Zakupy

Dostawa elektrycznego wózka platformowego

14.05.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
fax.+48 32/262 59 12
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
Dostawa elektrycznego wózka platformowego.

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,
do 28 maja 2019 r., do godz. 15.00
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka platformowego elektrycznego, z pełną kabiną zamykaną. Platforma ładunkowa z burtami bocznymi, oświetlenie zgodnie z normami, ładowność min. 1000 kg. Wózek w komplecie z ładowarką (prostownikiem).

2.Termin wykonania – po podpisaniu umowy. 3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
–  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
–  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
–  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
–  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy firm:
–  w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
–  w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

4. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 28 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które:
–  nie spełniają opisanych wymagań,
–  zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
–  z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
–  spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
–  termin wykonania usługi,
–  termin płatności,
–  cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

6. Kontakt: 

Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: przetargi@euterminal.pl

Wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego

26.04.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
fax.+48 32/262 59 12
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,
do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnym  znajdującym się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

2.Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy firm:
– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
– w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

4. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które:
– nie spełniają opisanych wymagań,
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
– termin wykonania usługi,
– termin płatności,
– cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

6. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

Umowa na wymianę drzwi

Prace remontowe na nastawni wykonawczej

26.04.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
fax.+48 32/262 59 12
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
prace remontowe na nastawni wykonawczej

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,
do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe na nastawni wykonawczej  znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na wymianie drzwi wejściowych i wewnętrznych pojedynczych oraz naprawa poszycia dachowego nad przekaźnikownią. Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy firm:
– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
– w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

4. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które:
– nie spełniają opisanych wymagań,
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
– termin wykonania usługi,
– termin płatności,
– cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

6. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

Umowa na prace remontowe

Prace remontowe na nastawni dysponującej

26.04.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: 
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. 
ul. Groniec  41-260 Sławków 
tel. +48 32/714 24 00 
fax.+48 32/262 59 12 
e-mail : info@euterminal.pl 
www.euterminal.pl 

Przedmiot zapytania: 
prace remontowe na nastawni dysponującej

Miejsce i termin składania ofert: 
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. 
41-260 Sławków 
ul. Groniec 1, 
do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00 
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe na nastawni dysponującej  znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na wymianie stolarki okiennej, malowaniu pomieszczeń oraz naprawa obróbki blacharskiej dachu.

Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

 1. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

  3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
  Zamawiający wymaga następujących dokumentów: 
  – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 
  – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, 
  – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
  – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac. 

  Zaproszenie nie dotyczy firm: 
  – w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 
  – w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość. 

  4. Miejsce i termin składania ofert 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. 

W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które: 
– nie spełniają opisanych wymagań, 
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami: 
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia, 
– termin wykonania usługi, 
– termin płatności,  
– cena. 
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

6. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

Umowa na prace remontowe

Oferta sprzedaży wózka jezdniowego podnośnikowego

26.04.2019

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

 

Oferuje do sprzedaży wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia SMV LIFTTRUCK AB

Rok budowy 2004

Udźwig: 45 ton

Aktualny stan motogodzin: 16.896

UDT: aktualne badanie techniczne

Termin płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1

Możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z drogą mailową: przetargi@euterminal.pl.

Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu należy składać elektronicznie na adres  przetargi@euterminal.pl  nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2019 r. do godz.  15:00.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. 

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

Obsługa w zakresie BHP i ochrony środowiska

29.04.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
fax.+48 32/262 59 12
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
obsługa w zakresie BHP i ochrony środowiska

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,
do 24 maja 2019 r., do godz. 15.00
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest obsługa firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o w zakresie BHP i ochrony środowiska, zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu prac w umowie                    będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

2. Termin wykonania – od 1 lipca 2019.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
§ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
§ ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
§ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
§ oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy firm:
§ w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
§ w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

4. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 24 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które:
§ nie spełniają opisanych wymagań,
§ zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
§ z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
§ spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
§ termin wykonania usługi,
§ termin płatności,
§ cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

6. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres:  przetargi@euterminal.pl.

22.05.2019

Do wykonawców biorących udział  w postępowaniu

Dotyczy Przetarg na obsługę BHP

Odpowiedzi na zadane pytania:

 • odpowiedzi (zmiany) na uwagi dot. wzoru umowy współpracy zadane przez zainteresowaną stronę (skan uwag w zał.)  :
 1. a) dodanie wyrażenia w par. 1 umowy po słowach ”…i higieny pracy….” „oraz w zakresie ochrony środowiska”
 2. b) wykreślanie w par. 1 pkt. 1 ppkt.

 c umowy słowa „…ogólnych..”

