Sprzedającego

6/ Koszty ważenia na wadze samochodowej: po stronie Kupującego wg cennika

7/ Możliwość oceny jakościowej oferowanego materiału podczas wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu.

8/ Osoby kontaktowe:

Konrad Koperek tel. tel. kom. 661 612 418 e-mail k.koperek@euterminal.pl

Bogdan Grabarz tel.  661 311 547 e-mail b.grabarz@euterminal.pl

9/ Oferty cenowe należy składać na całość materiału, elektronicznie na adres zakupy@euterminal.plnieprzekraczalnym terminie do 28.10.2021 r. do godz. 12:00.

10/ Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

11/ Oferty należy składać wg ceny netto za tonę (rozliczenie na zakończenie odbioru na podstawie kwitów wagowych)

12/ Do oferty cenowej należy dołączyć:

– zaśw. CEIDG/KRS, vat czynny, biała lista

– dokument poświadczający, że Kupujący jest POŚREDNICZĄCYM PODMIOTEM WĘGLOWYM

13/ Zakupiony materiał Kupujący zobowiązuje się odebrać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dokonania przelewu za przedpłatę. W przeciwnym wypadku Kupujący zostanie obciążony za składowanie materiału za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 0,10 zł netto za tona/doba.

14/ Sprzedający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi firmami, które złożyły ofertę.

15/ Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

16/ Zdjęcia w załączeniu.

Oferta na dostawę kart żywieniowych dla pracowników

Postępowanie zakończone. Dostawca nie został wybrany.

OGŁOSZENIE  do postępowania nr 23_2021

na podstawie REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający: EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

NIP: 625-241-39-63

www.euterminal.pl

e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

 1/ numer i nazwa postępowania: dostawa kart żywieniowych dla pracowników

2/ forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)

3/ termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 08.2021r. do 26.08.2021r.

sposób złożenia oferty, miejsce i  termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26.08.2021r.

4/ podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

 – liczba zasileń w roku: 5 (za miesiące od listopada do marca włącznie)

– kwota zasileń rocznie: ok 30.000,00 zł

– średnia kwota zasilenia jednej karty w roku: ok 500zł

– jednorazowe zasilenie karty: ok 100zł.

– liczba posiadaczy kart: 55 osób

 5/ Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;

b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

e) projekt umowy

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, „białej liście”

g) oświadczenie Oferenta o:

– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu  bez zgody Zamawiającego,

– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,

– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,

–  zapoznaniu się z Regulaminem określającym   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,

 – tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,

– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

 6/ Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

 a/ Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,

b/ Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),

c/ Oferent składa jedną ofertę,

d/ oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,

e/ ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

f/ wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.

g/ wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.

h/ przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

i/ złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane

w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.

j/ w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:

k/ Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,

l/ Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w  13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.

ł/ Zamawiający dopuszcza możliwość  korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w  § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 –  w odniesieniu do każdego z podwykonawców.

m/ oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

7/ ważność oferty: 6 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8/ termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

 9/ termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

 10/ kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

 A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%

B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach) 40%

Ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej

Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert

Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (To/Tmax) x 40 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej

Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w  ofercie

To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

a/ w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.

b/ o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

c/ jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

 11/ w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej euterminal.pl

 W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

12/ Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

13/ Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

14/ Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

15/ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

16/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

17/ Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta  WO_23_Załącznik nr 1_OŚWIADCZENIE OFERENTA

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)  WO_23_Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego  WO_23_Załącznik nr 3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego  WO_23_Załącznik nr 4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.01.04.2021

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych) WO_23_Załącznik nr 5_REGULAMIN PRZETARGÓW_ES_2021

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.  WO_23_Załącznik nr 6_OWU_ES_2021

 WO_23_2021_ogłoszenie karty żyw.

Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem dla pojazdów kolejowych, zgodnie z IV pakietem kolejowym i rozporządzeniem KE 2019/779, w celu uzyskania certyfikatu ECM dla zarządcy infrastruktury „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. obejmującego lokomotywy spalinowe normalnotorowe i szerokotorowe.

Data dodanie ogłoszenia
01.09.2021

OGŁOSZENIE  do postępowania nr 27_2021

na podstawie REGULAMINU określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

NIP: 625-241-39-63

www.euterminal.pl

e-mail: info@euterminal.pl

 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1/ numer i nazwa postępowania: 27_2021 Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem dla pojazdów kolejowych, zgodnie z IV pakietem kolejowym i rozporządzeniem KE 2019/779, w celu uzyskania certyfikatu ECM dla zarządcy infrastruktury „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. obejmującego lokomotywy spalinowe normalnotorowe i szerokotorowe.

2/ forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)

3/ termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 01.09.2021 r. do 14.09.2021 r.sposób złożenia oferty, miejsce i  termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2021r. do godz. 13.00.

Data zmiany ogłoszenia
24.09.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 30.09.2021r do godziny 13:00.

4/ podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem dla pojazdów kolejowych, zgodnie z IV pakietem kolejowym i rozporządzeniem KE 2019/779, w celu uzyskania certyfikatu ECM dla zarządcy infrastruktury „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. obejmującego lokomotywy spalinowe normalnotorowe i szerokotorowe.

Oferta winna obejmować:

1/ Złożenie wniosku o certyfikację i udział w certyfikacji.

2/ Opracowane MMS należy dostarczyć w formie papierowej oraz w formie plików elektronicznych w programie Word

3/Przeszkolenie pracowników z zakresu systemu.

4/ Gwarancja wykonanej usługi: aktualizacja dokumentacji w ciągu roku od opracowania oraz usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

5/ MMS powinien być zwięzły, czytelny i możliwie skrócony.

Warunkiem koniecznym jest  wizja lokalna.

Dodatkowe pytania należy przesyłać na e-mail:

Jolanta Kwec e-mail: j.kwec@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Jerzy Stysz e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

5/ Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;

b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość zamówienia

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, „białej liście”

g) oświadczenie Oferenta o:

– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu  bez zgody Zamawiającego,

– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,

– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,

–  zapoznaniu się z Regulaminem określającym   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,

 – tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,

– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

 6/ Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

 a/ Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,

b/ Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),

c/ Oferent składa jedną ofertę,

d/ oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,

e/ ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

f/ wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.

g/ wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.

h/ przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

i/ złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane

w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.

j/ w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:

k/ Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,

l/ Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w  13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.

ł/ Zamawiający dopuszcza możliwość  korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w  § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 –  w odniesieniu do każdego z podwykonawców.

m/ oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

n/ Kosztorys z zakresem prac oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

o/ Projekt umowy

p/ Referencje z firm potwierdzające wykonanie i wdrożenie podobnego projektu

7/ ważność oferty: 6 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

 8/ termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

 9/ termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

 10/ kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A/ kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%

B/ kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia 40%

Ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

 liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

 W1-liczba punktów oferty badanej

Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert

Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

 Ad. B) kryterium 2 (W2)  – termin wykonania zamówienia (w dniach)

 liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 W2 = (Wo/Wp) x 40 pkt.

 W2-liczba punktów oferty badanej

Wo – najkrótszy termin wykonania zamówienia przedstawiony w jednej z ofert

Wp –planowany termin wykonania zamówienia  w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

a/ w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.

b/ o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

c/ jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

d/ w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.

e/ o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

f/ jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11/ w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej euterminal.pl

 W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

12/ Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

13/ Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

14/ Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

15/ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

16/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

17/ Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

WO_27_Załącznik nr 1_OŚWIADCZENIE OFERENTA

WO_27_2021_ogłoszenie ECM

WO_27_Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY

WO_27_Załącznik nr 4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.01.04.2021

WO_27_Załącznik nr 3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO_27_Załącznik nr 5_REGULAMIN PRZETARGÓW_ES_2021

WO_27_Załącznik nr 6_OWU_ES_2021

Oferta na wykonanie projektu rampy (pomostu) między rampą a wagonem na magazynie oraz wykonanie w/w rampy (pomostu)

Postępowanie zostało zakończone. Brak ofert.

Data dodanie ogłoszenia
27.08.2021

OGŁOSZENIE  do postępowania nr 26_2021

na podstawie REGULAMINU określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

NIP: 625-241-39-63

www.euterminal.pl

e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1/ numer i nazwa postępowania: 26_2021 wykonanie projektu rampy (pomostu) między rampą a wagonem na magazynie oraz wykonanie w/w rampy (pomostu)

2/ forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)

3/ termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 08.2021r. do 13.09.2021r. Sposób złożenia oferty, miejsce i  termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13.09.2021r. do godz. 13.00

4/ podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

– rampa (pomost) do przeładunku rampa-wagon

– różnica wysokości między rampą a wagonem w zależności od rodzaju wagonu od 100mmm do 150mm

– odległość między rampą a wagonem około 250 mm (w zależności od rodzaju wagonu)

– waga wózka 4720kg plus ładunek około 3000kg

wymagania:

 1. Rampa przystosowana do przeładunku towarów z wagonu towarowego na rampę magazynową.

Nośność płyty minimum około 8 Ton.

 1. Uchwyty do transportu (wózek widłowy- widły).
 2. Zabezpieczenie boczne.

4.Zabezpieczenie dolne przed przesuwaniem się rampy przy przejeździe wózkiem widłowym w czasie rozładunek/załadunek.

 1. Certyfikat atest karta katalogowa

Warunkiem koniecznym jest  wizja lokalna.

Osoba kontaktowa:

Artur Boduch

Główny Specjalista

Dział Operacyjny

tel. 32/714 24 56

tel kom.609 700 931

e-mail: a.boduch@euterminal.pl

 

5/ Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;

b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość zamówienia

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, „białej liście”

g) oświadczenie Oferenta o:

– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu  bez zgody Zamawiającego,

– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,

– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,

–  zapoznaniu się z Regulaminem określającym   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,

– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,

– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

6/ Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

A/ Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,

B/ Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),

C/ Oferent składa jedną ofertę,

D/ oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,

E/ ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

F/ wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.

G/ wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.

H/ przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

I/ złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane

w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.

J/ w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:

K/ Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,

L/ Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w  13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.

Ł/  Zamawiający dopuszcza możliwość  korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w  § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 –  w odniesieniu do każdego z podwykonawców.

M/ oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

N/ Kosztorys z zakresem prac oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

O/ Projekt umowy

P/ Certyfikaty i dokumenty potwierdzające atest itp.

7/ ważność oferty: 6 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

 8/ termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

 9/ termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

10/ kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A/ kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%

B/ kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia 25%

C/ kryterium 4 (W3) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące) 5%

D/ kryterium 5 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie 10%

Ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej

Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert

Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2)  – termin wykonania zamówienia (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (Wo/Wp) x 25 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej

Wo – najkrótszy termin wykonania zamówienia przedstawiony w jednej z ofert

Wp –planowany termin wykonania zamówienia  w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. C) kryterium 3 (W3) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W3 = (Go/Gmax) x 5 pkt.

W3 – liczba punktów oferty badanej

Gmax – najdłuższy  termin gwarancji zamówienia przedstawiony w  ofercie

Go –termin gwarancji za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Minimalny  okres gwarancji zamówienia to okres 12 miesięcy.

Ad. D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta (wykonane inwestycje) (punkty)

W4 =od 5 do 10 pkt.

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących wykonania ostatnich kilku lat przed dniem zakończenia postępowania

 1. 5 pkt.za wykonanie min. 3 podobne remonty
 2. 10 pkt. za wykonanie więcej niż 3 podobne remonty

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

 1. w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
 2. o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 3. jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

 1. w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
 2. o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 3. jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

11/ w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej euterminal.pl

W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

12/ Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

13/ Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

14/ Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

15/ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

16/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

17/ Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

 WO_26_Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY

WO_26_Załącznik nr 1_OŚWIADCZENIE OFERENTA

WO_26_2021_ogłoszenie RAMPA na MU

WO_26_Załącznik nr 3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO_26_Załącznik nr 4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.01.04.2021

WO_26_Załącznik nr 5_REGULAMIN PRZETARGÓW_ES_2021

WO_26_Załącznik nr 6_OWU_ES_2021

Oferta na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania.

Postępowanie zostało zakończone a Dostawca wybrany

OGŁOSZENIE  do postępowania nr 22_2021

na podstawie REGULAMINU określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów  na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

NIP: 625-241-39-63

www.euterminal.pl

e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

 1. numer i nazwa postępowania: przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania.
 2. forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)
 3. termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 07.2021r. do 13.08.2021r.
 4. sposób złożenia oferty, miejsce i  termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13.08.2021r.
 5. podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

 

Warunki przeprowadzenia badania:

a) oczekiwany termin złożenia opinii i sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok każdy obrotowy –  7 luty następnego roku

b) miejsce przeprowadzenia badania – siedziba Spółki;

c) uczestnictwo biegłego rewidenta we wskazanych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji (o ile będzie to konieczne);

d) weryfikacja informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

e) współpraca biegłego rewidenta z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CZH S.A.;

f) zobowiązanie do konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków w czasie trwania umowy w ramach ceny za świadczoną usługę.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) wpis do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;

c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

f) projekt umowy na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na lata 2021- 2022 r.

g) oświadczenie o spełnieniu warunków do wyrażania bezstronnych i niezależnych opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wymaganych w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach;

h) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, „białej liście”

i) oświadczenie Oferenta o:

– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu  bez zgody Zamawiającego,

– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,

– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,

–  zapoznaniu się z Regulaminem określającym   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,

– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,

– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

5) Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) charakterystyka Oferenta, w tym forma prowadzonej działalności, kierownictwo, doświadczenie oraz liczba zatrudnionych biegłych rewidentów;

b) co najmniej 2 biegłych rewidentów wpisanych do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;

c) liczba podmiotów badanych w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty złożenia oferty;

d) skład zespołu badającego;

e) harmonogram prac obejmujący metody i terminy realizacji prac związanych z badaniem;

f) proponowana łączna cena za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego (zgodnie z pkt. 4.) z uwzględnieniem wszystkich koszów, jakie poniesie Oferent;

g) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,

h) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),

i) Oferent składa jedną ofertę,

j) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,

k) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

l) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.

m) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.

n) w przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

o) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz

Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.

p) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:

1) Oferenci ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,

2) Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty,   oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w  § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.

r) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 –  w odniesieniu do każdego z podwykonawców.

s) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

 

 6) ważność oferty: 6 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

 7) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

 8) termin zakończenia i wykonania zmówienia: 07.02.2022r.

 9) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 40%

B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach) 10%

C) kryterium 3 (W3) – termin wykonania zamówienia 25%

D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie 25%

Ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 40 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej

Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert

Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (To/Tmax) x 10 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej

Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w  ofercie

To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. C) kryterium 3 (W3)  – termin wykonania zamówienia do 07.02.2022r.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt. za spełnienie w/w warunku

Ad. D) kryterium 4 (W4 ) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta

 W5 = od  5 pkt. do 25 pkt.

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących min.:

–  prowadzenie działalności Oferenta na rynku przez minimum 10 lat  (od daty złożenia oferty)

– min. Ilość to 10 referencji od firm (wystawionych nie później niż 2 lata od daty złożenia oferty )

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt.

 

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

A) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.

B) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

C) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

10) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej  stronie internetowej euterminal.pl

W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

11) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

12) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

13) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

14) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

15) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

16) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta  WO_22_Załącznik nr 1_OŚWIADCZENIE OFERENTA

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)   WO_22_Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego  WO_22_Załącznii nr 3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego  WO_22_Załącznik nr 4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.01.04.2021

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)  WO_22_Załącznik nr 5_REGULAMIN PRZETARGÓW_ES_2021

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.  WO_22_Załącznik nr 6_OWU_ES_2021

WO_22_2021_ogłoszenie BADANIE SF_ES

Data dodanie ogłoszenia
18.10.2021

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone, a Dostawca wybrany

Oferta na „Zakup i instalacja kontenera sanitarnego przy parkingu dla samochodów ciężarowych”

data dodania ogłoszenia

04.05.2021

OGŁOSZENIE wg  REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 17A_2021 o:

 Zakup i instalacja kontenera sanitarnego przy parkingu dla samochodów ciężarowych”

 

data dodania ogłoszenia

21.05.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 11.06.2021 do godz 11:00.

data dodania ogłoszenia

15.06.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 30.06.2021 do godz 11:00.

Wymagania podstawowe:

Usługa kompleksowa:

–  zakup, transport, wykonanie podłączenia energii  oraz instalacji wod-kan na terenie spółki

–  kontener ma być przygotowany do całorocznego użytkowania

– w kontenerze muszą znajdować się ubikacje i prysznice / wyposażenie do uzgodnienia /

– przygotowanie pełnej dokumentacji (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie)

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Formularz ofertowy wraz z zakresem prac wraz
z dokumentami  należy przesłać w formacie PDF w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2021r. do godz. 13.00. na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Krzysztof Górny   tel. 607 464 052  e-mail: k.gorny@@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy, (załącznik nr 2) – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

b) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

c) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

d) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,- wyłącznie w formacie PDF na e-mail

e) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne) –wyłącznie w formacie PDF na e-mail

f) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

6. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

7. Badanie i ocena ofert są niejawne.

8. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

9. Informacje ogólne dotyczące zamówieni/umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zamówienia/umowy:

a) termin płatności za faktury do uzgodnienia

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

10. Zamówienie/umowa zostanie podpisane niezwłocznie po wyborze Dostawcy.

11. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

12. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

13. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy (wzór) WO_Załącznik_nr_1_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Dostawcy/Wykonawcy, potwierdzenie z wizji lokalnej (wzór) WO_Załącznik nr 2_POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ ; WO_Załącznik nr_2_formofertowy

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego  WO_Załącznik_nr_3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego WO_Załącznik_nr_4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt01042021

 

  WO_ogłoszenie 17A_2021 kontener sanitarny 

Data dodanie ogłoszenia
20.07.2021

Informujemy żę postępowanie zostało unieważnione.

 

Oferta na adaptację pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na węzeł sanitarny wyposażony w toalety , umywalki , prysznice itd. spełniające wszelkie wymogi w tym zakresie na podstawie proponowanych rozwiązań projektowych w Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

04.05.2021

OGŁOSZENIE wg  REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 17_2021 o:

 

adaptacja pomieszczeń magazynowych  z przeznaczeniem  na węzeł sanitarny  wyposażony
w toalety , umywalki , prysznice itd. spełniające  wszelkie wymogi w tym zakresie na podstawie proponowanych rozwiązań  projektowych w Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

21.05.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 11.06.2021 do godziny 13:00.

data dodania ogłoszenia

15.06.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 30.06.2021 do godz 11:00.

Wymagania podstawowe:

– warunek konieczny wizja wymienionego obiektu

załączone projekty są przykładowe mogą być zmienione przez inne propozycje Wykonawcy

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Formularz ofertowy wraz z zakresem prac (przedmiar i kosztorys zakresu prac) wraz
z dokumentami  należy przesłać w formacie PDF w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2021r. do godz. 13.00. na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl

Wszelkie zapytania należy kierować do: Krzysztof Górny   tel. 607 464 052  e-mail: k.gorny@@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy, (załącznik nr 2) – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

b) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

c) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

d) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,- wyłącznie w formacie PDF na e-mail

e) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne) –wyłącznie w formacie PDF na e-mail

f) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

6. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

7. Badanie i ocena ofert są niejawne.

8. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

9. Informacje ogólne dotyczące zamówieni/umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zamówienia/umowy:

a) termin płatności za faktury do uzgodnienia

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

10. Zamówienie/umowa zostanie podpisane niezwłocznie po wyborze Dostawcy.

11. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

12. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

13. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy (wzór) WO_Załącznik_nr_1_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Dostawcy/Wykonawcy, potwierdzenie z wizji lokalnej (wzór) WO_Załącznik nr 2_POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ  ;  WO_Załącznik nr_2_form.ofertowy

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego  WO_Załącznik_nr_3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego WO_Załącznik_nr_4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt01042021

Załącznik nr 5 – projekty sanitariatów WO_Załącznik_nr_5_Toaleta _ 1 wersja   ;   WO_Załącznik_nr_5_Toaleta _ 3 wersja

WO ogłoszenie toalety_17_2021 

 

Data dodanie ogłoszenia
20.07.2021

Informujemy żę postępowanie zostało unieważnione.

Oferta na wymianę dwóch rozjazdów kolejowych szerokotorowych lewych S49, 1:9, R300, 1520mm oraz wymianę podbudowy

Data dodanie ogłoszenia
19.08.2021

OGŁOSZENIE  do postępowania nr 24_2021

na podstawie REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

NIP: 625-241-39-63

www.euterminal.pl

e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1/ numer i nazwa postępowania: wymianę dwóch rozjazdów kolejowych szerokotorowych lewych S49, 1:9, R300, 1520mm – remont obejmuje również wymianę podbudowy

2/ forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)

3/ termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 08.2021r. do 31.08.2021r.

sposób złożenia oferty, miejsce i  termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2021r. do godz. 13.00

4/podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

 wymiana dwóch rozjazdów kolejowych szerokotorowych lewych S49, 1:9, R300, 1520mm.  – remont obejmuje również wymianę podbudowy.

Wymiana możliwa jest przy maksymalnych zamknięciach czasowych nie dłuższych niż 12 godzin.

Prace należy wykonać w okienku czasowym zbieżnym z remontem przejazdu kat A z którym się łączą.

Warunkiem koniecznym jest  wizja lokalna.

5/ Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;

b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość min. 1 mln zł

e) projekt umowy

f) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, „białej liście”

g) oświadczenie Oferenta o:

– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu  bez zgody Zamawiającego,

– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,

– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników Euroterminal Sławków sp. z o.o.,

–  zapoznaniu się z Regulaminem określającym   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,

 – tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,

– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

 6/ Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

A/ Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,

B/ Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),

C/ Oferent składa jedną ofertę,

D/ oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,

E/ ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

F/ wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.

G/ wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.

H/ przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

I/ złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w ES sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane

w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.

J/ w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:

K/ Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,

L/ Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w  13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.

Ł/ Zamawiający dopuszcza możliwość  korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w  § 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 –  w odniesieniu do każdego z podwykonawców.

M/ oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

N/ Kosztorys z zakresem prac oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

7/ Ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8/ termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

9/ termin zakończenia i wykonania zmówienia: do 24.09.2021r.

10/ kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A/ kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%

B/ kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia 25%

C/ kryterium 4 (W3) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące) 5%

D/ kryterium 5 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie 10%

Ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

 W1-liczba punktów oferty badanej

Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert

Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2)  – termin wykonania zamówienia (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 W2 = (Wp/Wo) x 25 pkt.

 W2-liczba punktów oferty badanej

Wo – termin wykonania zamówienia przedstawiony w wymaganiach Zamawiającego ofercie ( do 24.09.2021r.)

Wp –planowany termin wykonania zamówienia  w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. C) kryterium 3 (W3) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące)

 liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 W3 = (Go/Gmax) x 5 pkt.

 W3 – liczba punktów oferty badanej

 Gmax – najdłuższy  termin gwarancji zamówienia przedstawiony w  ofercie

Go –termin gwarancji za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Minimalny  okres gwarancji zamówienia to okres 12 miesięcy.

Ad. D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta (wykonane inwestycje) (punkty)

 W4 =od 5 do 10 pkt.

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących wykonania podobnych remontów w okresie ostatnich kilku lat przed dniem zakończenia postępowania

 1. 5 pkt.za wykonanie min. 3 podobne remonty
 2. 10 pkt. za wykonanie więcej niż 3 podobne remonty

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

 1. w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
 2. o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 3. jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

 1. w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
 2. o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 3. jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

 11/ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej euterminal.pl

 W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

12/ Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

13/ Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

14/ Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

15/ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

16/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

17/ Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.

WO_24_Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY

WO_24_Załącznik nr 1_OŚWIADCZENIE OFERENTA

WO_24_Załącznik nr 3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO_24_Załącznik nr 6_OWU_ES_2021

WO_24_Załącznik nr 4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.01.04.2021

WO_24_2021_ogłoszenie remont rozjazdy

WO_24_Załącznik nr 5_REGULAMIN PRZETARGÓW_ES_2021

Data zmiany ogłoszenia
23.08.2021

Uprzejmie informujemy że termin składanie ofert został wydłużony do 31.08.2021 do godziny 13:00.

Data dodanie ogłoszenia
30.09.2021

Uprzejmie informuję że postępowanie zostało zakończone.

Zakup akcesoriów kolejowych

OGŁOSZENIE do postępowania nr 21_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „TPSM”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP:
www.euterminal.pl
e-mail: info@euterminal.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 21_2021 oferta za na zakup akcesoriów kolejowych (załącznik nr 2)
2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.euterminal.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 23.06.2021r. do 09.07.2021r. do godz.13.00
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres
e-mail: zakupy@euterminal.pl
5) osoby do kontaktu: Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

6) do formularza ofertowego należy dołączyć wszystkie dokumenty tj. certyfikaty, świadectwa typu/potwierdzenie zgodności z typem – zgodne z Ustawą o Transporcie kolejowym.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 2 – wykaz akcesoriów kolejowych

Załącznik nr 3 – regulamin określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz ogólne warunki umów Zamawiającego

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 5 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 6 – regulamin obiektu Zamawiającego

Data dodanie ogłoszenia
17.08.2021

Serdecznie informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Oferta na usługi transportowe w ruchu międzynarodowym - na obsługę ładunków w ruchu międzynarodowym

data dodania ogłoszenia

14.04.2021

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 15_2021 o:

na usługi transportowe w ruchu międzynarodowym – na obsługę ładunków w ruchu międzynarodowym

 1. Wymagania podstawowe:

a) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

b) Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty

c) rodzaj pojazdu:

– przewozy kontenerów (naczepa pod kontenerowa)

– przewozy ładunków spaletyzowanych ( naczepa typu plandeka)

d) relacje*:

Bielsko Biała – Pomigliano (Włochy)

Tychy – Pomigliano (Włochy)

Bielsko Biała – Melfi (Włochy)

Tychy – Melfi (Włochy)

Tychy – Atessa (Włochy)

Tychy – Cossino (Włochy)

Czechowice Dziedzice – Melfi (Włochy)

Łódź – Melfi (Włochy)

Melfi (Włochy) – Bielsko Biała

Melfi (Włochy) – Tychy

Melfi (Włochy) – Łodź

Sławków – Wilno (Litwa)

Sławków – Cerano (Włochy)

Sławków – Belgrad (Serbia)

* relacje, których nie ma w powyższym zestawieniu będą wyceniane na bieżąco w trakcie współpracy.

 Stawki dla przewozu OW (one way) do miejsca przeznaczenia. Łączenie ładunków (export/import) możliwe tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia takiej zależności – Zleceniodawca nie gwarantuje, że ona wystąpi.

 e) warunki płatności:

-faktury od Zleceniobiorcy są akceptowalne tylko w PLN

– 45 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów przewozowych

– rozliczenie za wykonane usługi będą na podstawie zbiorczej faktury VAT zgodnie z poniższym:
na 15 dzień danego miesiąca – w zakresie usług wykonanych w okresie od 1 do 15 dnia danego miesiąca, na ostatni dzień danego miesiąca – w zakresie usług wykonanych w okresie od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca.

f) pozostałe warunki:

– Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać niezbędne licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu, w tym transportu międzynarodowego.

– Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie OCP lub OCS oraz zapewnić by dany pojazd  spełniał wymogi pod kątem sprawność technicznej oraz posiadał ważne ubezpieczenie  OC. Ponadto  ubezpieczenia te winny być w pełnym zakresem ubezpieczenia, przez co rozumie się brak wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na kradzieży lub rabunku oraz brak wyłączeń dotyczących rodzaju towaru przyjmowanego do przewozu na podstawie umowy zawartej ze Zleceniodawcą, a także brak wyłączeń dotyczących zakresu terytorialnego, na którym mają być wykonywane przewozy, oraz z sumą gwarancyjną min. 100.000,00 euro odpowiadającą każdorazowo wartości mienia przyjmowanego do przewozu i nie niższą niż górna granica odpowiedzialności przewoźnika za szkodę określoną w przepisach Prawa przewozowego i/lub w przepisach konwencji CMR.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną

b) oferta/wycena może zawierać ceny usług w PLN netto lub w EURO (do uzgodnienia)

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać formularz ofertowy (wzór załącznik
nr 1) złożony przez Zleceniobiorcę wraz z stosownymi załącznikami.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (plik PDF) na adres e-mail:

zakupy@euterminal.pl
w nieprzekraczalnym ​terminie do 29.04.2021r. do godz. 13.00.

 5. Wszelkie dodatkowe zapytania należy kierować:

Aleksandra Frania tel. 609-793-743 e-mail: a.frania@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Łukasz Karlik tel. 609-701-352    e-mail: l.karlik@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

 6. Szczegółowe warunki i postanowienia umowy w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Zleceniobiorcy.

 7. Tryb badania i oceny ofert

 Zleceniodawca oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Zleceniobiorców, którzy nie zostali wykluczeni
  z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zleceniodawcę

Badanie i ocena ofert są niejawne. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Zleceniobiorców warunków udziału
w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu ogłoszenia.

8. Unieważnienie postępowania:

Zleceniodawca ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

 9. Protesty: Zleceniodawca nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

Wykaz załączników do postępowania:

 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wzór) WO_Załącznik nr_1_form.ofertowy

Załącznik nr 2 – wymagania BHP Zleceniodawcy WO_Załącznik nr_2_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 3 – regulamin obiektu ES Zleceniodawcy WO_Załącznik nr_3_ REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.01.04.2021

 

Data dodanie ogłoszenia
07.07.2021

Serdecznie informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Oferta na pełnienie funkcji „Inwestora Zastępczego” przy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach „PROJEKTUJ i BUDUJ”: „parking dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

data dodania ogłoszenia

19.03.2021

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

  

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 10_2021 o:

pełnienie funkcji „Inwestora Zastępczego” przy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach „PROJEKTUJ i BUDUJ”:

„parking dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – parking przed budynkiem głównym (administracyjnym)”

 1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

a) przedmiotem postępowania jest pełnienie funkcji „Inwestora Zastępczego” przy realizacji zadania inwestycyjnego:

parking dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – parking przed budynkiem głównym (administracyjnym

Zadanie inwestycyjne obejmuje przede wszystkim:

– kompleksową dokumentację

– utwardzenie nawierzchni parkingu

– wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

– montaż szlabanu (bramek) na czytnik kart RFDI

– wykonanie pozostałej infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, kanalizacja, monitoring itp.)

b) szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2A

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę wraz z dokumentacją należy złożyć w zamkniętej kopercie do Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2021r.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztofa Górnego na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel. 607 464 052.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

8. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

9. Badanie i ocena ofert są niejawne.

10. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

11. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności za faktury – do uzgodnienia

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

12. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

13. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

14. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

15. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – umowa (wzór) WO_Załącznik_nr_2_UMOWA wzor

Załącznik nr 2 A – szczegółowy opis inwestycji (oraz mapa poglądowa) WO_Załącznik_nr_2A_do_WO_Mapa pogladowa  WO na www_10_2021

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego WO_Załącznik_nr_3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego WOZałączniknr4REGULAMIN OBIEKTU ESkompletakt21012021

Data dodanie ogłoszenia
07.07.2021

Serdecznie informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Oferta sprzedaży materiału węglopochodnego.

Data dodanie ogłoszenia
18.06.2021

OGŁOSZENIE 20_2021

 

oferta sprzedaży materiału węglopochodnego

 Euroterminal Sławków Sp. z o.o  zaprasza do składania ofert cenowych na materiał węglopochodny zmieszany z podłożem i z zanieczyszczeniem.

 • Materiał w ilości ok. 500 ton zawiera zanieczyszczenia, w związku z tym Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu ewentualnego zanieczyszczenia zakupionego materiału.
 • Parametry jakościowe materiału są dostępne u osoby do kontaktu.
 • Forma i termin płatności: przedpłata 100 % wartości na całość materiału na podstawie faktury proforma – płatna przed odbiorem na konto:

ING BANK Śląski S.A. 42 1050 1214 1000 0090 3161 0570

 • Transport: po stronie Kupującego
 • Załadunek: po stronie Sprzedającego
 • Koszty ważenia na wadze samochodowej: po stronie Kupującego wg cennika
 • Możliwość oceny jakościowej oferowanego materiału podczas wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • Osoby kontaktowe:

Janusz Ubik tel.  tel. kom. 693 230 628 e-mail  j.ubik@euterminal.pl

Konrad Koperek tel. tel. kom. 661 612 418 e-mail k.koperek@euterminal.pl

 • Oferty cenowe należy składać na całość materiału, elektronicznie na adres zakupy@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 02.07.2021 r. do godz. 13:00.
 • Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 • Oferty należy składać wg ceny netto za tonę (rozliczenie na zakończenie odbioru na podstawie kwitów wagowych)
 • Do oferty cenowej należy dołączyć:

– zaśw. CEIDG/KRS, vat czynny, biała lista

– dokument poświadczający, że Kupujący jest POŚREDNICZĄCYM PODMIOTEM WĘGLOWYM

 • Zakupiony materiał Kupujący zobowiązuje się odebrać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dokonania przelewu za przedpłatę. W przeciwnym wypadku Kupujący zostanie obciążony za składowanie materiału za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 0,10 zł netto za tona/doba.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi firmami, które złożyły ofertę.
 • Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 1 kodeksu cywilnego.
 • Zdjęcia w załączeniu.

 

Data dodanie ogłoszenia
07.07.2021

Serdecznie informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Oferta sprzedaży materiału węglopochodnego

data dodania ogłoszenia

21.05.2021

OGŁOSZENIE 18_2021

oferta sprzedaży materiału węglopochodnego

Euroterminal Sławków Sp. z o.o  zaprasza do składania ofert cenowych na materiał węglopochodny zmieszany z podłożem i z zanieczyszczeniem.

data dodania ogłoszenia

21.05.2020

Informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 14.06.2021 r. do godz. 13:00.

1/ Materiał w ilości ok. 1000 ton zawiera zanieczyszczenia, w związku z tym Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu ewentualnego zanieczyszczenia zakupionego materiału.

2/ Parametry jakościowe materiału są dostępne u osoby do kontaktu.

3/ Forma i termin płatności: przedpłata 100 % wartości na całość materiału na podstawie faktury proforma – płatna przed odbiorem na konto:

ING BANK Śląski S.A. 42 1050 1214 1000 0090 3161 0570

4/ Transport: po stronie Kupującego

5/ Załadunek: po stronie Sprzedającego

6/ Koszty ważenia na wadze samochodowej: po stronie Kupującego wg cennika

7/ Możliwość oceny jakościowej oferowanego materiału podczas wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu.

8/ Osoby kontaktowe:

Janusz Ubik tel.  tel. kom. 693 230 628 e-mail  j.ubik@euterminal.pl

Konrad Koperek tel. tel. kom. 661 612 418 e-mail k.koperek@euterminal.pl

9/ Oferty cenowe należy składać na całość materiału, elektronicznie na adres zakupy@euterminal.plnieprzekraczalnym terminie do 10.06.2021 r. do godz. 13:00.

Postępowanie zostało wydłużone do 14.06.2021 r. do godz. 13:00.