 1. c) par. 3 pkt. 1 zamiast słowa Zleceniodawca „Zleceniobiorca”
 2. d) dodanie w par. 10 okt. 3 po słowach ..”w wysokości „…wartości ”10%”

     2) wyjaśniła, że par.1 pkt. 1 ppdkt.f – tj. sporządzanie dokumentacji jest w ramach powołanej Komisji przez spółkę

    3) wyjaśniła, iż par. 5 umowy dotyczy wyłącznie współpracy z spółką Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

   4) wyjaśniła, iż w par. 7 pkt. 1 w kwestii komputera i telefonu komórkowego służbowego dopuszcza się przekazanie w drodze protokołu

  5) wyjaśniła, iż termin płatności 30 dniowy w par. 9 pkt. 5 jest bez zmian

  6) wyjaśniła, iż par. 11 pkt. 14 „jego uprzedzeniem” oznacza 1 dzień

 

Umowa współpracy

Regeneracja kół jazdy suwnicy

10.05.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
fax.+48 32/262 59 12
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
regeneracja kół jazdy suwnicy nr 2 produkcji Famak

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,
do 23 maja 2019 r., do godz. 15.00
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest regeneracja kół jazdy suwnicy nr 2 produkcji Famak wraz z wymianą przedmiotowych kół

2. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi de lege artis i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy firm:
– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
– w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

3. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 23 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

4. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które:
– nie spełniają opisanych wymagań,
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
– termin wykonania usługi,
– termin płatności,
– cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

5. Kontakt:
Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: przetargi@euterminal.pl

Remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego

23.04.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
fax.+48 32/262 59 12
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,
do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego znajdującego się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na skuciu istniejących płytek i wykończenie materiałem betonopochodnym lub innym z zachowaniem obowiązujących przepisów budowlanych i BHP.

Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy firm:
– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
– w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

4. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które:
– nie spełniają opisanych wymagań,
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
– termin wykonania usługi,
– termin płatności,
– cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

6. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

Umowa na remont schodów wokół Magazynu Uniwersalnego

 

Opracowanie dokumentacji PFU

23.04.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
fax.+48 32/262 59 12
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
opracowanie dokumentacji PFU.

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,
do 6 maja 2019 r., do godz. 15.00
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji PFU dla zadania „Przebudowa urządzeń SRK w stacji Euroterminal Sławków” z podziałem na dwa etapy:

 1. Wymiana urządzeń SUP-2 na system przekaźnikowo-komputerowy
 2. Likwidacja urządzeń mechanicznych scentralizowanych na urządzenia przekaźnikowo-komputerowe.

Zakres przebudowy zostanie przekazany wyłonionemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy firm:
– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
– w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

4. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 6 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które:
– nie spełniają opisanych wymagań,
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
– termin wykonania usługi,
– termin płatności,
– cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

6. Osoba upoważniona do kontaktów:
Jerzy Stysz tel. 667 080 235.

Naprawa poszycia dachowego na lokomotywowni

24.04.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
fax.+48 32/262 59 12
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
naprawa poszycia dachowego na lokomotywowni

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,
do 10 maja 2019 r., do godz. 15.00
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest naprawa poszycia dachowego na lokomotywowni znajdującej się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu prac w umowie będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy firm:
– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
– w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

4. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 10 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które:
– nie spełniają opisanych wymagań,
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
– termin wykonania usługi,
– termin płatności,
– cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

6. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl

22.05.2019

Informacja:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 31.05.2019 r.

Umowa o roboty remontowe

 

Remont pomieszczeń socjalnych garaży

26.04.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
ul. Groniec  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
fax.+48 32/262 59 12
e-mail : info@euterminal.pl
www.euterminal.pl

Przedmiot zapytania:
remont pomieszczeń socjalnych garaży

Miejsce i termin składania ofert:
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.
41-260 Sławków
ul. Groniec 1,
do 20 maja 2019 r., do godz. 15.00
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych garaży znajdujących się na terenie firmy „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o a polegających na remoncie łaźni i naprawie dachu.

Wizja lokalna, której termin należy uzgodnić mailowo pod adresem przetargi@euterminal.pl jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.

Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu.

2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac.

Zaproszenie nie dotyczy firm:
– w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
– w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość.

4. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

W ofercie koniecznym jest wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które:
– nie spełniają opisanych wymagań,
– zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
– z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami:
– spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia,
– termin wykonania usługi,
– termin płatności,
– cena.
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

6. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: przetargi@euterminal.pl.

 Umowa na remont

 

Obowiązujące procedury zakupowe

Regulamin Zakupów obowiązujący
od 21 czerwca 2018
Regulamin udzielania zamówień o wartości nie
większej niż 14 000 euro
w ramach zadań objętych projektem
Regulamin udzielania zamówień o wartości
przekraczającej 14 000 euro
w ramach zadań objętych projektem