10/ Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

11/ Oferty należy składać wg ceny netto za tonę (rozliczenie na zakończenie odbioru na podstawie kwitów wagowych)

12/ Do oferty cenowej należy dołączyć:

– zaśw. CEIDG/KRS, vat czynny, biała lista

– dokument poświadczający, że Kupujący jest POŚREDNICZĄCYM PODMIOTEM WĘGLOWYM

13/ Zakupiony materiał Kupujący zobowiązuje się odebrać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dokonania przelewu za przedpłatę. W przeciwnym wypadku Kupujący zostanie obciążony za składowanie materiału za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 0,10 zł netto za tona/doba.

14/ Sprzedający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi firmami, które złożyły ofertę.

15/ Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 1 kodeksu cywilnego.

16/ Zdjęcia w załączeniu.

Wykonanie projektu budowalno-wykonawczego tj. zaprojektowanie zbiornika ppoż. oraz zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

data dodania ogłoszenia

24.03.2021

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 14_2021 w ramach „PROJEKTUJ i BUDUJ” o:

wykonanie projektu budowalno-wykonawczego tj. zaprojektowanie zbiornika ppoż. oraz zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o., w tym :

 • zbiornika ppoż. wolnostojącego, ocieplonego z podgrzewaniem na wypadek znacznego spadku temperatury,
 • układu pompowego zapewniającego ciśnienie 6,0 bar dla układu ppoż. dla dwóch równocześnie działających hydrantów ppoż. przy wydajności 15,0 l/s każdy w najbardziej oddalonym punkcie sieci ppoż.,
 • umieszczenie układu pompowego w kontenerze z podręcznym magazynkiem,
 • rozważenie miejsca doprowadzenie wody do dwóch punktów na sieci ppoż. zgodnie z planem sytuacyjnym (załącznik nr 5),
 • przeanalizowanie sposób zasilania zbiornika ppoż., oraz miejsca włączenia przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i rozprowadzenie wody do sieci ppoż.,
 • wykonanie obliczeń dla ciśnienia roboczego 6,0 bar w najbardziej oddalonym punkcie sieci zakładając, że docelowo sieć o mniejszych średnicach zostanie wymieniona na średnicę Dn200 oraz wykonana zostanie nowa sieć wodociągowa Dn200 w miejscach jeszcze nie posiadających sieci wodociągowej
 • projekt winien zawierać oświadczenie projektanta o zapewnieniu, że zaprojektowany układ zbiornika ppoż. wraz z zestawem pompowym zapewni wydajność 15,0 l/s dwóch hydrantów znajdujących się obok na okres docelowy po rozbudowie sieci wodociągowej
 • projekt należy złożyć w odpowiednim urzędzie i uzyskać pozwolenia na budowę.

data dodania ogłoszenia

21.05.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało unieważnione.

 

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy Zamawiającemu złożyć:

 • projekt  budowlano – wykonawczy w 4-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formacie, [*.dwg. *.doc i *.pdf]
 • kosztorys inwestorski w wersji papierowej w 1 egzemplarzu i przedmiary robót w 4-ch egzemplarzach kosztorys inwestorski i przedmiary robót oraz w Normie [*.ath i *.pdf]
 • specyfikacja techniczna wykonania robót w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oaz w formacie [*.doc i *.pdf]

Postępowanie obejmuje także kompleksowe wykonawstwo, w tym także dostawę i montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci  wraz
z wszelkimi dodatkowymi materiałami oraz niezbędnymi pracami/uzgodnieniami branżowymi.

 

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Formularz ofertowy wraz z dokumentami  należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 SŁAWKÓW
w nieprzekraczalnym terminie do 13.04.2021r. do godz. 13.00.

Uwaga!

Dokumenty z pkt. 3 c d e f g h można przesłać wyłącznie w formacie PDF na e-mail zakupy@euterminal.pl

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) konieczność wykonania wizji lokalnej,

c) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

d) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

e) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

f) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy/potwierdzenie z wizji lokalnej (załącznik nr 2)

b) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1

c) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

d) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,- wyłącznie w formacie PDF na e-mail

e) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne) –wyłącznie w formacie PDF na e-mail

f) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

g) ogólne warunki gwarancji- wyłącznie w formacie PDF na e-mail

h) wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu postępowania

4. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

5. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

6. Badanie i ocena ofert są niejawne.

7. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

8. Informacje ogólne dotyczące zamówieni/umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zamówienia/umowy:

a) termin płatności – 30/60 dni (do uzgodnienia)

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

c) warunki umowy zostaną przekazane po zakończeniu postępowania.

9. Zamówienie/umowa zostanie podpisane niezwłocznie po wyborze Dostawcy.

10. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

11. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy (wzór) WO_Załącznik_nr_1_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy, potwierdzenie z wizji  (wzór)  WO_Załącznik nr_2_form.ofertowy

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego WO_Załącznik_nr_3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES(1)

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego WO_Załącznik_nr_4_REGULAMIN OBIEKTU ES

Załącznik nr 5 – plan sytuacyjny WO_Załącznik _nr_5_LOKALIZACJA ZBIORNIKA plac sytuacyjny

WO na www_14_2021

Oferta na pełnienie funkcji „Inwestora Zastępczego” przy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach „PROJEKTUJ i BUDUJ”: budowa placu składowego na działce nr 1071/5.

data dodania ogłoszenia

23.03.2021

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

  

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 13_2021 o:

pełnienie funkcji „Inwestora Zastępczego” przy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach „PROJEKTUJ i BUDUJ”:

budowa placu składowego na działce nr 1071/5 przy płycie na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. – szczegółowy opis postępowania 11_2021

 

data dodania ogłoszenia

21.05.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało zakończone.

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę wraz z dokumentacją należy złożyć w zamkniętej kopercie do Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2021r. do godz. 13.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztofa Górnego na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel. 607 464 052.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) możliwa jest wizja lokalna,

c) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

d) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

e) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

f) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2.  Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności za faktury – do uzgodnienia

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

c) warunki umowy zostaną przedstawione po zakończeniu postępowania

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu postępowania.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy  WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY, POTWIERZDZENIE Z WIZJI (wzory)   WO_Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY     WO_Załącznik nr 2_POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego  WO_Załącznik_nr_3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego WO_Załącznik_nr_4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21.01.2021

WO na www_13_2021

 

Oferta na pełnienie funkcji „Inwestora Zastępczego” przy realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „PROJEKTUJ i BUDUJ”:

data dodania ogłoszenia

22.03.2021

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

  

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 12_2021 o:

pełnienie funkcji „Inwestora Zastępczego” przy realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „PROJEKTUJ i BUDUJ”

 • demontaż, transport, montaż konstrukcji stalowej pokrytej plandeką (namiot) na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o.” – szczegółowy opis postępowanie 06_2021
 • „zagospodarowanie terenów wokół wag samochodowych oraz nieczynnej stacji benzynowej na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.” – szczegółowy opis postępowanie 07_2021

data dodania ogłoszenia

21.05.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało unieważnione.

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę wraz z dokumentacją należy złożyć w zamkniętej kopercie do Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 w nieprzekraczalnym terminie do 06.04.2021r. do godz. 13.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztofa Górnego na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel. 607 464 052.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) możliwa jest wizja lokalna,

c) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

d) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

e) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

f) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności za faktury – do uzgodnienia

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY, POTWIERZDZENIE Z WIZJI (wzory)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

WO_Załącznik_nr_4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt21012021

WO_Załącznik nr 2_POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

WO_Załącznik_nr_3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO_Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY

 

„Zagospodarowanie terenów wokół wag samochodowych oraz nieczynnej stacji benzynowej na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

17.03.2020

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

 1. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 zaprasza do składania ofert w postępowaniu 07_2021 o:

wykonanie zadania  w systemie „PROJEKTUJ i BUDUJ”:

„zagospodarowanie terenów wokół wag samochodowych oraz nieczynnej stacji benzynowej na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

02.04.2021

Uprzejmie informujemy że termin składania ofert został wydłużony do dnia 14/04/2021.

data dodania ogłoszenia

21.05.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało unieważnione.

 1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

 a) przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania w systemie „PROJEKTUJ i BUDUJ”:

zagospodarowanie terenów wokół wag samochodowych oraz nieczynnej stacji benzynowej na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zgodnie z dokumentem pt. KONCEPCJA PRZEBUDOWY TERENU W REJONIE WAG SAMOCHODOWYCH I NIECZYNNEJ STACJI PALIW na terenie spółki EUROTERMINAL SŁAWKÓW Sp. z o.o.  UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW.

UWAGA!

Konieczna wizja lokalna

Termin wykonania zadania do uzgodnienia z Zamawiajacym

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę wraz z dokumentacją należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków ul. Groniec 1 w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021r. do godz. 13.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Panów:

Jerzy Stysz na adres e-mail: j.stysz@euterminal.pl tel. 667 080 235

Krzysztof Górny na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

          – posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

      1. Wymagania podstawowe:

 • każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 • każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
 • oferta musi być ważna do 30.06.2021r.
 • upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
  z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 • wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
  z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 • Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    2. Forma oferty:

 • oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
 • oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 • wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 • dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 • Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

      3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

 • formularz ofertowy
 • oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,
 • odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
  w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,
 • stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,
 • referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),
 • kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

    Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

 • Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,
 • modyfikacje są wiążące dla Dostawców,
 • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

 6. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

      1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

         Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed             upływem terminu składania ofert.

 1. zmiana złożonej oferty

          Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu             oferty.

 1. wycofanie złożonej oferty

          Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego                  reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

     1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także                     warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

       Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 1. termin płatności – 60 dni
 2. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
  z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa/zamówienie zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

       Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany           Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

       Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – wymagania BHP Zamawiającego WO_Załącznik_nr_2_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES ,

regulamin obiektu Zamawiającego WO_Załącznik_nr_2_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21.01.2021,

formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY,

potwierdzenie z wizji (wzory) POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

KONCEPCJA PRZEBUDOWY TERENU W REJONIE WAG SAMOCHODOWYCH I NIECZYNNEJ  STACJI PALIW na terenie spółki EUROTERMINAL SŁAWKÓW Sp. z o.o.  UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW – do wglądu w siedzibie Zamawiajacego

„Demontaż, transport, montaż konstrukcji stalowej pokrytej plandeką (namiot) na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

17.03.2020

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 

REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

  

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

 1. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 06_2021 o:

wykonanie zadania  w systemie „PROJEKTUJ i BUDUJ”:

„demontaż, transport, montaż konstrukcji stalowej pokrytej plandeką (namiot) na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

02.04.2021

Uprzejmie informujemy że termin składania ofert został wydłużony do dnia 14/04/2021.

data dodania ogłoszenia

21.05.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało unieważnione.

 Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

 a) przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania w systemie „PROJEKTUJ i BUDUJ”:

 – demontaż, transport, montaż konstrukcji stalowej pokrytej plandeką (namiot) na terenie spółki – przeniesienie na nowe miejsce wraz z wykonaniem przyłącza na 2 kotłownie olejowe

– przygotowanie kompleksowej dokumentacji (projekt, uzyskanie pozwolenia)

– powierzchnia (namiotu) konstrukcji stalowej pokrytej plandeką ok. 600 m2

UWAGA!

Konieczna wizja lokalna

Termin wykonania zadania do uzgodnienia z Zamawiajacym

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę wraz z dokumentacją należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków ul. Groniec 1 w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021r. do godz. 13.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Panów:

Jerzy Stysz na adres e-mail: j.stysz@euterminal.pl tel. 667 080 235

Krzysztof Górny na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

          – posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

 • każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 • każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
 • oferta musi być ważna do 30.06.2021r.
 • upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
  z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 • wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
  z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 • Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

2. Forma oferty:

 • oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
 • oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 • wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 • dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 • Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

 • formularz ofertowy
 • oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,
 • odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
  w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,
 • stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,
 • referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),
 • kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

 • Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,
 • modyfikacje są wiążące dla Dostawców,
 • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

 1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty
  Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
 2. zmiana złożonej oferty
  Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
 3. wycofanie złożonej oferty
  Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 1. termin płatności – 60 dni
 2. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
  z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa/zamówienie zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – wymagania BHP Zamawiającego WO_Załącznik_nr_2_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES,

regulamin obiektu Zamawiającego WO_Załącznik_nr_2_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21.01.2021,

formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY,

potwierdzenie z wizji (wzory) POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

Sprzedaż zdemontowanej (używanej) wagi samochodowej – waga samochodowa nieautomatyczna WSK-D

data dodania ogłoszenia

01.03.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 02_2021 o:

data dodania ogłoszenia

21.05.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało unieważnione.

 • sprzedaż zdemontowanej (używanej) wagi samochodowej – waga samochodowa nieautomatyczna WSK-D

– rok produkcji 2006

– pomosty stalowe o łącznej długości 18m i szerokości 3m, brak najazdów w komplecie – do remontu

– obciążenie maksymalne 60 ton

– podparta n 8 przetwornikach (stan do sprawdzenia)

– klasa dokładności III

– wartość działki legalizacyjnej –  „e” = 20kg

 • sprzedaż nieużywanej stacji paliw płynnych wraz z zbiornikami jednopłaszczowymi:

-zbiornik podziemny z blachy stalowej pojemność 40000 litrów

– zbiornik podziemny pojemność 50000 litrów

– zbiornik podziemny pojemność  20000 litrów

3) sprzedaż nieużywanych zbiorników stalowych dwupłaszczowych

– zbiorniki paliwowe    podziemne poziome z podwójna ścianką V=100  m3 jednokomorowy

– pojemność – 100 m3

– długość – 15970 mm

– wysokość – 3160 mm

– masa – 17862 kg

– zakres temperatur od -10 do +50

 1. Wymagania podstawowe:
 2. a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie pozycje lub wybrane – możliwość wizji lokalnej
 3. b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
 4. c) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty
 5. e) zapłata za podstawie PRO FORMA 100% przedpłata
 6. Forma oferty:
 7. a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną
 8. b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto
 1. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać formularz ofertowy (załącznik nr 1) złożony przez Dostawcę

4 .Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy przesłać elektronicznie (plik PDF) na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl
w nieprzekraczalnym ​terminie do 16.03.2021r. do godz. 14.00.

 

Wszelkie dodatkowe zapytania należy kierować:

Jerzy Stysz e-mail: j.stysz@euterminal.pl tel. 667 080 235

Krzysztof Górny e-mail: k.gorny@euterminal.pl  tel. 607 464 052

data dodania ogłoszenia

19.03.2020

Uprzejmie informujemy że postępowanie dotyczące poniższego puntku zostało wydłużone do 02.04.2021.

3) demontaż i  sprzedaż nieużywanych zbiorników stalowych dwupłaszczowych

      – zbiorniki paliwowe    podziemne poziome z podwójna ścianką V=100  m3 jednokomorowy

– pojemność – 100 m3

– długość – 15970 mm

– wysokość – 3160 mm

– masa – 17862 kg

– zakres temperatur od -10 do +50

 

Szczegółowe warunki i postanowienia w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.

 

Tryb badania i oceny ofert

 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego. Badanie i ocena ofert są niejawne. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

              Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

 1. a) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
  z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.
 1. b) Dostawa i transport Przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

Protesty: Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

 

Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wymagania BHP

Załącznik nr 3 – regulamin obiektu ES

FORMULARZ OFERTOWY

WO na www_02_2021

 

Oferta na zakup i wdrożenie programu informatycznego do obsługi spedycji samochodowej.

data dodania ogłoszenia

11.02.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 01_2021 o:

zakup i wdrożenie programu informatycznego do obsługi spedycji samochodowej

data dodania ogłoszenia

03.03.2020

Uprzejmie informujemy że termin składania ofert został wydłużony do 15.03.2021r.

data dodania ogłoszenia

03.03.2020

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało unieważnione.

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zakres podstawowych oczekiwań:

 • ewidencja zapytań ofertowych, tworzenie ofert z cennikami dostawców, rejestr kontraktów
  z odbiorcami i dostawcami,
 • kontrola i ewidencja faktur kosztowych,
 • automatyczne nadawanie numerów zleceń,
 • możliwość edycji zleceń (do czasu ich zafakturowania),
 • możliwość drukowania/automatycznego wysłania zleceń w PDF
  do przewoźnika/kierowcy/spedytora (oraz przez bramkę SMS),
 • zlecenia/potwierdzenia zleceń w języku PL/ANG/,
 • zapamiętanie adresów załadunków/odpraw/rozładunków + możliwość sprawnego ich dodawania,/ + możliwość dodawania Uwag dot. Danego nadawcy/odbiorcy + możliwość generowania pełnych raportów,
 • możliwość generowania raportów kosztowych/przychodowych, + pełnych raportów,
 • możliwość wyboru taboru (tabor własności/przewoźnik) + rodzaj (plandeka/kontener/tank i pozostałe),
 • przesyłanie danychdo systemu ERP, systemu księgowego, do kontrahentów (raportowanie realizacji zamówień, rozliczenia),
 • możliwość zaznaczenia zafakturowanych zleceń,
 • możliwość kopiowania zleceń,
 • możliwość filtrowania zleceń względem Klientów/przewoźników/miejsca załadunku; rozładunku/numeru kontenera,
 • integracja z systemem ERP Comarch ERP XL w zakresie wymiany informacji o klientach (system nadrzędny to ERP) oraz integracja w zakresie przesyłania informacji do fakturowania  do systemu Comarch ERP XL oraz raportowania usług – system Comarch Business Intelligence,
 • integracja z systemem kontenerowym Konti w zakresie przesyłania informacji do awizacji,
 • wariant instalacji w infrastrukturze zamawiającego (sprecyzowanie wymagań technicznych) oraz w infrastrukturze wykonawcy,
 • dostęp jednoczesny dla 5 użytkowników,
 • warunki serwisowe SLA,

Zakres oczekiwań – usługi wdrożeniowe:

 • przeprowadzenie ew. analizy przewdrożeniowej
 • konsultacje merytoryczne
 • prace wdrożeniowe
 • instalacja i konfiguracja wprowadzonych modyfikacji systemu
 • szkolenia użytkowników systemu
 • dodatkowe usługi programistyczne
 • testy
 • asysta powdrożeniowa
 • dostarczenie licencji systemu w ciągu 30 dni od daty  podpisania umowy
 • uruchomienie bazowej wersji systemu w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy

Zakres oczekiwań – finansowanie zakup, dzierżawa, leasing itp.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

 W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi.

Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (w tym referencje).

Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

d) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy Oferentów:

-w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
-w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnego rozszerzenia zakresu wymagań operacyjnych po przedstawieniu oferty od Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

Projekt umowy na zakup i wdrożenie programu operacyjnego zostanie opracowany po wybraniu oferty przez Oferenta (przy udziale Kancelarii Prawnej).

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy przesyłać formie podpisanych skanów w terminie do dnia 01.03.2021r.  na e-mail: zakupy@euterminal.pl podając w tytule e-maila Postępowanie 01_2021

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

Kryteria oceny ofert:

 Zamawiający odrzuca oferty, które:
§ nie spełniają opisanych oczekiwań,
§ zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw,
§ z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
§ spełnienie wymogów określonych w przedmiocie postępowania,
§ termin wykonania usługi,
§ termin płatności,
§ cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 Kontakt:

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy
o kontakt mailowy na adres: a.frania@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Informacja

Postępowanie zostało unieważnione.

Oferta sprzedaży wózka jezdniowego, podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia SMV LIFTTRUCK AB

data dodania ogłoszenia

05.05.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Oferuje do sprzedaży wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia SMV LIFTTRUCK AB

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

Informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 31.08.2020 do godziny 15:00.

data dodania ogłoszenia

28.09.2020

Informujemy – termin składanie ofert został wydłużony do dnia 15.10.2020 r. do godz. 15.00

data dodania ogłoszenia

21.05.2021

Informujemy  – postępowanie zostało zakończone.

Rok budowy 2004

Udźwig: 45 ton

Aktualny stan motogodzin: 17.264

UDT: aktualne badanie techniczne

Termin płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Minimalna kwota sprzedaży: 450 000,00 zł netto (możliwość przesłania wyceny rzeczoznawczy na wniosek Oferenta)

Możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z:

Pan Jerzy Stysz tel.  667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl

Pan Paweł Januszewski tel. 603 833 106 e-mail: p.januszewski@euterminal.pl

Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu należy składać w kopercie w sekretariacie spółki tj. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków w terminie do 05.06.2020 r. do godz. 15.00.

Informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 31.08.2020 do godziny 15:00.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

WO na www_06_2020

„Wykonanie usługi legalizacji przekaźników do SRK na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. – zgodnie z poniższym wykazem”

data dodania ogłoszenia

04.03.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 04_2021 o:

„wykonanie usługi legalizacji przekaźników do SRK na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. – zgodnie z poniższym wykazem”

Lp typ przekaźnika zestawienie ilościowe rok produkcji
1 ERE 113002 42 2020
2 ERE 113004 85 2020
3 ERE 113006 23 2020
4 ERF 24101 10 2020
5 JRF 21103 32 2020
6 JRF 21104 10 2020
7 JRF 22104 20 2020
8 JRF21105 21 2020
9 JRK 11112 1 2020
10 RK 12410 19 2020
Suma 263

 

 

 

Warunkiem koniecznym jest dostarczenie przez Dostawcę przekaźników zamiennych na czas legalizacji przekaźników w Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Formularz ofertowy wraz z dokumentami  należy przesłać w formacie PDF w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2020r. do godz. 14.00. na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy, (załącznik nr 2) – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

b) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

c) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

d) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,- wyłącznie w formacie PDF na e-mail

e) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne) –wyłącznie w formacie PDF na e-mail

f) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

6. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

7. Badanie i ocena ofert są niejawne.

8. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

9. Informacje ogólne dotyczące zamówieni/umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zamówienia/umowy:

a) termin płatności – 30/60 dni (do uzgodnienia)

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

10. Zamówienie/umowa zostanie podpisane niezwłocznie po wyborze Dostawcy.

11. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

12. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

13 Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy (wzór) WOZałączniknr1oswiadczenie

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór) WOZałącznik nr2formofertowy

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego WOZałączniknr3WYMAGANIABHPPRACANAES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego WOZałączniknr4REGULAMIN OBIEKTU ESkompletakt21012021

 

data dodania ogłoszenia

17.05.2020

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Aktualizacja opracowanego operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przewipożarowej miejsc magazynowania odpadów wytworzonych w instalacji, magazynowanych na terenie firmy EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O.

data dodania ogłoszenia

22.04.2020

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 16_2021 o:

AKTUALIZACJA  OPRACOWANEGO OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO ZAWIERAJĄCEGO WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW WYTWORZONYCH
W INSTALACJI, MAGAZYNOWANYCH NA TERENIE

FIRMY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. W SŁAWKOWIE

 

Zakres usługi obejmuje:

1. Zakres zadania obejmuje: aktualizacja opracowanego operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów wytworzonych w instalacji, magazynowanych na terenie firmy Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
w Sławkowie

2.Euroterminal Sławków Sp. z o.o. posiada stosowne decyzje w zakresie wytwarzania, zbierania i odzysku odpadów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia warunków przeciwpożarowych zawartych w ww. operacie z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, które następuje w drodze postanowienia.
4. Operat należy wykonać w formie papierowej (3 egzemplarze) oraz na elektronicznych nośnikach danych(CD-R) jako dokument tekstowy w wersji edytowalnej (2 egzemplarze).
5. Wykonawca  winien zapoznać się  z dokumentacją dostępną w spółce oraz dokonać wizji miejsc magazynowania odpadów w celu zapoznania się z warunkami związanymi z przedmiotem zamówienia, a także w celu pozyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
6. Wykonawca dokumentacji odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi.
7. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać wszystkie zmiany prawne zachodzące w trakcie wykonywania dokumentacji.

8.Wykonawca przed uzyskaniem stosownego postanowienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie winien uzgodnić operat w Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

Termin realizacji zamówienia – opracowanie operatu przeciwpożarowego wraz z uzyskaniem postanowienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie : 31.05.2021r.   

Operat powinien być wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620) lub osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy ( kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje – świadectwo, należy dołączyć jako załącznik do oferty). 

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Formularz ofertowy wraz z dokumentami  należy przesłać w formacie PDF w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2021r. do godz. 14.00. na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Katarzyna Klejnot  tel. 607-230-337 e-mail: bhp@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

* posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

* znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy, (załącznik nr 2) – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

b) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

c) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

d) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,- wyłącznie w formacie PDF na e-mail

e) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne) –wyłącznie w formacie PDF na e-mail

f) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

6. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

* zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

* nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

7. Badanie i ocena ofert są niejawne.

8. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

9. Informacje ogólne dotyczące zamówieni/umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zamówienia/umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

10. Zamówienie/umowa zostanie podpisane niezwłocznie po wyborze Dostawcy.

11. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

12. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

13. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy (wzór) WO_Załącznik_nr_1_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Dostawcy/Wykonawcy (wzór)  WO_Załącznik nr_2_form.ofertowy

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego  WO_Załącznik_nr_3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego  WO_Załącznik_nr_4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.01.04.2021(1)

  WO na www_16_2021

data dodania ogłoszenia 17.05.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Oferta na „budowa placu składowego na działce nr 1071/5 przy płycie na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. w ramach PROJEKTUJ i BUDUJ”

data dodania ogłoszenia

23.03.2020

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

  

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 11_2021 o:

budowa placu składowego na działce nr 1071/5 przy płycie na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. w ramach PROJEKTUJ i BUDUJ”

 

data dodania ogłoszenia

07.04.2021

Uprzejmie informujemy że termin składania ofert został wydłużony do 14.04.2021 do godziny 13:00.

data dodania ogłoszenia

07.05.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Dziękujemy za złożone oferty.

1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania określony jest w załączniku nr 6

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 

Formularz ofertowy wraz z dokumentacją należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1; 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 06.04.2021r. do godz. 13.00. Wszelkie zapytania należy kierować do: Krzysztof Górny tel. 607 464 052 k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Warunkiem koniecznym przed wysłaniem oferty jest wizja lokalna.

Termin wykonania w/w zakresu prac planowany (do uzgodnienia) w II kw. 2021r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres przedmiotu postępowania,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację przedmiotu postępowania (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Wykonawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego przedmiotu postępowania,
 • w szczególności Wykonawca zobowiązany jest:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego przedmiotu postępowania za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym przedmiot postępowania,

b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania,

4. Waluta:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu postępowania będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wymagania podstawowe:

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) konieczna jest wizja lokalna

c) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

d) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

e) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Wykonawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania
i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione
w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

Zawartość oferty – kompletna oferta powinna zawierać:

a) formularz ofertowy wraz z potwierdzeniem wizji w terenie

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

c) do oferty należy dołączyć KOSZTORYS wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

d) do oferty należy dołączyć WARUNKI GWARANCJI

e) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

f) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

g) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

h) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Wykonawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej /telefonu komórkowego  na dane  wymienione w pkt. 2.

Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Wykonawcy,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe
z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Tryb badania i oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni
z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
a także warunków realizacji przedmiotu postępowania.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności za faktury – 60 dni od daty otrzymania

b) okres gwarancji – 60 miesięcy

c) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe
w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wyboru żadnej oferty

Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

13. Wykaz załączników do postępowania:

Zakres podstawowych oczekiwań postępowania

Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – Umowa – wzór  WO_Załącznik nr 2 ES_umowa roboty remont._jako WZOR

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego WO_Załącznik_nr_3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego WO_Załącznik_nr_4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21.01.2021;

Załącznik nr 5 – FORMULARZ OFERTOWY, POTWIERDZENIE z WIZJI (wzór) WO_Załącznik nr 5_FORMULARZ OFERTOWY;  WO_Załącznik nr 5_POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

Załącznik nr 6 – zakres postępowania WO_Załącznik nr 6 plac przy klamrówce; WO_Załącznik nr 6 – plac składowy przy płycie klamrowej

WO na www_11_2021

„Remont nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w lokalizacji: - lokalizacja: działki nr 213/61 oraz 1071/14, obejmującego drogę wjazdową do nastawni CSR-1 obejmujący główny ciąg komunikacyjny na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

17.03.2020

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

  

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

 1. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 09_2021 o:

remont nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w lokalizacji:

– lokalizacja: działki nr 213/61 oraz 1071/14, obejmującego drogę wjazdową do nastawni CSR-1 obejmujący główny ciąg komunikacyjny na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

07.05.2020

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Dziękujemy za złożone oferty.

 1.Zakres podstawowych oczekiwań postępowania określony jest w załączniku poniżej.

  2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 Formularz ofertowy wraz z dokumentacją należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1; 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021r. do godz. 13.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

         Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Warunkiem koniecznym przed wysłaniem oferty jest wizja lokalna.

 Termin wykonania w/w zakresu prac planowany (do uzgodnienia) w II kw. 2021r.

 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

      a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres przedmiotu postępowania,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację przedmiotu postępowania (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Wykonawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego przedmiotu postępowania,
 • w szczególności Wykonawca zobowiązany jest:

          – posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego przedmiotu postępowania za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej                      działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym przedmiot postępowania,

    b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący                 jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

    c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

    d) brak spełnienia lub wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania,

4. Waluta:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu postępowania będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wymagania podstawowe:

 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. konieczna jest wizja lokalna
 3. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 4. upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio
  z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
  (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 5. wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Forma oferty:

 1. oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
  z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Wykonawca,
 2. oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 3. wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania
  i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 4. dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione
  w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

Zawartość oferty – kompletna oferta powinna zawierać:

 1. formularz ofertowy wraz z potwierdzeniem wizji w terenie
 2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,
 3. do oferty należy dołączyć KOSZTORYS wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym
 4. do oferty należy dołączyć WARUNKI GWARANCJI
 5. odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,
 6. stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,
 7. referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),
 8. kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Wykonawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej /telefonu komórkowego  na dane  wymienione w pkt. 2.

Zmiany w treści w/w postępowania:

 1. Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,
 2. modyfikacje są wiążące dla Wykonawcy,
 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe
  z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Tryb badania i oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji przedmiotu postępowania.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 1. termin płatności za faktury – 60 dni od daty otrzymania
 2. okres gwarancji – 60 miesięcy
 3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe
  w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wyboru żadnej oferty

Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

13. Wykaz załączników do postępowania:

Zakres podstawowych oczekiwań postępowania Podstawowy zakres postępowania przejazd kat. A obok CSR 1_DFM

Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – Umowa – wzór WO_Załącznik_nr_2_umowa_wzór

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego WO_Załącznik_nr_3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego WO_Załącznik_nr_4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21.01.2021

FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY,

POTWIERDZENIE z WIZJI (wzór) POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie „PROJEKTUJ i BUDUJ”: „parking dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. – parking przed budynkiem głównym.

data dodania ogłoszenia

15.10.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 23_2020 o:

wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie „PROJEKTUJ i BUDUJ”:

„parking dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – parking przed budynkiem głównym (administracyjnym)

data dodania ogłoszenia

10.11.2020

Uprzejmie informujemy że termin składania ofert został wydłużony do 30.11.2020 do godz. 13.00.

data dodania ogłoszenia

20.11.2020

Dodatkowe informacje do postępowania.

Dodatkowe informacje post. ES

Mapa parkingu

mapa parking sam.os.

 

data dodania ogłoszenia

07.05.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Dziękujemy za przesłane oferty.

1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

a) przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie „PROJEKTUJ i BUDUJ”:

„parking dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – parking przed budynkiem głównym (administracyjnym)

Zadanie inwestycyjne obejmuje przede wszystkim:

– kompleksową dokumentację;

– utwardzenie nawierzchni parkingu;

– wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych;

– montaż szlabanu (bramek) na czytnik kart RFDI;

– wykonanie pozostałej infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, kanalizacja, monitoring itp.)

Termin wykonania zadania inwestycyjnego listopad 2020r./I kw. 2021r.

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę wraz z dokumentacją należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków ul. Groniec 1 w nieprzekraczalnym terminie 10.11.2020r. do godz. 13.00.

Termin składania ofert został wydłużony do 30.11.2020 do godz. 13.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztofa Górnego na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

5. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej

c) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

d) oferta musi być ważna do 31.03.2021r.

e) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

f) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

g) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy wraz z określonymi warunkami z wzoru umowy

b) harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego

c) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

d) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

e) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

f) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

g) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

7. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

10. Badanie i ocena ofert są niejawne.

11. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

12. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

13. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy   WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(1)

Załącznik nr 2 – umowa WO_Załącznik_nr_2_do_WO_umowa_PDF

Załącznik nr 4 – wymagania BHP WO_Załącznik_nr_4_do WO_wym.bhp ,

Załącznik nr 5 – regulamin obiektu WO_Załącznik_nr_2_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21.09.2020

WO na www_23_2020

„Aktualizacja Regulaminu Technicznego Stacji Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

08.03.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 

REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 05_2021 o:

 

„aktualizację Regulaminu Technicznego Stacji Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

 

Zakres usługi obejmuje:

– aktualizację zapisów w Regulaminie pod kątem obecnie obowiązujących przepisów

– wprowadzenia na nowo wszystkich torów kolejowych wraz z nowym schematem Stacji

 

– uzupełnienie o nowe pomiary długości i pochyłości torów kolejowych

 

Warunkiem koniecznym jest wizja w Euroterminal Sławków Sp. z o.o., dokumentacja techniczna do wglądu.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Formularz ofertowy wraz z dokumentami  należy przesłać w formacie PDF w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2021r. do godz. 14.00. na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Janusz Ubik  tel. 693 230 628 e-mail: j.ubik@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

     1. Wymagania podstawowe:

         a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

         b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

         c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do               oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika                                 umocowanie do podpisania oferty.

         d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

          e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    2. Forma oferty:

         a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

         b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

         c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

         d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

         e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

   3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

         a) formularz ofertowy, (załącznik nr 2) – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

         b) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

         c) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

         d) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,- wyłącznie w formacie PDF na e-mail

         e) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne) –wyłącznie w formacie PDF na e-mail

         f) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

     1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

         Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zmiany w treści w/w postępowania:
  a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,
  b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,
  c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

 1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

6. Tryb badania i oceny ofert

      1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

7. Badanie i ocena ofert są niejawne.

8. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

9. Informacje ogólne dotyczące zamówieni/umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zamówienia/umowy:

       a) termin płatności – 60 dni
b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi  odpowiedzialność.

10. Zamówienie/umowa zostanie podpisane niezwłocznie po wyborze Dostawcy.

11. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

12. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

 13. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy (wzór) WO_Załącznik_nr_1_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Dostawcy/Wykonawcy (wzór) WO_Załącznik nr_2_form.ofertowy

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego WO_Załącznik_nr_3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego WO_Załącznik_nr_4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21.01.2021

data dodania ogłoszenia

04.05.2020

Uprzejmie informujemy że podstępowanie zostało zakończone.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

Wykonanie projektu budowalno-wykonawczego tj. zaprojektowanie zbiornika ppoż. oraz zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci na terenie Euroterminalu Sławków Sp. z o.o.

data dodania ogłoszenia

04.03.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE wg

 

REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 03_2021 o:

„wykonanie projektu budowalno-wykonawczego tj. zaprojektowanie zbiornika ppoż. oraz zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci na terenie Euroterminalu Sławków Sp. z o.o. „ w tym :

 • zbiornika ppoż. wolnostojącego, ocieplonego z podgrzewaniem na wypadek znacznego spadku temperatury,
 • układu pompowego zapewniającego ciśnienie 6,0 bar dla układu ppoż. dla dwóch równocześnie działających hydrantów ppoż. przy wydajności 15,0 l/s każdy w najbardziej oddalonym punkcie sieci ppoż.,
 • umieszczenie układu pompowego w kontenerze z podręcznym magazynkiem,
 • rozważenie miejsca doprowadzenie wody do dwóch punktów na sieci ppoż. zgodnie z planem sytuacyjnym (załącznik nr 5),
 • przeanalizowanie sposób zasilania zbiornika ppoż., oraz miejsca włączenia przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i rozprowadzenie wody do sieci ppoż.,
 • wykonanie obliczeń dla ciśnienia roboczego 6,0 bar w najbardziej oddalonym punkcie sieci zakładając, że docelowo sieć o mniejszych średnicach zostanie wymieniona na średnicę Dn200 oraz wykonana zostanie nowa sieć wodociągowa Dn200 w miejscach jeszcze nie posiadających sieci wodociągowej
 • projekt winien zawierać oświadczenie projektanta o zapewnieniu, że zaprojektowany układ zbiornika ppoż. wraz z zestawem pompowym zapewni wydajność 15,0 l/s dwóch hydrantów znajdujących się obok na okres docelowy po rozbudowie sieci wodociągowej
 • projekt należy złożyć w odpowiednim urzędzie i uzyskać pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy Zamawiającemu złożyć:

 • projekt  budowlano – wykonawczy w 4-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formacie, [*.dwg. *.doc i *.pdf]
 • kosztorys inwestorski w wersji papierowej w 1 egzemplarzu i przedmiary robót w 4-ch egzemplarzach kosztorys inwestorski i przedmiary robót oraz w Normie [*.ath i *.pdf]
 • specyfikacja techniczna wykonania robót w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oaz w formacie [*.doc i *.pdf]

Wykonawca projektu złoży oświadczenie o gotowości do odpowiedzi na pytania Wykonawców w procesie wyboru na realizację przedmiotu projektu oraz podjęciu się nadzoru autorskiego.

data dodania ogłoszenia

19.03.2020

Uprzejmie informujemy – postępowanie zostało wydłużone do 31.03.2021r.

data dodania ogłoszenia

23.03.2020

Uprzejmie informujemy – postepowanie zostało unieważnione.

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Formularz ofertowy wraz z dokumentami  należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 SŁAWKÓW
w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2020r. do godz. 13.00.

Uwaga!

Dokumenty z pkt. 4 ppkt. 3 c,d,e,f można przesłać wyłącznie w formacie PDF na e-mail zakupy@euterminal.pl

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) konieczność wykonania wizji lokalnej,

c) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

d) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

e) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

f) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy, (załącznik nr 2)

b) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1

c) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

d) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,- wyłącznie w formacie PDF na e-mail

e) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne) –wyłącznie w formacie PDF na e-mail

f) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę – wyłącznie w formacie PDF na e-mail

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

6. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

7. Badanie i ocena ofert są niejawne.

8.Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

9. Informacje ogólne dotyczące zamówieni/umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zamówienia/umowy:

a) termin płatności – 30/60 dni (do uzgodnienia)

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

10. Zamówienie/umowa zostanie podpisane niezwłocznie po wyborze Dostawcy.

11. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

12. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

13. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy (wzór) WO_Załącznik_nr_1_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór) WO_Załącznik nr_2_form.ofertowy

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego WO_Załącznik_nr_3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego WO_Załącznik_nr_4_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt21012021

Załącznik nr 5 – plan sytuacyjny WO_Załącznik _nr_5_LOKALIZACJA ZBIORNIKA plac sytuacyjny

 

Oferta na wykonanie zadania inwestycyjnego: „przebudowa placu betonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

data dodania ogłoszenia

23.12.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 28_2020 o:

wykonanie zadania inwestycyjnego:

„przebudowa placu betonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

data dodania ogłoszenia

18.03.2021

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało unieważnione.

 

1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:

– wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz decyzji niezbędnych do wykonania zadania

– utwardzenie nawierzchni placu ( częściowo w technologii betonowej – podbudowa z kruszywa, stabilizacja podłoża, beton podkładowy, beton dyblowany nawierzchniowy , powierzchnia szczotkowana, wykonanie zgodnie z projektem szczelin dylatacyjnych oraz cięcia nawierzchni ) zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu na działkach, utwardzenie placu musi zostać wykonane dla poruszania się pojazdów o masie 140 ton oraz z zachowaniem przekrojów pozwalających na składowanie kontenerów o długości do 24 metrów na wysokość do 12 metrów.

– wykonanie makro i mikro niwelacji terenu oraz uporządkowanie terenu budowy  przed rozpoczęciem prac

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

– posiadania wiedzy i doświadczenia – Projektant Wykonawcy/Dostawcy,

– Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Dostawca/Wykonawca wykaże, że Projektant będący w jego dyzpozycji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze projektowej stanowiącej część przedmiotu zamówienia i załączy dokument/projekt potwierdzający, że usługa ta została wykonana.

Pod pojęciem „usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia”, Zamawiający rozumie wykonanie projektu budowlanego budowy, przebudowy lub projektu technologicznego w zakresie budowy nawierzchni zaprojektowanej lub opracowanej w technologii betonu cementowego nawierzchniowego dyblowanego układanego maszynowo.

Powierzchnia nawierzchni lotniskowej/drogowej/parkingowej w przedmiotowym projekcie budowlanym/technologicznym powinna wynosić co najmniej 10 000 m2.

– Projektant w specjalności drogowej (minimum 1 osoba) posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w specjalności drogowej, w tym wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego lub technologicznego dotyczącego budowy nawierzchni z betonu cementowego nawierzchniowego dyblowanego o powierzchni co najmniej 10 000 m2 ,

UWAGA:

– W przypadku przebudowy, nie może to być projekt związany wyłącznie z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni lotniskowej/drogowej/parkingowej poprzez wykonanie nakładki na górną warstwę takiej nawierzchni.

– Zdolność techniczna lub zawodowa – Wykonawca/ Dostawca :

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

– dwie roboty budowlane polegającą na budowie nowej nawierzchni lotniskowej/drogowej/parkingowej w technologii betonu cementowego nawierzchniowego dyblowanego układanego maszynowo o powierzchni co najmniej 10.000 m²;

– Pojęcie budowy lub przebudowy należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018  , poz.1202 z późn. zm.).

– Powyższe roboty budowlane muszą zostać potwierdzone dowodami, że zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, takimi jak:

–  Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu) posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące zarządzanie kontraktami na roboty budowlane jako Kierownik Kontraktu (lub równoważne stanowisko) lub Kierownik budowy oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w reprezentowaniu Wykonawcy względem Inwestora (Zamawiającego);

Kierownik Budowy posiadający:

a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, w tym co najmniej przy dwóch robotach budowlanych polegających na budowie nowej płaszczyzny otwartej o nawierzchni z betonu cementowego nawierzchniowego dyblowanego maszynowo .

Pod pojęciem płaszczyzny otwartej należy rozumieć nawierzchnię przeznaczoną dla ruchu kołowego lub ruchu statków powietrznych.

b) Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub na podstawie:

c) wcześniej obowiązujących przepisów – art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (t.j.  U. z 2018  r., poz.1202 z późn. zm.) i/lub

d) ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) i/lub

e) ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

f) Na Wykonawcy/Dostawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

g) Posiada wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

h) Posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

i)  jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

j) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

k) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Wymagania podstawowe:

każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej,

oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty:

oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

Zmiany w treści w/w postępowania:

Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do siedziby spółki do sekretariatu ul. Groniec 1, 41-260 Sławków  w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2020r. do godz. 12.00

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Tryb badania i oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

Badanie i ocena ofert są niejawne.

Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

termin płatności –60 dni

gwarancja 60 miesięcy

Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – umowa projekt (do wglądu)

Załącznik nr 3 – Plan zagospodarowania terenu (do wglądu)

Załącznik nr 4 – badania geologiczne terenu (do wglądu – plac składowy przy płycie klamrowej działka nr 1071/5 w Sławkowie)

 

Informacja dotycząca zmiany terminu porównania ofert

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19, w tym również członków zespołu do przeprowadzenia czynności w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy usług porządkowych i ochrony mienia w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. informujemy, że wskazany w ogłoszeniu termin porównania ofert, upływający w dniu 03.11.2020 r. zostaje przedłużony do dnia 24.11.2020 r.

Ofert w zakresie wykonania pomiarów układu torowego na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

data dodania ogłoszenia

30.09.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert w zakresie wykonania pomiarów układu torowego na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. 41-260 Sławków, Groniec 1 – postępowanie 21_2020

data dodania ogłoszenia

22.12.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

Specyfikacja ogólna:

 1. pomiary wysokości całego układu torowego ( zakładana gęstość pomiaru co ok 10 m.) – pomiar całego układu torowego w Spółce tj. torów normalnych jak i szerokich o łącznej długości ok. 40 km.
 2. sporządzenie profili przebiegu dla każdego toru
 3. po uzgodnieniu z Zamawiającym wartości uśrednionych pochylników wprowadzenie na mapy schematyczne stacji
 4. wydruki 5 egzemplarzy map schematycznych stacji
 5. forma płatności – przelew 30 dni
 6. termin realizacji – 21 dni od daty zamówienia

 

Dodatkowych informacji można uzyskać:

Adam Kuczek tel.   695 746 712  e-mail: a.kuczek@euterminal.pl

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl

Oferty zawierające proponowaną ofertę zakupu, cenę zakupu, termin dostawy należy składać
w zamkniętej kopercie do sekretariatu spółki lub pocztą na adres 41-260 Sławków
ul. Groniec 1
 w nieprzekraczalnym terminie do 07.10.2020 r. do godz. 14.00.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

Załączniki:

Regulamin obiektu  regulamin obiektu_21092020r

Wymogi BHP WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

Oferta na wykonanie robót remontowych w zakresie infrastruktury kolejowej – tj. dostawa i wymiana rozjazdu normalnotorowego podwójnego na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

data dodania ogłoszenia

16.10.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 26_2020 o:

„wykonanie robót remontowych w zakresie infrastruktury kolejowej – tj. dostawa i wymiana rozjazdu  normalnotorowego podwójnego na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków”

 

17.12.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

 •  dostawa i wymiana na nowy rozjazd normalnotorowy podwójnego ( tzw. anglik) wraz doborem podrozjazdnic
 • R 190 1:9 S49 RKTD, iglice łubkowane, system rolek podiglicowych
 • wymiana szyn przed i za rozjazdem
 • wymiana doboru podrozjazdnic – drewno twarde
 • wymiana nawierzchni wraz z podbiciem mechanicznym
 • geodezyjne ustawienie punktu środkowego RKTD
 • utylizacja starego drewna
 • tłuczeń  pozostaje na terenie spółki
 • stal i złom pozostaje na terenie spółki

 2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2020r. do godz. 13.00.

 Wszelkie zapytania należy kierować do:

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Paweł Januszewski tel. 603 833 106 e-mail p.januszewski@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Warunkiem koniecznym przed wysłaniem oferty jest wizja lokalna.

3. Termin realizacji:

Umowa na wykonanie robót zostanie podpisana w terminie 15 (lub do uzgodnienia) dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 Termin wykonania w/w zakresu prac do uzgodnienia w IV kw. 2020 (uzależniony od warunków atmosferycznych).

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres przedmiotu postępowania,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację przedmiotu postępowania (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Wykonawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego przedmiotu postępowania,

w szczególności Wykonawca zobowiązany jest:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego przedmiotu postępowania za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym przedmiot postępowania,

b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania,

5. Waluta:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu postępowania będą dokonywane w PLN.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wymagania podstawowe:

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Wykonawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania
i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione
w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

Zawartość oferty – kompletna oferta powinna zawierać:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy,

c) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

d) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

e) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

f) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Wykonawcę,

7. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy  wymienione w pkt. 2.

Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Wykonawcy,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe
z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

8. Tryb badania i oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

9. Badanie i ocena ofert są niejawne.

10. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
a także warunków realizacji przedmiotu postępowania.

11. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe
w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

12. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

13. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wyboru żadnej oferty

Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(1)

Załącznik nr 2 – Umowa – wzór WO_Załącznik_nr_2_umowa_wzór_PDF

Załącznik nr 3 – wymagania BHP WO_Załącznik_nr_4_do WO_wym.bhp

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu  WO_Załącznik_nr_3_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21092020

WO na www_26_2020

Poniżej pytanie i odpowiedzi na często zadawane pytania TECHNICZNE:

 1. Czy w ramach Zadania należy dokonać wymiany subwarstwy z tłucznia? Jeśli tak, to na jakiej grubości pod podkładem/podrozjazdnicą.

Tak – do grubości ok. 20cm

 1. Na jakiej długości należy wymienić szyny za i przed rozjazdem? Czy należy również wymienić podkłady oraz tłuczeń pod tymi szynami?

szyny są w odcinkach ok. 15m – 3 tory oraz 1 tor 30m;

Tak do wymiany będą wskazane podkłady przez Zamawiającego – podkłady będą dostarczone przez Zamawiającego;

Tak należy ująć tłuczeń pod szynami i podbicie toru.

 1. Jakie drewno twarde należy zastosować – dąb czy buk?

Zarówno dąb i buk są dopuszczalne

 1. Prosimy o informację czy dobory podrozjazdnic pod nowy rozjazd mają być od styku do styku (wersja przemysłowa), czy należy wymienić podrozjazdnice również za i przed rozjazdem (wersja inwestycyjna)?

Euroterminal jest stacją kolejową i zarządcą Infrastruktury, więc wymagania są zgodne z tymi jak dla pozostałych Zarządców w tym PLK.

 1. Prosimy o informację czy wymieniany rozjazd ma być wyposażony w zamki zwrotnicowe?

NIE

 1. Prosimy o przekazanie planu sytuacyjnego uwzględniającego wymieniany rozjazd.

Na chwilę obecną nie udostępniliśmy żadnego planu sytuacyjnego, a rozmieszczenie prac weryfikowane jest w trakcie wizji lokalnej.

 1. Prosimy o informację czy elementy rozjazdów oraz szyny za i przed mają być łączone za pomocą łubków, czy spawów?

Łubkowane

 1. Jeśli szyny mają być łączone za pomocą łubków, prosimy o informację czy mają to być styki wiszące czy podparte?

Podparte

Ogłoszenie na dostawę oleju napędowego do 2 zbiorników oraz dzierżawa zbiorników z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA lub zakup na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 22_2020 o:

„dostawa oleju napędowego do 2 zbiorników o pojemności 5000 litrów na olej napędowy oraz dzierżawa 2 zbiorników z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA lub zakup 2 zbiorników z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA  na olej napędowy na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

 

17.12.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

27.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało wydłużone do 30.11.2020 do godz 14:00.

 

Podstawowy zakres:

– dostawa oleju napędowego (wariant letni/zimowy) do  2 zbiorników o pojemności 5000 litrów zlokalizowanych na terenie spółki (cena netto za litr)

– średnia ilość rocznych dostaw oleju napędowego  ok. 300 tys. litrów

– dzierżawa 2 zbiorników lub zakup 2 zbiorników na olej napędowy o pojemności 5000 litrów (lub więcej) – cena netto za dzierżawę 1 zbiornika na m-c lub cena netto zakupu 1 zbiornika

 

Podstawowy zakres dotyczący zbiorników:

 • Zbiorniki na olej napędowy wyposażone w system zarządzania
 • Pojemność min. 5000 litrów
 • Odpowietrzniki
 • Elektroniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem
 •  Ultradźwiękowy wskaźnik poziomu paliwa
 • Czujnik przecieku między płaszczami
 • Wąż ssawny z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym
 • Pistolet automatyczny
 • Pompa paliwa 72 l/min (wariant)
 • Cyfrowy licznik paliwa
 • Filtr paliwa
 • Wąż dystrybucyjny 6 m
 • Czujnik temperatury paliwa
 • Czujnik temperatury powietrza
 • Czujnik otwarcia drzwi
 • Kamera full HD zamontowana na zbiorniku
 • 2 letnia gwarancja (minimum)
 • Wykonane są wytrzymałego materiału zgodnego z normami pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego
 • Odporne na deszcz, promienie UV, niskie temperatury oraz inne warunki atmosferyczne
 • Odporne na uszkodzenia mechaniczne
 • Identyfikacja użytkownika za pomocą kart zbliżeniowych (GPS w sprzętach)
 • Identyfikacja pojazdu lub maszyny za pomocą klucza
 • Odczyt przebiegu kilometrów lub motogodzin
 • Weryfikacja podanego przebiegu
 • Możliwość wyłączenia wskazania poboru paliwa

 

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie do uzgodnienia od  dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę

f) inne dokumenty zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (koncesje, zezwolenia itp)

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2020r. do godz. 14.00. Termin wydłużono do 30.11.2020 do godz. 14:00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

 Paweł Januszewski tel. 603 833 106 e-mail: p.januszewski@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – przelew 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Pozostałe warunki umowy do uzgodnienia po wyborze Dostawcy.

13. Umowa zostanie podpisana na czas określony/nieokreślony (do uzgodnienia)

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – regulamin obiektu  WO_Załącznik_nr_2_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21.09.2020

Załącznik nr 3 – wymagania BHP  WO_Załącznik_nr 3_WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO na www_22_2020

 

Oferta na dostawę energii elektrycznej do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.

data dodania ogłoszenia

16.10.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 26_2020 o:

„dostawa energii elektrycznej do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.”

data dodania ogłoszenia

16.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Podstawowy zakres:

– dostawa energii elektrycznej do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.

– szacowane roczne zużycie 2475037 kwh

– średnie miesięczne zużycie wg szczytów:

szczyt przedpołudniowy  ok 45,27 mwh

szczyt popołudniowy 33,44 mwh

pozostałe godziny 127,80 mwh

dwa przyłączą energii elektrycznej

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie do uzgodnienia od  dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2020r. do godz. 14.00.

 Wszelkie zapytania należy kierować do:

 Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę

f) inne dokumenty zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (koncesje, zezwolenia itp)

g) oferta ważna na 2021r.

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – przelew 14/30 dni (do uzgodnienia)

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Pozostałe warunki umowy do uzgodnienia po wyborze Dostawcy.

13. Umowa zostanie podpisana na czas określony (na 2021r.)

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(2)

Załącznik nr 2 – wymagania BHP  WO_Załącznik_nr_2_wym.bhp

Załącznik nr 3 – regulamin obiektu  WO_Załącznik_nr_3_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt.21092020

WO na www_24_2020 

 

Oferta na dostawę gazu ziemnego do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.

data dodania ogłoszenia

16.10.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 26_2020 o:

„dostawa gazu ziemnego do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.”

 Podstawowy zakres:

 – dostawa gazu ziemnego do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na 2021r.

 szacowane roczne zużycie 175013 m3

data dodania ogłoszenia

03.12.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie do uzgodnienia od  dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2020r. do godz. 14.00.

 Wszelkie zapytania należy kierować do:

 Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę

f) inne dokumenty zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (koncesje, zezwolenia itp)

g) oferta ważna na 2021r.

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – przelew 14/30 dni (do uzgodnienia)

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Pozostałe warunki umowy do uzgodnienia po wyborze Dostawcy.

13. Umowa zostanie podpisana na czas określony (na 2021r.)

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy  WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(1)

Załącznik nr 2 – wymagania BHP  WO_Załącznik_nr_2_wym.bhp(1)

Załącznik nr 3 – regulamin obiektu  WO_Załącznik_nr_3_REGULAMIN OBIEKTU ES_komplet_akt21092020 

WO na www_25_2020

 

Ogłoszenie dotyczące świadczenia usług porządkowych i ochrony mienia w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A.

GRUPA CZH S.A.
z siedzibą w Katowicach (40-955), przy ul. Lompy 14, tel. 32 7313338
ogłasza

KONKURS OFERT

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA, OCHRONY W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH:

 

1. Budynek biurowy wraz z przyległym terenem zewnętrznym w Katowicach (40-955) przy ul. Lompy 14.
2. Obiekty w Sławkowie (41-260), przy ul. Groniec 1.
3. Obiekty w Sławkowie (41-260), przy ul. Groniec 1a.
4. Obiekty w Katowicach (40-833), przy ul. Obroki 130.
5. Obiekty w Katowicach (40-860), przy ul. Gliwickiej 234.

Data dodania ogłoszenia.

03.12.2020

Informujemy że postępeowanie zostało zakończone.

I. PRZEDMIOT KONKURSU

1) Przedmiotem konkursu ofert jest świadczenie usług w zakresie:

a) sprzątania pomieszczeń wraz z terenem przyległym we wszystkich lokalizacjach,
b) całodobowej ochrony obiektów wraz z parkingami przylegającymi do budynków i terenem przynależnym,
w tym obsługi portierni we wszystkich lokalizacjach,
c) wywozu i utylizacji odpadów przy obiektach w Katowicach, ul. Obroki 130 i ul. Gliwickiej 234,
d) utrzymania zimowego terenów we wszystkich lokalizacjach,
e) obsługi wag samochodowych w obiektach w Sławkowie przy ul. Groniec 1 oraz 1a.

2) Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. możliwość składania ofert z podziałem na usługi – sprzątania lub
ochrony, przy czym oferta dotyczyć powinna wszystkich wykazanych obiektów.

3) Wymagana konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej.

4) Szczegółowa specyfikacja warunków przystąpienia do konkursu na stronach internetowych:

a) www.czh.pl – Budynek biurowy wraz z przyległym terenem zewnętrznym w Katowicach, przy ul. Lompy 14,
b) www.euterminal.pl – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1,
c) www.tpsm.pl – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1a,
d) www.obroki.pl – Obiekty w Katowicach, przy ul. Obroki 130 i obiekty w Katowicach przy ul. Gliwickiej 234,

oraz do wglądu w Dziale Majątku Grupa CZH S.A. tel. 32 7313338, pod adresem: 40-955 Katowice, ul. Lompy 14. Komplet całości dokumentów umieszczony na wszystkich stronach internetowych wskazanych w pkt.4.

II. WYMAGANIA OFERTY

1) OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

a) Imię, nazwisko i adres oferenta w przypadku osoby fizycznej potwierdzone odpisem z dowodu osobistego nazwę firmy, siedzibę, nr NIP oraz formę prawną, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru, sporządzonym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty, referencje,
b) proponowaną cenę usług netto zgodnie ze specyfikacją usług sprzątania i ochrony,
c) proponowany termin płatności zgodny ze specyfikacją,
d) inne informacje i dokumenty przewidziane w specyfikacji.

2) Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie do dnia 23.10.2020 r. do godz. 15 ºº na adres GRUPA CZH S.A. ul. Lompy 14, kod 40-955 Katowice, pok. 307, III piętro z adnotacją na kopercie „Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sprzątania i ochrony mienia wybranych spółek Grupy Kapitałowej CZH S.A.” i w ciągu 20 dni od upływu powyższego terminu, Oferent pozostaje związany swoją ofertą.

3) Porównanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po upływie termin ich składania w siedzibie ogłaszającego.

4) Wybór oferty następuje w wyniku swobodnego uznania przez ogłaszającego.

5) W terminie 20 dni po dokonaniu wyboru ofert, z wybranym wykonawcą podpisane zostaną umowy na świadczenie usług. Umowy zawarte będą z poszczególnymi Spółkami.

III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1) Informację o świadczeniu usług na poszczególnych obiektach uzyskać można u osób podanych w specyfikacjach.

2) Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny lub zawarcia umowy na jeden z wybranych obiektów z pominięciem pozostałych obiektów.

3) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.
4) Ogłaszający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.
5) Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Załączniki :

1. Zakres prac – Budynek biurowy wraz z przyległym terenem zewnętrznym w Katowicach, przy ul. Lompy 14

2. Zakres prac – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1

3. Zakres prac – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1a

4. Zakres prac – Obiekty w Katowicach, przy ul. Obroki 130 i obiekty w Katowicach przy ul. Gliwickiej 234

"Oferta zakupu i dostawy wozu kontenerowego do siedziby spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. 41-260 Sławków, Groniec 1"

data dodania ogłoszenia

06.08.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert zakupu i dostawy wozu kontenerowego do siedziby spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. 41-260 Sławków, Groniec 1 – postępowanie 20_2020

 

data dodania ogłoszenia

26.08.2020

Termin składania ofert zostaje wydłużony do 4 września 2020 roku do godziny 15:00.

Specyfikacja ogólna:

Udźwig 45000kg

-Max wysokość podnoszenia 18000mm

-Max wysięg 8800mm

-Spreader do kontenerów 20-40 stopowych

-Przeciwwaga

-Podpory hydrauliczne 

-Spreader z tzw łapami (możliwość podnoszenia kontenerów plandekowych)

-Układ centralnego smarowania 

Doposażenie (do uzgodnienia)

Warunki i zapisy umowy zakupu (do uzgodnienia)

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Dodatkowych informacji można uzyskać:

Paweł Januszewski tel. 603 833 106 e-mail: p.januszewski@euterminal.pl

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl

Oferty zawierające proponowaną ofertę zakupu, cenę zakupu, termin dostawy należy składać
w kopercie do sekretariatu spółki lub pocztą na adres 41-260 Sławków
ul. Groniec 1
 w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2020 r. do godz. 14.00.

Termin składania ofert zostaje wydłużony do 4 września 2020 roku do godziny 15:00

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_20_2020

odpowiedzi na pytania do ogłoszenia

Oferta sprzedaży ładowarki hydraulicznej Łe-34 - niesprawna

data dodania ogłoszenia

23.07.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 10_2020 o:

sprzedaż ładowarka hydrauliczna Łe-34 – niesprawna

 

 

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

A/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

B/ każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej

C/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

D/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

E/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

F/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

A/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

B/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

C/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

D/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

E/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

4. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1/ Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2/ Zmiany w treści w/w postępowania:

A/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

B/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

C/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

5. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu spółki tj. 41-260 Sławków, ul. Groniec 1,
w terminie 06.08.2020r.do godziny 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztofa Zająca e-mail: k.zajac@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl, tel. 601 468 406.

6. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

A/ termin płatności – przedpłata

B/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – umowa

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Spółka zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_10_2020

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_umowa_PDF

Informacja

Postępowanie zostało unieważnione.

 

 

„Przygotowanie koncepcji instalacji hydrantowej zewnętrznej na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o i Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 19_2020 o:

„przygotowanie koncepcji instalacji hydrantowej zewnętrznej  na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o i Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.”

 

27.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Wymagania ofertowe (podstawowe):

 – przygotowanie koncepcji  instalacji hydrantowej zewnętrznej  na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o i Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o. – obszar ok. 100 ha

na podstawie aktualnie istniejącej sieci hydrantowej

-koncepcja powinna być podzielona na etapy

konieczna wizja lokalna

-do wglądu w firmie dokumenty tj. Operat ppoż. oraz Audyt ppoż.

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.

W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków

(równocześnie na e-mail: info@euterminal.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2020r. do godz. 14.00.

 

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

 

 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 2 – regulamin obiektu

Załącznik nr 3 – wymagania BHP

Załącznik nr 4 – wzór umowy (wraz z podstawowym zakresem prac)

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF

WO na www_19_2020

WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

 

Oferta zakupu samochodu dostawczego typu FURGON

data dodania ogłoszenia

10.07.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert zakupu samochodu dostawczego typu FURGON – postępowanie 10.07.2020

data dodania ogłoszenia

27.07.2020

Informujemy – termin składanie ofert został wydłużony do dnia 04.08.2020 r. do godz. 12.00

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Specyfikacja ogólna:

– samochód dostawczy typu furgon (DMC 3,5t)

– konstrukcja na ramie (dopuszczalna półrama)

– podwójna kabina osobowa na min 5 osób tzw. brygadówka

– napęd na tylna oś lub 4×4

– przestrzeń ładunkowa umożliwiająca przewóz przedmiotów do długości 300 cm oraz swobodne wyprostowanie pracownika w środku

– podłoga w części ładunkowe wyłożona płytą antypoślizgową

– ściany przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytą lub innym materiałem

– oświetlenie robocze w przestrzeni ładunkowej

– hak holowniczy do przyczepy

Podstawowe wymagania – wyposażenie:

– wspomaganie kierownicy

– elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka

– elektrycznie sterowane szyby przednie

– radio

– klimatyzacja

– dywaniki

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Dodatkowych informacji można uzyskać u Pana Jerzy Stysz tel. 667 080 235
e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Oferty zawierające proponowaną ofertę zakupu, cenę zakupu, termin dostawy należy składać w kopercie z napisem „Postępowanie FURGON” do sekretariatu spółki lub pocztą na adres 41-260 Sławków ul. Groniec 1  w nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2020 r. do godz. 12.00. Termin składanie ofert został wydłużony do dnia 04.08.2020 r. do godz. 12.00

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

„Naprawa (wymiana) poszycia dachowego na budynku elektryków znajdującym się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

data dodania ogłoszenia

27.07.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 14_2020 o:

„Naprawa (wymiana) poszycia dachowego na budynku elektryków znajdującym się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

Wymagania ofertowe (podstawowe):

 – naprawa (wymiana) poszycia dachowego

– wymiana rynny

– wysuszenie, zabezpieczenie uzupełnienie tynków w suficie i ścianach wewnątrz budynku 

Wraz z przedstawieniem szczegółowego kosztorysu zakresu robót i użytych materiałów.

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 11.08.2020r. do godz. 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 

 

 WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(1)

WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES(1)

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna(1)

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF(1)

 

„Naprawa (wymiana) poszycia dachowego na lokomotywowni znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

data dodania ogłoszenia

27.07.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 14_2020 o:

„Naprawa (wymiana) poszycia dachowego na lokomotywowni znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

Wymagania ofertowe (podstawowe):

 – naprawa (wymiana) poszycia dachowego

– remont świetlika dachowego

– wymiana odciągów spalin

Wraz z przedstawieniem szczegółowego kosztorysu zakresu robót i użytych materiałów.

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 10.08.2020r. do godz. 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

zmiana złożonej oferty

2. Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna

WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF

 

„Zakup i montaż nowej wagi samochodowej najazdowej nr 1 wraz z wykonaniem nowego fundamentu na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

data dodania ogłoszenia

04.08.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 18_2020 o:

„Zakup i montaż nowej wagi samochodowej najazdowej nr 1 wraz z wykonaniem nowego fundamentu na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

-posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2020r. do godz. 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Adam Kuczek tel. 695 746 712   e-mail: k.kuczek@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Paweł Januszewski tel. 603 833 106 e-mail: p.januszewski@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

7. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

8. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

9. Badanie i ocena ofert są niejawne.

10. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

11. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

1. Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

12. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

13. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

14. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

15. Wykaz załączników do postępowania:

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

WO na www_18_2020

WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF 

 

 

 

„Oferta na wykonanie naprawy lub wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji fi 300, od przepompowni do 1 studzienki (~45mb). Znajdującej się na głębokości ok. 5,5 metra.

data dodania ogłoszenia

04.08.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 17_2020 o:

„Oferta na wykonanie naprawy lub wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji fi 300, od przepompowni do 1 studzienki (~45mb). Znajdującej się na głębokości ok. 5,5 metra. Zlokalizowanej na terenie Terminali Przeładunkowych Sławków-Medyka Sp. z o.o., pomiędzy przepompownią a pierwszą studzienką”

data dodania ogłoszenia

10.08.2020

Informujemy że termin składania ofert został wydłuzony do dnia 21 sierpnia do godziny 14:00.

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

1.Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a)  Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 11.08.2020r. do godz. 14.00.

Informujemy że termin składania ofert został wydłuzony do dnia 21.08.2020 do godziny 14:00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 30 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES(1)

WO na www_17_2020

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna(1)

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie(1)

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF(1)

 

„Oferta na wykonanie naprawy części placu z płyt klamrowych i drogi dojazdowej (ok. 300 m2 obszar do naprawy) na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 16_2020 o:

„naprawa części placu z płyt klamrowych i drogi dojazdowej (ok. 300 m2 obszar do naprawy) na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o”

19.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

Wymagania ofertowe (podstawowe):

 – naprawa części placu z płyt klamrowych i drogi dojazdowej (ok. 300 m2 obszar do naprawy)   

– wzmocnienie krawędzi w/w  drogi dojazdowej na dł. ok. 200 m

– naprawa wymaga wymiany podbudowy oraz uzupełnienia ubytków masą betonową

konieczna wizja lokalna

– przedstawienie szczegółowego kosztorysu zakresu robót i użytych materiałów

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków

(równocześnie na e-mail: info@euterminal.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2020r. do godz. 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 2 – regulamin obiektu

Załącznik nr 3 – wymagania BHP

Załącznik nr 4 – wzór umowy (wraz z podstawowym zakresem prac)

WO_Załącznik_nr_4 UMOWA_PDF

WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna

WO na www_16_2020

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

WO_Załącznik_nr_3 WYMAGANIA BHP PRACA NA ES

 

Oferta sprzedaży samochodów osobowych – używanych

data dodania ogłoszenia

11.05.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 08_2020 o:

sprzedaż samochodów osobowych – używanych

data dodania ogłoszenia

03.06.2020

Informujemy że termin składanie ofert został wydłużony do dnia 18.06.2020.

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

 1. Zakres podstawowych danych:

FORD FIESTA 

Szczegóły: 

 • Stan używany (po leasingu)
 • Oferta od osoby prawnej
 • Kategoria osobowe
 • Marka pojazdu Ford
 • Model pojazdu Fiesta Eco Boost Gold
 • Rok produkcji 2016
 • Przebieg 42386 km
 • Pojemność skokowa 998 cm3
 • Rodzaj paliwa Benzyna
 • Moc 74 kW
 • Skrzynia biegów manualna
 • Napęd na przednie koła
 • Typ auta miejskie

 

 • Liczba drzwi 5
 • Liczba miejsc 5
 • Kolor grafitowy metalik
 • Zarejestrowany w Polsce
 • Pierwszy właściciel
 • Serwisowany w ASO (książka serwisowa)
 • Kupiony w Polsce (salon)

 

 • Ubezpieczenie OC/AC ważne
 • Klimatyzacja
 • Opony zimowe i letnie

 

 • Cena minimalna 30 000,00 zł BRUTTO

(zdjęcia w załączeniu)

FORD FOCUS Hatchback

 

Szczegóły: 

 • Stan używany (po leasingu)
 • Oferta od osoby prawnej
 • Kategoria osobowe
 • Marka pojazdu Ford
 • Model pojazdu Ford Focus Hatchback
 • Rok produkcji 2015
 • Przebieg 53 475 km
 • Pojemność skokowa 1596 cm3
 • Rodzaj paliwa Benzyna
 • Moc 92 kW
 • Skrzynia biegów manualna
 • Napęd na przednie koła
 • Typ auta miejskie

 

 • Liczba drzwi 5
 • Liczba miejsc 5
 • Kolor grafitowy metalik
 • Zarejestrowany w Polsce
 • Pierwszy właściciel
 • Serwisowany w ASO (książka serwisowa)
 • Kupiony w Polsce (salon)
 • Ubezpieczenie OC/AC ważne
 • Klimatyzacja
 • Opony zimowe i letnie

 

 • Cena minimalna 34 000,00 zł BRUTTO

(zdjęcia w załączeniu)

FORD FOCUS Hatchback

 

Szczegóły:

 

 • Stan używany (po leasingu)
 • Oferta od osoby prawnej
 • Kategoria osobowe
 • Marka pojazdu Ford
 • Model pojazdu Ford Focus Hatchback
 • Rok produkcji 2015
 • Przebieg 103457 km
 • Pojemność skokowa 1596 cm3
 • Rodzaj paliwa Benzyna
 • Moc 92 kW
 • Skrzynia biegów manualna
 • Napęd na przednie koła
 • Typ auta miejskie

 

 • Liczba drzwi 5
 • Liczba miejsc 5
 • Kolor grafitowy metalik
 • Zarejestrowany w Polsce
 • Pierwszy właściciel
 • Serwisowany w ASO (książka serwisowa)
 • Kupiony w Polsce (salon)
 • Ubezpieczenie OC/AC ważne
 • Klimatyzacja
 • Opony zimowe i letnie

 

 • Cena minimalna 32 000,00 zł BRUTTO

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 1. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b/ każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej

c/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

d/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

e/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

f/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu spółki tj. 41-260 Sławków, ul. Groniec 1,
w terminie 01.06.2020r.do godziny 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztofa Zająca e-mail: k.zajac@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl, tel. 601 468 406.

 7. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

8. Tryb badania i oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

9. Badanie i ocena ofert są niejawne.

10. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

11. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 • termin płatności – przedpłata
 • Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
  z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

12. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

13. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

 1. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

 1. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – umowa

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Spółka zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana
w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

 WO na www_08_2020

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_umowa_PDF

 

Oferta na odbiór i utylizację podkładów kolejowych z terenu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

data dodania ogłoszenia

03.06.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 11_2020 o:

odbiór i utylizację podkładów kolejowych z terenu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakonczone.

 

 • Ilość do odbioru – ok. 90- 100 ton
 • Miejsce odbioru – Euroterminal Sławków ul. Groniec 1, 21-260 Sławków

 

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

A/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

B/ Dostawca musi posiadać numer rejestrowy BDO

C/ Dostawca może dokonać wizji lokalnej

D/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

E/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

F/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

G/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

A/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

B/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

C/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

D/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

E/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu w siedzibie firmy Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, w nieprzekraczalnym terminie 17.06.2020r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_11_2020

 

 

 

Oferta na zakup i dostawa nowego pojazdu szynowego – drogowego do prowadzenia prac manewrowych na terenie spółki

data dodania ogłoszenia

09.06.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 12_2020 o:

zakup i dostawa nowego pojazdu szynowego – drogowego do prowadzenia prac manewrowych na terenie spółki

data dodania ogłoszenia

09.06.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

Podstawowe wymagania ofertowe

 1. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry techniczne i użytkowe:
 • Urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, przygotowane do eksploatacji.
 • Parametry pojazdu:
 1. możliwość poruszania się po torach (1 435 – 1520 mm), drogach i terenach nieutwardzonych,
 2. dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego,
 3. pojazd powinien posiadać homologację drogową, uprawniającą do poruszania się po drogach publicznych,
 4. silnik sześciocylindrowy,
 5. moment obrotowy min. 670 Nm,
 6. skrzynia biegów 40/40, 0,3 – 40 km/h (lub inna)
 7. masa holowanego taboru 300 ton,
 8. masa holowanego taboru 800 ton.

 • Wyposażenie pojazdu:
  1. kabina operatora wyposażona w klimatyzacje i nagrzewnicę (kabina homologowana na dwie osoby z obustronnym wejściem do kabiny),
  2. elektroniczna zmiana kierunku jazdy przód – tył,
  3. komputer pokładowy z 5,6 calowym (lub innym) ekranem TFE wyświetlający prędkości obrotowe silnika, prędkości pojazdu, aktualny bieg główny, ciśnienie robocze w zbiornikach pneumatyki kolejowej, komunikaty niskiego ciśnienia pneumatyki kolejowej, czasu pracy, przejechanego dystansu, zużyci paliwa, temperatury oraz aktywnego informowania o statusie pojazdu,
  4. koła prowadzące pojazd po torach,
  5. jezdne sprzęgło hydrauliczne tarczowe pozwalające na płynne ruszanie pojazdu pod dużym obciążeniem,
  6. trudnościeralne opony przemysłowe, odporne na uszkodzenia (wzmacniane metalową siatką),
  7. system blokady kierownicy podczas pracy na torze kolejowym,
  8. układ unoszenia i opuszczania kół prowadzących na wysokość 10 cm podczas jazdy pojazdu umożliwiający ominięcie urządzeń kolejowych,
  9. układ automatycznego, stałego docisku rolek prowadzących uniemożliwiających wykolejenie się pojazdu sterowany zaworami proporcjonalnymi,
  10. układ hydrauliczny do podnoszenia i opuszczania rolek kolejowych sterowany z kabiny,
  11. układ sprzęgowy przedni – zderzaki o dużym polu roboczym absorbujące siłę uderzenia oraz proste złącze do zaczepiania wagonów na hak UIC,
  12. układ pociągowy tylny – sprzęg samoczynny SA-3
  13. pneumatyczny system hamulca kolejowego wraz z wydajną sprężarką i zbiornikami powietrza,
  14. dodatkowe obciążenie (balast),
  15. system wkolejania się rolek prowadzących w tor kolejowy wraz ze wsparciem kamer bez ingerencji osób trzecich,
  16. lampy robocze przód i tył,
  17. podwyższone położenie lamp oświetlenia przedniego,
  18. lampy ostrzegawcze obustronne dachowe,
  19. sygnały ostrzegawcze zgodne z wymogami kolejowymi,
  20. przestawny układ rolek prowadzących w zakresie 1435 – 1520 mm.
  21. system odwadniania układu pneumatycznego hamulców
  22. lokotraktor musi być wyposażony w wałek napędowy do maszyn rolniczych i inne podłączenia zapewniające jego pełne wykorzystanie jako traktor do podłączenia m.in. takich urządzeń jak:  osprzęt do odśnieżania torów, koszenia trawy wzdłuż torowiska, osprzęt do oprysków traw wzdłuż torów
  23. łączność kolejowa (stacjonarne radio typu Pyrlandia)

 • Wykonawca winien załączyć do oferty dokument opisujący parametry techniczne.
 • Wykonawca na swój koszt przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia dla osób wskazanych przez zamawiającego.
 • Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym staraniem i na własne ryzyko i koszt (wraz z rozładunkiem) do siedziby Zamawiającego
 • Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.
 • Wykonawca dostarczy sporządzone w języku polskim: kartę gwarancyjną, dokumentację techniczną – ruchową (DTR), certyfikaty zgodności, certyfikaty zgodności CE i inne dokumenty, które otrzyma od producenta konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu mowy i eksploatacji oraz zabezpieczające Zamawiającego przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych oraz dokument odbioru urządzeń przez TDT – jeżeli jest wymagany.
 • Termin realizacji zamówienia: max. do 31.12.2020r.

 Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wymagania podstawowe:
 2. każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 3. Dostawca może dokonać wizji lokalnej
 4. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
 5. upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
  z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 6. wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
  z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 7. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Forma oferty:
 2. oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
 3. oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 4. wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 5. dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 6. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,
 7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu w siedzibie firmy Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020r.

TERMIN ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 10.07.2020 r. 

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

1) Pana Adama Kuczka a.kuczek@euterminal.pl tel. 695 746 712

2) Pana Krzysztofa Górnego na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. 

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_12_2020

Dodatkowe wyjaśnienia:

– wykonywanie prac manewrowych na torach szerokich i normalnych

– możliwości jazdy po drogach i torach

– możliwość zamontowania osprzętu opryskiwacz, kosiarka, pług.

– brak wymagań maszynisty do obsługi

do przyjęcia są inne rozwiązania techniczne spełniające nasze oczekiwania

masa holowanego taboru 300 ton / tu wkradł się błąd !!!

 

Oferta na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego w Euroterminal Sławków Sp. z o.o./Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.

data dodania ogłoszenia

18.06.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego w Euroterminal Sławków Sp. z o.o./Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.

data dodania ogłoszenia

05.08.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

1. Wymagania ofertowe:

Przedmiotem postępowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, nadzorem nad wykonaniem prac oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W zakres usługi powinno wchodzić:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy elementów istniejącej sieci SN 20kV na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. oraz TPSM SP. z o.o., w tym:

– wykonanie projektu budowlanego

– wykonanie projektu wykonawczego

– wykonywanie ewentualnych projektów zastępczych w razie konieczności

2. Uzyskanie pozwolenia na budowę

3. Nadzór nad pracami wykonawcy, w tym:

– bieżący nadzór nad prowadzonymi pracami

– konsultacje rozwiązań z zamawiającym

– odbiory częściowe i końcowe

4. Złożenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.


2. Podstawa do wykonania wymienionych prac jest:

 „Koncepcja przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego w Euroterminal Sławków Sp. z o.o./Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.” dostępna do wglądu w siedzibie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

 3.Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

A) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

B) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

C) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

D) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

5. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

A) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – jest możliwość wykonania wizji lokalnej,

B) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

C) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

D) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

E) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

A) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

B) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

C) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

D) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

E) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

A) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

B) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

C) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

D) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

E) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

7. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

A) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

B) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

C) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 01.07.2020r.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

10. Badanie i ocena ofert są niejawne.

11. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

12. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

A) termin płatności – 30 dni

B) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

13. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – regulamin obiektu WO_Załącznik_nr_2_ regulamin ES – 2020 versja 1 maj 2020- aktualna

WO_Załącznik_nr 2_zalacznik nr 3 – regulamin parkingu

Oferta sprzedaży ładowarki hydraulicznej Łe-34 - niesprawna

data dodania ogłoszenia

03.06.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 10_2020 o:

sprzedaż ładowarka hydrauliczna Łe-34 – niesprawna

 

 

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

2. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

A/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

B/ każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej

C/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

D/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

E/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

F/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

A/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

B/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

C/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

D/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

E/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

4. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1/ Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2/ Zmiany w treści w/w postępowania:

A/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

B/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

C/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

5. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu spółki tj. 41-260 Sławków, ul. Groniec 1,
w terminie 18.06.2020r.do godziny 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztofa Zająca e-mail: k.zajac@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl, tel. 601 468 406.

6. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

7. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert są niejawne.

9. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

10. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

A/ termin płatności – przedpłata

B/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

11. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

13. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

14. Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – umowa

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Spółka zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_10_2020

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_umowa_PDF

Informacja

Postępowanie zostało unieważnione.

 

 

Oferta zakupu samochodu dostawczego typu FURGON

data dodania ogłoszenia

07.05.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

Zaprasza do składania ofert zakupu samochodu dostawczego typu FURGON – postępowanie 07_2020

 

Specyfikacja ogólna:

– samochód dostawczy typu furgon

– konstrukcja na ramie

– podwójna kabina osobowa na min 5 osób tzw. brygadówka

– napęd na tylna oś lub 4×4

– przestrzeń ładunkowa umożliwiająca przewóz przedmiotów do długości 300 cm oraz swobodne wyprostowanie pracownika w środku

– podłoga w części ładunkowe wyłożona płytą antypoślizgową

– ściany przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytą lub innym materiałem

– oświetlenie robocze w przestrzeni ładunkowej

Podstawowe wymagania – wyposażenie:

– wspomaganie kierownicy

– elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka

– elektrycznie sterowane szyby przednie

– radio

– klimatyzacja

– dywaniki

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Dodatkowych informacji można uzyskać u Pana Jerzy Stysz tel. 667 080 235
e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Oferty zawierające proponowaną ofertę zakupu, cenę zakupu, termin dostawy należy składać
w kopercie do sekretariatu spółki lub pocztą na adres 41-260 Sławków
ul. Groniec 1
 w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2020 r. do godz. 14.00.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. 

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

WO na www_07.2020

Oferta na wykonanie robót remontowych w zakresie infrastruktury kolejowej na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

data dodania ogłoszenia

19.03.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 04_2020 o:

Wykonanie robót remontowych w zakresie infrastruktury kolejowej określonych w wykazie (załącznik nr 3) na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

18.05.2020

Postępowanie zostało zakończone.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Informacja dodatkowa:

Postępowanie zostało wydłużone do 08.05.2020 do godziny 14:00.

1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

A/ przedmiotem postępowania jest wykonanie robót remontowych w zakresie infrastruktury kolejowej określonych w wykazie (załącznik nr 3)

B/ szczegółowy opis Przedmiotu postępowania zawarty jest w wykazie (załącznik nr 3) oraz w projekcie umowy na roboty remontowe (załącznik nr 2)

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wymagania podstawowe:
 • Dostawca może złożyć ofertę na wybrany zakres robót remontowych (pozycje od 1 do 11) lub łącznie na wszystkie roboty remontowe
 • każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 • każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
 • do oferty winien być dołączony kosztorys zakresu prac/dostaw materiałów
 • oferta musi być ważna do 31.05.2020r.
 • upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
  z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 • wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
  z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 • Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

       2. Forma oferty:

 • oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
 • oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 • wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 • dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 • Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

       3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

 • oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,
 • odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
  w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,
 • stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,
 • referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),
 • kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 • Ofertę (formularz dowolny) wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „POSTĘPOWANIE 04_2020” do sekretariatu spółki tj. Euroterminal Sławków  SP. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 09.04.2020r. do godz. 14.00. Postępowanie zostało wydłużone do 08.05.2020 do godziny 14:00.
 • Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z reprezentacja w KRS/CEIDG lub pełnomocnictwem.
 • Wszelkie zapytania merytoryczne należy kierować na adres e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl tel. 667 080 235

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

10. Badanie i ocena ofert są niejawne.

11. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

12. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ termin płatności – 60 dni

b/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

13. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

Załącznik nr 2 – umowa WO_Załącznik_nr_2_do_WO_umowa (002)

(Załącznik nr 4 – wymagania BHP WO_Załącznik_nr_4_do WO_wym.bhp, Załącznik nr 5 – regulamin obiektu WO_Załącznik_nr_5_do_WO_reg.obiektu)

Załącznik nr 3 – wykaz robót remontowych WO_Załącznik_nr_3_do_WO_wykaz robot remont

 

 

Wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego

26.04.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
fax.+48 32/262 59 12
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,
do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnym  znajdującym się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

2.Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy firm:
– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
– w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

4. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które:
– nie spełniają opisanych wymagań,
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
– termin wykonania usługi,
– termin płatności,
– cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

6. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

Umowa na wymianę drzwi

Postępowanie zakończone.

Oferta na wykonanie zadania inwestycyjnego: „przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

data dodania ogłoszenia

04.02.2020

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu 02_2020 o:

wykonanie zadania inwestycyjnego:

„przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – zgodnie z decyzją Starosty Będzińskiego numer 581.2019.

1. Zakres podstawowych oczekiwań postępowania:

A/ przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania inwestycyjnego:

„przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków – zgodnie z decyzją Starosty Będzińskiego numer 581.2019.

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:

-utwardzenie nawierzchni placu składowego

-rozbudowa sieci hydrantowej

-rozbudowa oświetlenia placu

-rozbudowa kanalizacji deszczowej

na działce o numerze geodezyjnym 1071/15 obręb Niwa

 B/ szczegółowy opis Przedmiotu postępowania, w tym zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w Umowie – załącznik nr 2 oraz Projekcie Budowalnym (do wglądu).

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a/ Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a/ każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b/ każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej

c/ oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

d/ oferta musi być ważna do 30.06.2020r.

e/ upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

f/ wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

g/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a/ oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b/ oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c/ wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d/ dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a/ oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b/ odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c/ stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d/ referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e/ kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 04.03.2020r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

10. Badanie i ocena ofert są niejawne.

11. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

12. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ termin płatności – 30 dni

b/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

13. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

15. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

16. Wykaz załączników do postępowania:

WO_Załącznik_nr_2_do_WO_umowa PDF

WO na www_02_2020

WO_Załącznik_nr_4_do WO_wym.bhp

WO_Załącznik_nr_1_do_WO_oswiadczenie

WO_Załącznik_nr_5_do_WO_reg.obiektu

25.03.2020 

Postępowanie zostało unieważnione.

Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020
data dodania ogłoszenia

18.09.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 20_2019 o:

przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019 i 2020

Przedmiot postępowania:

Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019 i 2020 (trwające odpowiednio od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i  od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania wraz z opinią
dla tych sprawozdań.

 1. Warunki przeprowadzenia badania:
  a) oczekiwany termin złożenia opinii i sprawozdania z badania sprawozdania finansowego do 7 lutego każdego roku następująco po zakończonym roku obrotowym
  b) miejsce przeprowadzenia badania – siedziba Spółki;
  c) uczestnictwo biegłego rewidenta we wskazanych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji (o ile będzie to konieczne);
  d) weryfikacja informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  e) współpraca biegłego rewidenta z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CZH S.A.;
  f) zobowiązanie do konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków w czasie trwania umowy w ramach ceny za świadczoną usługę.
 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  a) wpis do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
  b) aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP;
  c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;
  d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
  e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  f) projekt umowy na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 r.i 2020r;
  g) oświadczenie o spełnieniu warunków do wyrażania bezstronnych i niezależnych opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wymaganych w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach.
 3. Oferta powinna również zawierać następujące informacje
  a) charakterystyka Oferenta, w tym forma prowadzonej działalności, kierownictwo, doświadczenie oraz liczba zatrudnionych biegłych rewidentów;
  b) co najmniej 2 biegłych rewidentów wpisanych do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
  c) liczba podmiotów badanych w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty złożenia oferty;
  d) skład zespołu badającego;
  e) harmonogram prac obejmujący metody i terminy realizacji prac związanych z badaniem;
  f) proponowana łączna cena za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego (zgodnie z pkt. 1.) z uwzględnieniem wszystkich koszów, jakie poniesie Oferent;
 4. Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać w wersji elektronicznej max. do dnia 30.09.2019 r. do godz. 16.00 na adres
e-mail: zakupy@euterminal.pl podając w tytule e-mail Postępowanie_20_2019

Postępowanie zakończone.

Świadczenie usług-oględziny obiektów infrastruktury kolejowej w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1
data dodania ogłoszenia

05.12.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu 28_2019:

oględziny obiektów infrastruktury kolejowej  w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

Termin składanie ofert do 12.12.2019.

 

1. Zakres podstawowych oczekiwań:

A/ przedmiotem zamówienia jest „świadczenie usług-oględziny obiektów infrastruktury kolejowej w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

B/ szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 2

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

A/ Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
 • W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

B) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

C) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

D) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a/ Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b/ modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c/ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 12.12.2019r.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkich dodatkowych informacji o Przedmiocie zamówienia można uzyskać u Dyrektora Działu Operacyjnego tel. 32 714 24 39    tel. kom. 693 230 628.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

     1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Termin związania ofertą:

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

Warunki i postanowienia umowy w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.

10. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

11. Badanie i ocena ofert są niejawne.

12. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

13. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ akceptacja e-faktury

b/ termin płatności – 60 dni

c/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

14. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

15. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

16. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

18 Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik 2 – oględzin infr.kol

Załącznik 1 – Oświadczenie Dostawcy

Oferta na www_27_2019

Postępowanie zakończone.

Oferta sprzedaży wózka jezdniowego podnośnikowego
 
data dodania ogłoszenia

25.06.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Oferuje do sprzedaży wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia SMV LIFTTRUCK AB

Rok budowy 2004

Udźwig: 45 ton

Aktualny stan motogodzin: 17.153

UDT: aktualne badanie techniczne

Termin płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Minimalna kwota sprzedaży: 450 000,00 zł netto (możliwość przesłania wyceny rzeczoznawcy na wniosek Oferenta)

Możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z drogą mailową: zakupy@euterminal.pl.

Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu należy składać elektronicznie na adres zakupy@euterminal.pl  nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2019 r.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

26.07.2019

Informacja:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18.08.2019 r.

Postępowanie zakończone.

Przygotowanie oraz złożenie kompletnych wniosków aplikacyjnych na 2 projekty w ramach programu CEF-TRANSPORT 2019 (Łącząc Europe)

data dodania ogłoszenia

18.12.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o:

przygotowanie oraz złożenie kompletnych wniosków aplikacyjnych na 2 projekty w ramach programu CEF-TRANSPORT 2019 (Łącząc Europe) w terminie do 15 stycznia 2020r. (wraz z tłumaczeniem) zgodnie z regulaminem dokumentacji  określonej  na stronach:

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/guide_for_applicants_-_cef_transport_2019_map_published_v1.pdf

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-42838578-dHaycS2wrHfqp4Nl7m9R45fIlkQwc5FZvVgiOvLhM41GQUEye0nrQFxN1iT4rWNfbkRL3PX37VRdrApSssUYHG-jpJZscgsw0KSGsYtWqxIzk-DGsOvhdR5oGeWlbjveLuAXp6CtRmF6D5IMJk4PAhEUm#!ApplicationsView

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-map-call

Dodatkowych informacji o przedmiotowym zakresie projektów można uzyskać pod numerem 695 746 712.

1. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:a)                                                                                                                                                                               a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:                                                                                                                                                                              –  posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,                                                                                                                                                                – znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku)              oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
  W szczególności Dostawca musi:

             – posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

           b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres                      oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

           c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1

           d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

      1. Wymagania podstawowe:

           a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

           b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

           c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć                      oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

           d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

           e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2. Forma oferty:

           a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

           b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

            c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

            d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

             e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

      3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

             a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

             b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

              c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

              d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

              e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

      1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

          Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

      2. Zmiany w treści w/w postępowania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w                        postępowania,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,                                                                                                                                                                                                                                                                                                c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 24.12.2019.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem 695 746 712.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

7. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

    1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

       Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed             upływem terminu             składania ofert.

     2. zmiana złożonej oferty

         Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu               oferty.

     3. wycofanie złożonej oferty

         Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji.                                     Przedmiotowe  oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

8. Termin związania ofertą:

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

9. Tryb badania i oceny ofert

      1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

10. Badanie i ocena ofert są niejawne.

11. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

12. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

       Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

       a) termin płatności – 60 dni

       b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi                                      odpowiedzialność.

13. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

14. Szczegółowe warunku i zapisy umowy zostaną uzgodnione po zakończeniu postępowania.

15. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

16. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

17. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 oświadczenie Dostawcy

24.03.2020

Postępowanie zakończone.

Świadczenie usług sprzątania
data dodania ogłoszenia

12.11.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o  „świadczenie usług sprzątania”.

Termin składania ofert do 25.11.2019r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Jest to przetarg nieograniczony i nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. (zwany dalej „ES”)

ul. Groniec 1, Sławków

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Pisemny przetarg nieograniczony

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „świadczenie usług sprzątania”

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne, znajdują się w Umowie Ramowej, będącej załącznikiem nr 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu.

 1. Warunki udziału w przetargu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu.

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w przetargu:

 • Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia. W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia, na sumę co najmniej 1.500.000 zł

b) Jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji.

c) Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5a Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) Brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w przetargu powoduje wykluczenie Dostawcy z przetargu.

6. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

7.  Opis sposobu przygotowania oferty.

 • Wymagania podstawowe

A/ Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

B/ Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.

C/ Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

D/ Wzory dokumentów dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty

E/ Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 • Forma oferty

A/ Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca.

B/ Oferta musi zawierać ceny usług zgodnie z paragrafem 2 pkt 1 Umowy Ramowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

C/ Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji

D/ Dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata

E/ Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości

 • Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US
 3. Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej
 4. Referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne)
 5. Kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę
 6. Podpisaną przez Dostawcę zgodnie z pełnomocnictwem Umowę Ramową, stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8.  Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 24 godzin. Zamawiający nie ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazał Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków, a także warunków udziału w przetargu.
 • Modyfikacje są wiążące dla Dostawców
 • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zakupy@euterminal.pl, w terminie do 25.11.2019r.

Wszelkie zapytania dot. postępowania należy przesyłać wyłącznie na adres: zakupy@euterminal.pl

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Warunkiem koniecznym do przesłania oferty jest wcześniejsza wizja lokalna.

Mapki obiektów/pomieszczeń do wglądu podczas wizji lokalnej.

10. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

     1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. Termin związania ofertą

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

    12. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Tryb badania i oceny ofert

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 • Zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z przetargu
 • Nie zostały odrzucone przez Zamawiającego

Ofertę złożoną przez Dostawcę wykluczonego z przetargu uważa się za odrzuconą.

 1. Badanie i ocena ofert są niejawne.
 2. Komisja przetargowa:
 3. Dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w przetargu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

14. Informacje ogólne dotyczące istotnych warunków zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 • Termin płatności – 60 dni
 • Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

Umowa zostanie zawarta w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

   15. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) przetargu bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    16. Protesty

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z przetargiem.

     17. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami

W ramach przetargu wszelkie dokumenty, oferta i jej zmiany lub wycofanie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują sobie nawzajem poczta elektroniczna na adresy wymienione w ogłoszeniu oraz formularzu ofertowym.

     18. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący jej integralną część są:

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa ramowa GRAFIKA sprzątanie

Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie Dostawcy sprzątanie

Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE o akceptacji efaktur sprzątanie

Załącznik nr 1 do umowy ramowej PDF

Załącznik nr 1 do umowy ramowej

SIWZ sprzątanie

Postępowanie zakończone.

 

Zakup i wdrożenie programu operacyjnego (dzierżawa, leasing) do zarządzania procesami w zakresie usług kolejowych, przeładunków materiałów/kontenerów, składowania materiałów/kontenerów oraz pozostałych procesów logistycznych w spółce wraz z integracją z systemem ERP XL (COMARCH), wag samochodowych, wagi kolejowej, oprogramowaniem suwnic kontenerowych, wozów kontenerowych, lokomotyw i pozostałych maszyn i urządzeń specjalistycznych.
data dodania ogłoszenia

23.07.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zaprasza do składania ofert zakupu w postępowaniu 18_2019 o:

Zakup i wdrożenie programu operacyjnego (dzierżawa, leasing) do zarządzania procesami w zakresie usług kolejowych, przeładunków materiałów/kontenerów, składowania materiałów/kontenerów oraz pozostałych procesów logistycznych
w spółce wraz z integracją z systemem ERP XL (COMARCH), wag samochodowych, wagi kolejowej, oprogramowaniem suwnic kontenerowych, wozów kontenerowych, lokomotyw i pozostałych maszyn i urządzeń specjalistycznych.

I. Przedmiot postępowania:

Zakres podstawowych oczekiwań – program operacyjny:

 system awizacji pojazdów, kontenerów, wagonów (wprowadzenie

 • z poziomu klienta – wersja przeglądarki)
 • zarządzanie (elektroniczne) plombami + RFDI (pastylki) – dostawa, montaż, uruchomienie
 • rozliczanie usług kolejowych w zakresie usług Zarządcy Infrastruktury – zarządzanie i utrzymanie stacji kolejowej (w tym zarządzanie manewrami, książka zajętości torów, eDziennik dyspozytora, zarządzanie pulpitem stacji, Zarządca Infrastruktury (funkcjonalność rozliczania), wizualizacja terminala, rejestr plomb, zarządzanie dokumentacją (techniczną – utrzymaniową bocznicy – utrzymaniową infrastruktury kolejowej)
 • zarządzanie powierzchnią terminala kontenerowego/terminala magazynowego – dyspozycje magazynowe/kontenerów (przyjęcia, zmiana lokalizacji, przepakowania itd) – zarządzanie przeładunkami wagonów (wagon.1524 -wagon.1435, wagon – samochód, plac -wagon, plac – samochód) – rejestr samochodów i kierowców (awizacja wjazdu/wyjazdu, czas pobytu, zarządzanie parkingiem samochodowym, rozliczanie czasu pracy, rejestr kontenerów, wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do planowania dyspozycji manewrowych oraz optymalizacji wykorzystania powierzchni terminala kontenerowego/terminala magazynowego
 • generowanie elektronicznych listów przewozowych w tym SMGS – awizacja przesyłek/zleceń/przeładunków
 • dostęp do obsługi klienta (rejestr kontrahentów, rejestr zapytań przewozowych, manewrowych itp. moduł kalkulowanie i generowanie ofert (do otrzymanych zapytań/awiz), rejestr zamówień, rejestr umów (określających parametry i zakres realizowanych zleceń), rejestr usług i cen (aplikacja komunikacji z klientem)
 • kartoteka pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych – rejestracja
  i zarządzanie (informacjami w obszarze danych ewidencyjnych, informacjami
  w obszarze prawa do dysponowania – informacjami w obszarze danych fabrycznych – informacjami w obszarze danych technicznych – modernizacjami pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych – danymi dynamiczni (np. przebieg, mth)
 • moduł wyposażenia pojazdów trakcyjnych i urządzeń i maszyn przeładunkowych (uproszczone zarządzanie magazynem i zasobami)
 • moduł do przeglądów i utrzymanie pojazdów trakcyjnych
  i urządzeń i maszyn przeładunkowych – zarządzanie przeglądami zgodnie
  z indywidualnymi DSU – alerty i ostrzeżenia o zbliżających się przeglądach – harmonogram przeglądów
 • rejestr dokumentów pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych (zarządzanie dokumentacją techniczną, dopuszczającą do eksploatacji, pojazdów trakcyjnych i urządzeń przeładunkowych)
 • eKsiążka – pojazdu trakcyjnego – urządzeń przeładunkowych
 • rejestracja i zarządzanie pracownikami (informacjami
  w obszarze danych osobowych, harmonogramem i planowaniem pracy
  i informacjami w obszarze uprawnień – rejestrem egzaminów pracownika, zarządzanie dokumentacją (informacje w obszarze uprawnień)
 • rejestracja i zarządzanie incydentami i zdarzeniami w ruchu kolejowym (kontrolami UTK – audytami wew. I zew – rejestr zadań)
 • raportowanie – narzędzia do tworzenia raportów w różnym typie
  i formacie
 • interfejs z ERP XL
 • integracja z wagami sam./kol./maszynami, urządzeniami przeładunkowymi
 • integracja z oprogr. suwnic/wozów kontenerowych
 • elektroniczna karta pomiarowa
 • aplikacja do szkoleń, pouczeń, egzaminów

Zakres oczekiwań – usługi wdrożeniowe:

1) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej – przygotowanie projektu oraz przedstawienie pisemnego raportu z analizy przedwdrożeniowej
(w tym określenie poziomu optymalizacji procesów w spółce)

2) konsultacje merytoryczne

3) prace wdrożeniowe

4) instalacja i konfiguracja wprowadzonych modyfikacji systemu

5) szkolenia użytkowników systemu

6) dodatkowe usługi programistyczne

7) testy

8) asysta powdrożeniowa

9) dostarczenie licencji systemu w ciągu 30 dni od daty  podpisania umowy

10) uruchomienie bazowej wersji systemu w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy

Zakres oczekiwań – finansowanie zewnętrzne (dzierżawa, leasing itp.)

Zakres oczekiwań – czas wdrożenia nie dłuższy niż do 7 m-cy od daty podpisania umowy i min. 3 m-ce na stabilizację programu od momentu startu produkcyjnego

II. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi.

Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (w tym referencje)

Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

d) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy Oferentów: 

– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
-w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnego rozszerzenia zakresu wymagań operacyjnych po przedstawieniu oferty od Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

Projekt umowy na zakup i wdrożenie programu operacyjnego zostanie opracowany po wybraniu oferty przez Oferenta (przy udziale Kancelarii Prawnej).

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesyłać formie podpisanych skanów w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.  na e-mail: zakupy@euterminal.pl podając w tytule e-maila Postępowanie 18_2019

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

III. Kryteria oceny ofert:

 • Zamawiający odrzuca oferty, które:
 • nie spełniają opisanych oczekiwań,
 • zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw,
 • z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
 • Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
 • Spełnienie wymogów określonych w przedmiocie postępowania,
 • termin wykonania usługi,
 • termin płatności,
 • cena.

Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

IV. Kontakt:

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres:

zakupy@euterminal.pl

Postępowanie zakończone.

 

Demontaż oraz montaż dwóch sztuk przekładni podnoszenia suwnicy kontenerowej udźwig 40 ton – produkcja FAMUR FAMAK S.A.
data dodania ogłoszenia

19.06.2019

Warunki Zamówienia ES_10_2019

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zamówienia:
demontaż oraz montaż dwóch sztuk przekładni podnoszenia suwnicy kontenerowej udźwig 40 ton – produkcja FAMUR FAMAK S.A.

Miejsce i termin składania ofert elektronicznie:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,

do 31 lipca 2019 r.
e-mail: zakupy@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

a) demontaż oraz montaż dwóch sztuk przekładni podnoszenia suwnicy kontenerowej nr 1 (zgodnie z parametrami z tabliczki znamionowej – zdjęcie) wraz z podłączeniem
i zsynchronizowaniem układu sterowania przekładni

b) kompleksowa usługa po stronie Oferenta łącznie z usługą i obsługą (pracownik) pracy dźwigu (ew. serwisu), transportem oraz wszelkimi narzędziami, materiałami itp.

c) dokonania testów prawidłowego działania przekładni – po montażu uruchomienie
w obecności Zamawiającego

Pozostałe warunki zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu prac w umowie przesłanej na żądanie Oferenta.

Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

2. Miejsce wykonania usługi – teren spółki (betonowa płyta kontenerowa) ul. Groniec 1 41-260 Sławków

3. Termin wykonania usługi – uzależniony od dostaw nowych przekładni od producenta – planowany na 3 tydzień września 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie  zmiany terminu wykonania usługi na wcześniejszą po uprzednim poinformowaniu Oferenta.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  wraz z podaniem sumy gwarancyjnej oraz zakresu ubezpieczenia,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
  oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac

Zaproszenie nie dotyczy firm:

 • w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
 • w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

5. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do dnia 07 lipca 2019 roku na e-mail: zakupy@euterminal.pl.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

Strony oferty powinny być parafowane.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

6. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający odrzuca oferty, które:
– nie spełniają opisanych wymagań,
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
– termin wykonania usługi,
– termin płatności,
– cena.

Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

7. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: zakupy@euterminal.pl podając w tytule e-mail nr ES_10_2019

Skrzynia Moventas tabliczka: https://zapodaj.net/4b6f864bd2801.jpg.html

11.07.2019

Informacja:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 31.07.2019 r.

Postępowanie zakończone.

Dostawa olejów technicznych do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1.
data dodania ogłoszenia

05.12.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu 35_2019:

Dostawa olejów technicznych do siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1.

Termin składanie ofert do 12.12.2019.

04.05.2020

Informujemy że postępowanie na dostawę olejów technicznych zostało zakończone.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

1. Zakres podstawowych oczekiwań:

A/ przedmiotem zamówienia jest „dostawa olejów technicznych do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1

B/ szczegółowy wykaz zamówienia oraz szacowane ilości dostaw przedstawia Załącznik nr 2

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

A/ Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
 • W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

B) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

C) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

D) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument